Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Thursday, 14 July, 2016

Limbikilila Mulungu.

"Wense wanifuna niwalanga nakumenya; nakutenepo limbikilani musiye njila zanu" (Dzvidawonesewa 3:19).

Kuna anango aKristu adapumula pamzimu. Anitentha lini. Anijejelalini. Adathima. Alibe dzvapa mzimu dzvaaniyita. Alibe ndawa nadzvinthu dzvaMzimu. Anikumbuka kuti ndiwo dzvaanifanila kuwa dzvili Mukristu wense. Anitola anango Akristu ninga aninyanya kuwa namzimu. Aniwatola ninga wanthu aniyita dzvinthu asingadziwe.

Mfumu anifunalini kuyita kwakutenepa. Tinidzviwona muna Dzvidawonesewa 3:15-16. Anilewa kuti, "Nidziwa mabasa yako, kuti unijejelalini kana kutetha. Koma ninga ukhajejela kana kutsva, tsono dzvawuninthuma, usingajejele kana kutetha, ndichakusvisvina namulomo wangu". Mfumu ndiye adalalewa mafala yamweya. Nakutenepo, anifanila kulemekezewa.

Mukristu anifanilalini kukhala adapola tenepa. Angayende kudindi lamoto. Tinifanila kumila naFala laMulungu. Chikristu chanthu chinifanila kuwa namabasa yanidzikanika. Ndidzvo dzvinifanila kuwa dzvili munthu yekha yekha. Khala uchiyita dzvakutsva. Limbikilila Mfumu. Akristu adapola aniwonekalini paadamila. Anango anikwanisa kuwa ali kupemphela. Iwo aninga adakhala. Aninga ali kutoseka achimbati, "Ko, wanthu amwewa ali kuyitanyi? Chanyanya kuwakomedza chayicho nichiyani?" M'busa angalewe mafala. Angayite dzvinthu muchechi. Akristu amwewa anizungunikalini. Anango wense angaseke. Koma iwo anisekalini.

M'busa angalewe achiti, "Ngatipempheleni Mfumu, tidasimudza manja yanthu". Manja yaAkristu amwewa yanisimukalini. Alibe ndawa nakupemphela Mulungu. Idzvi dzvinikwanisa kuwa dzvili ndidzvo dzvawuli. Mfumu anilewa kuti, "limbikila, utendewuke". Kulimbikila dzvinilewa kuwa uli nashungu. Dzvinilewa kugakha ninga moto. Moyo umwewu uninga ulibe chinikwanisa kuwudzima. Ndidzvo dzvidalewedwa naMfumu Jesu. Tinidzviwelenga muna Mateyo 5:16. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Nakutenepo chiyedza chanu ndachigakile patsogolo pawanthu kuti awone mabasa yanu yabwino, apase ulemu Apayii wanu ali kudzulu".

Dzvinthu dzvaMzimu dzvinifanila kukukondwelesa. Dzvinifanila kukukomedza. Fambilana naMzimu. Dzikanika ninga chiyedza chinigaka. Dzikanika ninga chiyedza chinivheneka. Dzadziwa naMzimu waMulungu. Ndidzvo dzvatiniliwuziwa muna Aefeso 5:18.

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Ndina shungu zadzvinthu dzvaMzimu. Ndina shungu zakuti umambo umphate wanthu wakuwanda. Shungu zimwezi ndidzo zakhala kutsogolela umoyo wangu. Ndine chiyedza chinigaka. Ndine chiyedza chinivhenekela. Nitentha pamzimu. Nimphatila Mfumu. Ndidabvala kulungama. Ndidachibvala chili pachifuwa change. Nzayo zangu zidabvala fala lakukhalika. Zidakonzekela kuyendesa Fala limweli kwense kwense. Ndina shungu zakulifikisa kuwanthu. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Akolinte 15:58

Aloma 12:11

(You can also read this article at http://7.am )