Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Muzimu Udatothululiwa PaDziko ...

Thursday, 25 February 2021

We want this message to reach *5 Billion people* globally. Your donation will help us reach them. You can send it on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Mumbuyo mwabzimwebzo, ndinidzathulula Muzimu wangu padzulu panyama yense; vana wanu wachilumbwana naatsikana wanidza polofita, nkhalamba zinidzalota tulo, alumbwana yanidzawonesewa" (Joere 2 ndime 28).

Kuna 1 Akolinte 12 ndime 3, Bhaibheri liniti, "... palibe munthu anikwanisa kulewa kuti Yeso niye Mambo peno alibe Muzimu waBwino". Palibe munthu anilalikila kuti Yeso niye Mambo. Woo kusankhula kumupemphela. Peno alibe kusunthiwa naMuzimu waBwino. Bhaibheri linilewa kuna Aloma 10 ndime 8. Kuti Fala lachipulumutso lili pafupi nawe. Lili mumulomo namumutima mwako. Muzimu waBwino niwo uniyikha falali mumutima mwako. Kuyambila panilewa munthu kuti Yeso niye Mambo wache. Nikuchiziwa. Muzimu waBwinoniwo uninga wawa kuseenza mumutima mwache.

Mulungu akhadziwa kuti munthu wense aniyenela kuwa naMuzimu waBwino. Kuti akwanise kutambila chipulumutso. Ndipopa mundime yomwe tafungula nayo adalewa kuti, "... ndinidzathulula Muzimu wangu padzulu panyama yense; wana wanu wachilumbwana nawana wanu wachitsikana wanidzapolofita ...". Mundimeyi muna mafala yaniti, "nyama yense". Linango Bhaibheri linitipasa ndimeyi lichimbati, "... ndinidzathulula Muzimu wangu padzulu pawanthu wense. Wana wanu wachitsikana nawachilumbwana wanidzapolofita ...". Tsapano wanthui wense nipwo wankulewedwa kuti "nyama yense".

Tsapano Muzimu waBwino udathululiwa PAWANTHU WENSE. Ndipopa munthu wense achikwanisa kutambila chipulumutso lelo. Kuna Mabasa 2, Bhaibheri linilewa nabza chipani chikulu chaAjudha wakhachokela kumadziko yakusiyana-siyana. Wakhadakochela wachisekela nsiku ya Pentekosta. Tinibzilewenga kuna Mabasa 2 ndime 9 kufika 12. Petulo adadzalalikila kuAjudha wapulumutsiwa. Bzilu bzitatu bzidapasa umoyo kuna Kristu.

Petulo adadzalalikila pomwe pana inango nthawe. Bzulu bzishanu nikupulumutsiwa. Bzimwebzi tinibzilewenga kuna Mabasa 4 ndime 4. Munthawe ing'ono-ng'ono muJerusarema mukhadadzala wanthu wakupemphela azinji. Nathangwe lanyi? Nithangwe lakuti Muzimu waBwino ukhadathululiwa kuwanthu wense. ninga bzikhadalewewa kuna Joere 2 ndime 28. Athokozewe maulungu ninga Mulungu!

Ndipopa tichilalikila chipulumutso. Tinidziwa kuti munthu wense ankukwanisa kutambila Fala lamulungu. Muzimu waBwino uli pansi pense. Unkuseenza uchichita kuiti wanthu wadziwe kuti wana bzitazo. Nakuiwabwlelesa mukulungama. Athokozewe Mulungu!

Pemphela Uchimbati

Ndiniseenza pabodzi naMulungu. Ndichisandula umoyo bwawanthu. Nakubwelesa wanthu kuna Yeso. Nikukuziwa kukulu. Kukwanisakulalikila chipulumutso kuwanthu wense. Wanthu wale wadathululiliwa Muzimu waBwino. Mitima yaamuna naakazi pansi pense. Yakonzekela kutambila chipulumutso chimwechi lelo. Fala lachipulumutsoli liniufika kumadziko yense. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Mariko 16 ndime 15 kufika 16

Yohani 3 ndime 16

1 Akolipnte 9 ndime 16

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored by,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/shonachurch