Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

China, 15 Kurume 2018

Mvula Ibula MuTembeli

"Kumbali ziwili zakamadzi kamweka kuchamela michelo. Ichakhala michelo yakusiyana siyana. Ichakhala ichitiliziliwa namadzi. Mvula imweyi ininga ichichokela mutembeli. Nakutenepo, masamba yamiti imweyi yanisvawa lini. Miti imweyi ichakhala ili namichelo. Ichabeleka mwezi wokha wokha. Michelo yayene ichakhala dzvakudy'a dzvawanthu. Masamba yachakhala yali yakulapa" (Ezekiyeli 47:12 NIV).

Mundime yatayamba nayo muna dzvinthu dzvidabwisa. Wadzviwona? Ndime imweyi inilewa nadzva madzi. Madzi ininga ichichokela mutembeli. Madzi ichatilizila miti. Nakutenepo, masamba yamiti imweyi yanisvawa lini. Pomwe, miti imweyi ichakhala ili namichelo. Ichabeleka michelo mwezi unango naunango. Micheloo imweyi ichakhala dzvakudy'a dzvawanthu. Masamba yayene yachachiza. Ndawa yanyi dzvimwedzvi dzvili kuzayitika? Dzviniyitika nakufuna kwamadzi ichakhala ili kutilizila miti imweyi. Ininga ili madzi ibula mutembeli!

Dzvidabwisa chayidzvo. Koma ife ndife tili kulewedwa mundime imweyi. Ndife tembeli yaMzimu waMulungu. Ndife tembeli yaMulungu. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 1 Akolinte 3:16. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Ko munidziwa lini kuti ndimwe nyumba yaMulungu pomwe Mzimu waMulungu anikhala mwaimwepo? ". Kabanga uma Mzimu waMulungu mawuli. Dzvakutenepa dzvinilewa kuti udatakula Mulungu. Ndiwe nyumba yaMulungu. Tsapano, Mfumu Jesu ana mafala yaadambolalewa. Tiniyawelenga muna Johani 7:37-38. Adati, ".......Umweyo ana nyota ngaabwele amwe painepo. Ninga dzvadzvidanembewa, "Tukamadzi twamadzi yanipasa umoyo yanizayelela kuchokela pamtima yaawo anikhulupilila mwainepo".

Jesu adati madzi ichabula mawuli. Ichabula ichiyita dzvakuyelela. Ininga ili madzi ina umoyo. Madzi imweyi ingabule mawuli tani? Madzi imweyi nimafala. Mafala yaninga yali kubula mawuli. Iwepo udabva dzvaMzimu waMulungu. Udadzvibva nsiku yawudatambila Mzimu waMulungu. Mzimu waMulungu ndiye mzimu anipasa umoyo. Koma iwepo ungalalewe mafala. Mafala yamweyo yanibula yadatakula umoyo. Yaninga yali namafala yanipasa umoyo. Ndidzvo dzvatiniwona pana Jesu. Tiniwelenga mafala yake muna Johani 6:63. Ndime imweyi inilewa kuti, "......Mafala yandalewa kwaimwepo yanibwelesa Mzimu waMulungu anipeleka umoyo".

Ife tidabva dzvaMzimu waMulungu. Koma mafala yatinilalewa niya mzimu. Pomwe, umoyo. Mafala yanibula mutembeli. Tembeli imweyi nimzimu wanthu. Mzimu wanthu idalengewa pomwe. Mumzimu mwemu ndimo munikhala Mulungu. Koma mafala yanthu yanipeleka umoyo. Yanichiza. Yanichiza dzvense dzvaanisangana nadzvo. Yanisangana nadzvinthu dzvakufa. Yanidzvilamusa. Ndiye tsapano tichiyitiwa kuti mzimu unipasa umoyo. Tidabaliwa naMzimu anipasa umoyo.

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Mudandiyita tembeli yanu. Ndine tembeli yaumoyo. Fala lanu likhala mumtima mangu. Likhala lili pamulomo pangu. Fala limweli nifala linachikhulupililo. Ndilo lidanditambila. Niseyenzesa kuchiza dzvinthu dzvense dzvili pana ine. Nikutendani. Muna umoyo wamudandipasa. Umoyo umwewu ukulila dzvinthu dzvadziko lino. Umoyo wandemelo. Umoyo uniwoneka muna Kristu Jesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

John 7:37-39

2 Corinthians 6:16

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )