Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 12 July, 2016

Palibe Chikonzero Chakuwakumbila

"Koma nilewa kwamuli kuti; Dzvinthu dzvense dzvense dzvamunipemphelela nakukumbila, khulupililani kuti madzvitambila, mukhale nadzvo" (Mako 11:24).

Kuna Bhaibheli linibulisa padecha ndime yatayamba nayo. Linilewa kuti, "Koma nilewa kwamuli; Dzvinthu dzvense dzvamunikhulupilila, pamunipemphela, khulupililani kuti madzvitambila, munadzvo" (KJV). Kakuwanda, wanthu anikumbuka kuti kupemphela ninjila yakukumbila Mulungu dzvinthu. Dzvakutenepadzvi ndidzvolini. Kupemphela ninjilalini yakukumbila Mulungu. Inde, fala lakuti, "kupemphela", linikwanisa kulewa kukumbila. Koma ndidzvo dzvokha dzvalinilewa. Lina dzvinando dzvakuwanda dzvalinilewa. Kupemphela kwakulimba kulibe basa nakukumbila dzvinthu.

Wakuwanda anidziwalini kuti ndawayanyi tichifanila kupemphela. Nakutenepo, anango aKristu anikwanisa kuwelenga ndime yatayamba nayo imweyi. Aniyamba akumbuka dzvakukumbila Mulungu. Koma manembo yanifanila kuti ubvesese. Jesu alibe kuti, "Dzvinthu dzvense dzvense dzvamunikumbila, pamunipemphela....". adalewa kuti, "Dzvinthu dzvense dzvamunifuna, pamunipemphela.....". alibe kulewa kuti unifanila kukumbila!

Nakutenepo, unikwanisa kuwa uli kupemphela. Kupemphelaku kunikwanisa kuwa kusili kwakukumbila chinthu. Kunikwanisa kuwa kuli kwakuthokoza Mulungu. Kunikwanisa kuwa kuli kwakupemphela Mulungu. Koma ungayite ninga ulibe dzvawunifuna panthawe imweyo. Khulupilila kuti udapasiwa dzvawuli kufuna dzvo. Ndidzvo dzvili kulewedwa mundime imweyi. Palibe chikonzelo chakukumbila Mulungu! Mulungu anidziwa dzvawuli kufuna. Anizadziwa dzvili muntima mako. Ndidzvo dzvatiniwona muna Mateyo 6:8. Inilewa ichiti, "...... nandawa yakuti Apayi wanu anidziwa dzvamunisaya, mukanati makumbila kwaali". Iwepo ungakhale nanthawe zawunipemphela. Koma unikwanisa kuwa uli nadzvinthu dzvawunifuna. Ninthawe lini zakukumbila Mulungu dzvinthu dzvimwedzvi. Koma dzvili dzvakutenepo, unikwanisa kutambila dzvinthu dzvacho. Unidzvitambila uchipemphela tenepa.

Kupemphela nikulalewa naMulungu. Nikulalewa naApayi. Nikucheza naye. Iye anidziwa dzvininga dzvili munzelu zako. Nakutenepo, pawunicheza naye, lewa uchiti, "Nikutendani Mfumu. Ndakhala nadzvanifuna"! Ungaleke kulewa dzvidabwiso dzvacho. Koma Apayi wako aniwona nthima wako. Nakutenepo, anizakupasa dzvawunifunadzvo.

Funda kupemphela nanjila yakutenepayi. Kabanga ukhalilini kupemphela nanjila yakutenepa. Yamba kudzviyita lelo. Tambala dzvidabwiso dzvako. Dzvitambile pawuninga uli kudyezana naMulungu. Unidyezana naye uchilalewa nachinango chisenzi. Unidyezana naye uchimulumbiza. Unidyezana naye uchimupemphela. Unizafanilalini kulalewa dzvawunifunadzvo. Koma lalewa kuti wadzviwona. Lewa dzvakutenepa uchidziwa kuti dzvinthu dzvacho nidzviponi. Umwewo wakhala uli ntemo. Uniseyenzesewa muUmambo waMulungu. Funda kuuseyenzesa. Uniseyenza. Unizadabwisiwa nakuseyenza kwawo. Mulungu ngapembezewe!

Pemphela Uchiti

Apayi anilemekezeka. Apayi adadzala nachikondi. Dzina lanu linidabwisa pansi lense! Chikondi chanu chinifika kudzulu. Kukhulupilila kwanu kunikhala nakusingamale. Ndimwe munipeleka dzvinthu kuwanthu wense dzvakudya. Munitola dzvakudyadzvo munyumba mwemo. Muniyita kuti wanthu amwe mukamadzi kani. Kamadzi kamweka kaniyitiwa kadadzala nadzvinidabwisa. Nikomedzewa nakudyezana nayimwe. Nitambila dzvinifuniwa dzvantima wangu dzvense. Nidzvitambila panidyezana nayimwe lelo. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Aloma 8:27

Ntsumo 15:11 CEV

Aloma 8:32

(You can also read this article at http://7.am )