English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chipiri, 13 Kurume 2018

Lalama Ninga Munthu Anidziwa Kuti Adadalitsiwa

"Lalewa naAloni pomwe nawana wachilumbwana wake, ulewe kuti: Mufanila kudalitsa wana waIsrayeli nashowo umwewu. Mulewe kuti: Mulungu akudalitse, akuchengete" (Nyumeli 6:23-24).

Ife ndife Akristu. Umoyo wanthu udadalitsiwa. Tininyanganiliwa kuti tilalame namadalitso yamweya. Ndiyo yatinifanila kukhala tichilalewa. Madalitso ndiwo yanifanila kuwoneka patili. Yanifanila kuwoneka patili nthawe zense. Khala uchilalewa madalitso. Yalalewe pawunipita munyumba mako. Yalewe pawunifika pabala lako. Yalewe uli kudzvakufundila. Yalewe pawunisangana naanango. Dzvakutenepa dzvinizayita kuti ukhale munthu anidabwisa! Bhaibheli linitithokozela kupeleka madalitso. Limweli lakhala basa latidapasiwa. Ndidzvo dzvatiniwona muna 1 Petulo 3:9.

Ndidzvo dzvadapanganiziwambo aloni nawana wake. Mbumba yaAloni ndiyo ikhali mbumba yaaprista. Mulungu adawapanganiza kuti alalewe madalitso. Akhafanila kulalewa kuwana waIsrayeli. Wana waIsrayeli amwewa akhali wanthu waMulungu. Koma aprista akhafanila kulalewa madalitso kwaali dzvakutenepo. Ndiye tsapano aJudha ali wamunthu adabudilila chayidzvo. Padziko palibe linango ludzi lidabudilila ninga iwo. Ajudha amwewa anidziwa kuti adadalitsiwa. Koma anilalama ninga wanthu adadalitsiwa. Anifundisa wana wawo kulalewa madalitso. Aniwafundisa kuti iwo niwanthu adadalitsiwa.

Tsapano kwakhala naKeleke. Keleke imweyi ndiyo ina dzvisikwa dzvatsapano. Idadalitsiwa. Madalitso yamweya yanipita yadapasiwa aJudha. Koma wakuwanda alibe kufundisiwa dzvakutenepa. Anidziwa lini madalitso. Anidziwa lini kuti madalitso yanitambiliwa nthani. Koma madalitso yaniwoneka lini muumoyo wayene. Munango munthu angalalewe achimbati, "Mulungu akudalitse". Anango wanthu anikumbuka kuti yamweya yandoli mafala dzvayene. Aniyawona ninga mafala yaningolaledwa kuchechi. Aniyapasa lini ulemu. Koma kuna anango anibvesesa dzvinthu dzvaumoyo. Koma anibvesesa mafala yakutenepa. Mafala yanilamusa madalitso. Mafala yakumwamba.

Wana waIsrayeli akhali adadalitsiwa. Koma Mulungu adapanganiza aloni nawana wake kuti adalitse aIsrayeli amwewa. Ndawa yanyi Mulungu adalewa dzvakutenepa? Munthu anikwanisa kuwa adadalitsiwa. Koma madalitso yamweya yanifanila kulamusiwa. Mafala yakudalitsi ndiyo yanilamusa chidalitso chimwechi. Ndiyo yaniyita kuti chidalitso chimwechi chiseyenze. Mulungu adapanganiza aprista mafala chayiyo yakukalalewa. Akhafanila kulalewa mafala yamweya achidalitsa aIsrayeli. Tiniwelenga muna Nyumeli 6:24-27. Funda mafala yamweya. Kumbukisa nadzvadzvene. Matetekele mumtima wako. Aprista achili kulalewa mafala yamweya kuaIsrayeli. Ndiye tsapano aIsrayeli amwewa achibudilila muumoyo wawo.

Lalama ninga munthu anidziwa kuti adadalitsiwa. Ungakhale muchechi. Mulalikili waMulungu angatile dzanja kumtiti wawanthu. Angalalewe madalitso. Tambala madalitso yamweyo. Matambile mumzimu wako. Madalitso yamweya yaninga yali kubula mumanja yamulalikili umweyu. Yaninga yali kubula mumafala yake. Ndidzvo dzviniyita madalitso. Madalitso yangalewedwe kwawuli. Mafala yamweyo yaninga yali namphamvu. Ndiyo yanitsogolela umoyo wako. Ndiyo yaniyita kuti ukwanise kulalama umoyo wamudalongelewa naMulungu.

Pemphela Uchiti

Ine ndine mwana waludzi laAbrahama. Madalitso yaAbrahama yali muumoyo wangu. Ndidayita ninga muti udadzvaliwa munyatsi mwamadzi. Ndidatiliziliwa dzvidakwana. Nikhala ndichitayikila. Nibeleka michelo yakulungama. Ndidagwatiliwa dimba padhaka labwino. Nibudilila tsiku yokha yokha. Ndidapfuma. Nikunda tsiku yokha yokha. Haleluyah!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

VaEfeso 1:3

Filimoni 1:6

Deuteronomio 28:3-13

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )