Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Chilombo Chatsapano

" Peno munthu wawa muna Mupulumutsi. Wawa chinango chilombo chatsapano. Bzomwe akhali kale bzazhula. Nyang'ana uwone. Bzawapo nibzatsapano." (2 Akolinte 5 ndime 17).

Mundimeyi muna mafala yaniti, "chinango chilombo. chatsapano". Yanango maBhaibheri yanilewa kuti, "walengewa pomwe". Bhaibheri lomwe talewenga linichosa bwino dongosolo yandime imweyi. Nakuti Mukristu nimunthu lini watsapano basi. Alibe kulingana nawanthu wadziko lino. Nichinango chilombo. Alibe chinzano chaumoyo bwakale.

Pinango inowona chifuwo chomwe ukhanati kuwona kale. Nikulewa kuti, nichifuwo chiponi ichi? Uninga uchitaza kuwoona bwino kuti nichiyani. Chininga chilibe kulingana nabzinango bzomwe udambowona kale. Nibzo bzidachita munthu adabadwa pomwe. Kumbuka mafala yadambolewedwa naYeso. Kuna Yohani 3 ndime 8. Akhalewa nabzakubadwa pomwe. Adati, "Chonzi chinifamba napomwe chinifuna. Undobva chiwowo chakufamba kwachene basi. Mazi unidziwa lini komwe chinichoka nakomwe chiniyenda. Nibzo bzidachita wanthu wale. Wadabadwa naMuzimu". Nibzo wawambo yiwe. Wawa chinango chilombo.

Pinango udabadwa pomwe. Pana bzidachitika basi muuzimu. Gazi laabeleki wako lidachosewa. Nikupasiwa gazi laWenemulungu. Bzili kuna 1 Yohani 5 ndime 13. Initi, "Ndidakunembelani bzinthubzi. Imwe mudatambila dzina lamwana wamulumbwana waMulungu. Kuti mudziwe kuti mwawa naumoyo bwakusaya kumala. Mwawa wagazi laMupulumutsi". Nichadidi chimwechi. Iwe udabadwa pomwe kachiwili. Muzimu wako udalengewa pomwe.

Bhaibheri linilewa kuna Jakopo 1 ndime 18 kuti, "Niye adasankhula yekha kutibala. Achiseenzesa Fala lache lachadidi. Nakufuna kuti tiwe michelo yache. Yomwe anipasa chikungu kuzhula bzinango bzense". Tito 3 ndime 5 initimbo, "See nakuti mabasa yathu yakhadalungama. Mazi zikhali nsisi zache basi. Nizo zidachita kuti atibale kachiwili. Nikuchoka tatsukiwa. Takonzewa pomwe naMuzimu waBwino. Yomwe ninjila yaadati pulumutsa nayo". Akolosi 3 ndime 10 kufika 11 inilongosolambo chilombo chatsapanochi. Initi chidakonzesewa pomwe. Nikulingana naMulungu. Womwe adachilenga.

Niyo mawonedwe yomwe unichitiwa naMulungu. Niyo mawonelo yomwe uniyenelambo kubzichita. Ulibe kulingana nawanthu wadziko lino. Wawa wanyumba yaMambo. Mulungu alibe winango adachita ninga yiwe. Tsapano chitila Mulungu bzabwino. Chila umoyo bomwe adakulongela.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinifuna. Ndinikutendani. Mudandichita ufulu bwanu bulibe kulingana nabunango bwense. Mudalonga kuti ndiwe wamushowo wanu. Ndiniseenzesa Fala lanu paachililo yangu. Ndinidzakuziwa ninga Mulungu. Dzina lanu lichithokozewa. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

1 Petulo 2 ndime 9

Tito 2 ndime 14