Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Kuchila Umoyo Bunichita Kuti Mulungu Athokozewe

Tuesday, 23 February 2021

We want this message to reach *5 Billion people* globally. Your donation will help us reach them. You can send it on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Munthu umweyu adafela wense. Kuti wale wana moyo. Waleke kubzichilila. Mazi wachilile ule womwe adawafela. Adalamuka kwawakufa" (2 Akolinte 5 ndime 15).

Munsiku zino zakumalizila. Pana chinthu chibodzi china virda. Chinthuchi nikuchilila Mambo. Nakufuna kuti adziwiwe ninga Mulungu. Uchichita bzomwe adalongela umoyo bwako. Yeso adatilatiza kuti tinichila tani nanila yatenepa. Kuna Yohani 17 ndime 4 adati, "Ndidachita kuti dziko likudziweni ninga Mulungu. Ndidamala basa lile lomwe mukhadandituma".

Niko kaniyenelambo kuwa kakumbukilo kako. Chita kuti Mulungu akuziwe ninga Mulungu. Iwa nachifundo chakubzichita. Nibzo uniyenela kuchilila. Nichiyani chomwe uniyenela kuchita kuti Mulungu akuziwe ninga Payi? Unichita bzomwe anifuna. Unichita basa lile lomwe adayikha mumanja yako. Kodi unidziwa bzomwe adalongela umoyo bwako? Kodi unkuchita basa lache?

Mulungu Payi anifuna kuti dziko lense lichiziwe. Ndipopa adatuma Yeso. Nipo panichokambo basa lako. Pinango pana bzinthu bzizinji bzomwe unkuchita muumoyo bwako. Mazi peno unkufitsa lini chipulumutso kuna wanthu wadatayika. Umoyo bwako niwapezi-pezi. Mulungu anifuna lini kuti pawe namunthu anifa. Anifuna kuti munthu wense apulumutsiwe nibzo tiniwuziwa naBhaibheri. Tinibzilewenga kuna 2 Petulo 3 ndime 9. Tsapano ukachita basali. Unichita kuti Mulungu akuziwe ninga Mulungu.

Iye anifuna kuti ukonzese umoyo bwawanthu wali pafupi nawe. Anifunambo kukuseenzesa. Kupitisa wanthuwa mukulungama. Machililo yatenepa niyo yanikondwelesa Mulungu. Pinango unichita bzikulu kuna yanango mabasa. Bzimwebzo bzilibe kukwana. Uniyenela kubwelesa azinji kuna Mulungu. Kufitsa chipulumutso kwawakutayika. Wakusaya chikhulupilo, wali kuwawidwa, wadatayiwa,. See wali mudziko mwako basi mazi pansi pense.

Ukakwanisa kuchita bzense bzomwe udalongelewa naMulungu. Niko kuti wathukuka muumoyo bwako. Niko kuti ukondwelese Mulungu. Uchichita bzinthu bzile bzinichita kuti Mulungu akuziwe ninga Mulungu.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinifuna. Ndinikutendani. Nakundipasa mupata, namphamvu zakufitsa chipulumutso kuwanthu wali mudziko mwangu. Ndichisandula umoyo bwawo. Ndinichoka lelo ndidanyamula madalitso yaKristu. Ndichiyenda kukakonzesa dziko langu. Ndichiseenzesa nsisi zanu, kulungama kwanu, ndichichosa wanthu mumudima. Ndichichosa wanthu mumudima. Ndichiwapitisa muchayedza. Ndichiwachosa pansi pamphamvu zaSatani. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Yohani 17 ndime 1

Mateyo 5 ndime 16

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored by,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/shonachurch