Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Kana Mwari achireketa Zvichaitika ...

Mugubera, 25 Gunyana 2021

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Muoni angareketa hake. Achisandise zita raMwari. Asi zvaanenge arekete zvacho zvingasaitika. Muoni uyu anenge asina kutumwa ndiMwari kurekete masoko aya. Anenge andobuda mumusoro make. Saka musiyeyi akadaro" (Dheuteronomiyo 18 vhesi 22 MSG).

Mwari angarekete zviro zvichaitika. Zviro izvi zvinototi zviitike. Hazvina basa ba kuti wazvitambira here kana kuti ayiwa. Ndizvo zvatinoona pana Simoni Pita. Jesu akarekete kwaari. Masoko awo tinoaerenga muna Matewu 26 vhesi 34. Vakati, "Chirekera ndikuudze chokwadi. Uchandiramba manheru ano. Uchandiramba katatu kese. Jongwe risati rarira". Pita haana kutambire masoko aya. Tinoerenge davidzo yake muna Matewu 26 vhesi 35. Akati, "Ayiwa. Ndingatofa zvangu nemi. Asi hazvikoniba kuti ndikutizeyi".

Asi masoko aJesu aya akazoitika ere? Eya! Pita akaramba Jesu. Akati akanga asingaaziyiba. Pane paakatozotuka akanga ari kumubvunzavacho. Achipika kuti akanga asingaziyi Jesu. Tinoona izvi futi panhoroondo yaJudhasi. Jesu akareketa kuadzidzi awo. akaaziyisa kuti umweni wawo akanga achazoatengesa. Jesu akanga ari kureketa pamusoro paJudhasi Isikarioti. Asi Judhasi uyu akazviramba. Akatogumbukira Jesu.

Mweya wakashata wakabva wapinda maari. Ndizvo zvatinoziyiswa neBhaibheri. Tinozvierenga muna Ruka 22 vhesi 3. Judhasi akabva abuda. Akabva pakanga paina Jesu. Ndokuenda kuapiri akuru. Ndokunoronga kutengesa Jesu. Magwaro azere nyaya dzakadayi. Tinoona madzimambo achiziyiswa zvakanga zvichazoitika. Tinoona nyika dzichiziyiswa zvakanga zvichazoitika. Zviro izvi zvakazongoitika. Hazvinaba kumirira kuti anhu aya atange azvitambire.

Asi zvakanaka kutambira masoko aMweya akadayi. Masoko aya anozokuropafadza. Zvikuru sei kana masoko aya ari ekukubatsira. Ndizvo zvatinoona pana Maria. Akareketerwa ngezvekubarwa kwaJesu. Mhinduro yake tinoiona muna Ruka 1 vhesi 38. Akati, "Ini ndiri mushandiri waShe. Zvamareketa ngazviitwe hazvo".

Maria akatambire masoko aya. Zvaakanga areketwa zvikazoitika. Akazoberekwa Ishe Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvatinoona muna Ruka 1 vhesi 35 kusvika 38. Ruka 1 vhesi 45 inoti, "Wakaropafadzwa iwe mukadzi iwe. Ngekuti wakatambire masoko aShe. Ngekuti masoko aya achaitika". Saka Mweya Mutsvene angarekete masoko kwauri. Masoko aya angaa ekukuropafadza. Unofanira kutambire masoko aya. Ndiko kuti aitike muhupenyu hwako. Asi izvi zvinosiyana nekunge Mwari areketa zvichaitika kunyika yako. Kana zvichaitika munguwa yako. Kana zvauchasangana nazvo mukururama kwako. Zviro izvi zvinongoitika basi. Kunyangwe ukasazvitambira. Unenge wakangofanira kufunda Soko raMwari. Worizwisisa. Wozwisisa zvaunofanira kuita nemasoko aMweya aya. Ndiko kuti uzonyisa maari.

Pupura Uchiti

Ndaa kuziya nzvimbo yangu muna Kristu. Saka ndaa kutonga. Mwari wawa kuonekwa pandiri. Ndinogara ndichiwedzere simba. Mweya Mutsvene achindisimudzira. Ndichinyisa ngeShoko raMwari. Ndiri kuparidze soko reruponeso. Saka akawanda anowana ruponeso. Vanoporeswa. anoropafadzwa. anowana minana. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni vhesi Dzinotsigira Chifundo Chanamasi:

Isaya 55 ndima 11

1 Timoti 1 ndima 18

2 Makoronike 20 ndima 20

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch