English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'busa Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 21 March 2017

Ife Tidafanana Naye

"Chikondi chidakwanisiwa matili pachinthu chimwechi, kuti tileke kugopa nansiku lakutongewa; nandawa yakuti ninga dzvaadayita iye, ndidzvo dzvatidayitambo pano padziko" (1 Johani 4:17).

Ndime yatayamba nayo inimalizila ichilewa nadzvaJesu. Inilewa kuti dzvidayita Jesu, ndidzvo dzvatidayitambo padziko lino. Koma ife tinifanila kudziwa kuti Jesu adayita nthani. Dzvidakosha kuti tidziwe dzvakutenepadzvi. Fala laMulungu ndilo linitilatiza dzvaali Jesu. Jesu umweyu adambolalama ali pano padziko. Adalalama umoyo udayita nthani? Bhaibheli linitiwuza dzvidayitiwa naJesu. Jesu adachiza wakuduwala. Adachosa mzimu yakuyipa. Ndidzvo dzvatininyangana muna Mabasa 10:38. Ndime imweyi inilalewa ichiti, "Jesu waNazareta, kuti Mulungu adamudalitsa naMzimu waMulungu namphamvu; iye akhali padziko, achiyita dzvabwino, achichiza wense akhali namzimu yakuyipa, nandawa yakuti Mulungu akhali naye". Koma umoyo waJesu ukhali wamadantha kupela.

Jesu adafamba padzulu pamadzi. Adalalewa kumakunthu yawanthu asingabve. Makunthu nikuvhulika. Adalalewa kumaso yawanthu asingawone. Maso yamweya yadayamba kuvhulika. Adalalewa kuminyendo idalemala. Minyemndo imweyi idayamba kutwasuka. Jesu akhali munthu anidabwisa chayidzvo. Mafala yamweya yakhali namphamvu. Akhayita kuti minyendo igwatiwe pomwe. Adambowuza chonzi mumadzi. Chonzi chikanyamala. Idzvi dzvidadabwisa wakufundila wake. Tiniwelenga mafala yawakufundila wake muna Luka 8:25. Adalewa kuti, "Nimbani umweyu, dzvaaniwuza pomwe nachonzi namadzi, dzvichitetekela?"

Jesu adayita mabasa yense yamweya. Adayayita ali munthu wanyama. Dzvakutenepadzvi dzvinidabwisa chayidzvo. Akhadakulila ndemelo yake. Ndidzvo dzvatiniwona muna Afilipi 2:7. Umoyo wawo ukhali wadzvidabwiso. Dzvidabwiso dzvimwedzvi dzvidawoneka paali akanati ayenda pamtanda. Nakutenepo, akhanati alimbisiwa. Akhanati akuziwa. Adazalamuka kuimfa. Pamwepa ndipo paadakuziwa. Ndipo paadapasiwa ndemelo. Ndidzvo dzvatininyangana muna 1 Petulo 1:21. Tsono, ife takhala muna Kristu. Takhala dzvipuka dzvatsapano. Dzvidayita Jesu ndidzvo dzvatakhala. Tinikwanisambo kuyita mabasa yaadayita. Manembo yanilatiza Kristu. Yanitilatiza Kristu anandemelo. Yanilatiza Kristu adakuziwa. Dzvidayita Kristu umweyu ndidzvo dzvatidayitambo ife. Paali, ndipo patininyangana dzvatili.

Tsono, tiniwelenga kuti, "Ninga dzvaadayit iye, ndidzvo dzvatidayitambo padziko lino". Iwepo unifanila kudayila kufala limweli. Unidayila uchiti, "Mulungu wamadalitso. Dzvidayita Jesu ndidzvo dzvandili lelo. Jesu ana ndemelo. Adakuziwa chayidzvo. Ana mphamvu zakutonga. Ana mphamvu zakuyita dzvinthu. Ndidzvo dzvandilimbo lelo!" haleluyah. Chimwechi ndicho chadidi. Chinifanila kukhala chili munzelu zako. Unifanila kukhala uchichikhumbukisa. Sankhula kukumbuka ninga Jesu. Sankhula kulalewa ninga Jesu. Lalama umoyo wako nanjila yaadalalama nayo. Jesu adalewa Fala laMulungu. Adalilapula kuwanthu. Akhalilewa adalimba. Iwepo itambo dzvakutenepodzvo. Dzvinthu dzvao dzvinizasanduka. Dzvinizagadzilisika. Chiza atenda. Chenesa ana mabobo. Lamusa wakufa! Dalitsa wanthu. Ndaawone chikondi chaMulungu pawuli. Ndidzvo dzvikhayitiwa naJesu. Tsono, iwepo udafanana naye.

Pupula Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Mudandipasa mphamvu zense. Mphamvu zimwezi zinitonga kumwamba. Zinitonga dziko lino. Nakutenepo, nitonga dzvinthu dzvadziko lino. Nikutendani. Pandili ndipo paniwoneka ndemelo yanu. Nilalama nanzelu zanu. Niseyenzesa nzelu zaku pakulalama kwangu. Niyita dzvamudandilongela chayidzvo kuti ndiyite. Pandili ndipo paniwoneka mphamvu zanu. Ndidpo paniwoneka chikondi chanu. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Ahebeli 1:3

1 Petulo 2:9

John 17:22

(You can also read this article at http://7.am )