Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Munhu Ane kutemba Haatsvakiba Kutange Aone Ngemadziso

China, 8 Kubvumbi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Hino kutemba rubatiso rwezviro zviya. Zvetinenge tiri kunangisira. Nenhorondo yezviro zviya. Zvisingaonekwiba ngemadziso enyama" (Vahebhuru 11 vhesi 1).

Ungaa uri kupemberere kuberekwe kwako. Sekuru ako obva akutumire soko. Echikuziise kuti akutengere motikari. Aya anenge ari sekuru ane mare. Uyehe anofarire kupa. Iwe unozotambire soko iri. Wobve ambe kufara. Unonga usatiba waone hako motikari yachoba. Asi unenge wakutoifarira maningi. Ikokwo ndokunozwi kutemba. Unenge uri kutembe ndisekuru ako aya. Ngekudaro hautsvakiba kufana waone motikari yacho.

Unenge uri kutemba ndisekuru ako. Uchitembe kuti haanyepiba. Ndosaka wafare maningi. Zvisizvoba, waizosare usina kugutsikanaba. Ndo zveunofanirawo kuite neSoko raMwari. Funge semunhu anotembe ngeSoko raMwari. Reketa semunhu anotembe ndiro. Rarama semunhu anotembe ndiro. Zviro zvako zvinozohambe zvakanaka.

Mumweni munhu akambodembe. Achiti Mwari akanga arekete kwaari. Vachimutembese kumuporesa. Kumupfumisa. Nekudzosere zvaakanga abirwa. Asi iye aiti haana kunge aone zviro izvi. Munhu uyu akanga asingatembi naMwari. Ndosakani akarekete achidayi. Mwari vangakutembese maropafadzo. Vangakutembese hupenyu hwekunyisa. Unofanira kubve wagutsikane kuti watova nezviro izvi. umweni umboo hwaungada ndehwei?

Gutsikane neSoko raMwari. Funda kutemba naro. Usamirire kutanga waone zverinokutembesa zvacho. Tambire Soko rawo. Urarame semunhu aritambira. Ruwimbo rwako ndirwo runopangidza kuti wanezviro izvi. Ndizvo zvinoite munhu anotemba naMwari. Angatembeswa zvinhu naMwari. Anobva atozviona seawe nezviro izvi.

Pupura Uchiti

kutemba kwangu kupenyu. kunoseenza. Upenyu wangu wakamire paSoko raMwari. Mhepo dzingauya hadzo. Ndinoramba kupushwa nadzo. Ngekuti kutemba kwangu kunondipupurira. Kunondipupurira kuti ndine zviro zvandaa nazvo. Kunyange zviro izvi zvisati zvaa kuvonekaba. Ndine pfuma yendakapuwa. Pfuma iyi iri muna Kristu. Ndinorarame semunhu ane pfuma iyi. Ndinorarame semunhu ane simba. Ane nyasha. Ane utano hweAmwari. Ane pfuma yeamwari. Ndichagara ndichinyisa. Ngekuti ndinorarame muSoko raMwari. Ndiro randinosenzesa pakurarama kwangu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chifundo Chanamasi:

Vahebheru 11 ndima 6

Matiyo 15 ndima 28

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch