English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Chitatu, 21 Kurume 2018

Fala LaMulungu Ndilo laTinilalama Nalo

"Koma Jesu adatayila, adati, "Manembo yaniti, 'Munthu angalalame lini namikate yokha, koma namafala yense yanilewedwa naMulungu" (Mateyo 4:4).

Mulungu ndiye anilenga dzvinthu. Ndiye adalengambo munthu. Munthu kupela ndiye adalengewa ali wamzimu. Dzvinango dzvisikwa dzvense nidzvamzimu lini. Mulungu aniyita dzvakulalewa, dzvinthu dzvakutenepo dzvikakhalapo. Yamweya ndiyolini malengelo yadayitiwa munthu. Adayamba amulenga. Ndidzvo dzvatiniwona muna Kuyamba 1:26. Adamulenga adafanana nawo. Adamulenga kuti alalame ninga iye. Adazalenga nthupi lake. Adamulenga achiseyenzesa Dhaka. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna Kuyamba 2:7. Koma tina mafala mawili yanitiwona. Linango lacho nilakuti, "kulenga". Linango pomwe nila kuti, "kuumba". Mafala mawili yamweya yadasiyana. Koma yanilatiza dzvikhali kulongelewa munthu naMulungu.

Chaadalewa ukhali mzimu wamunthu. Chidawumbiwa likhali nthupi lake. Mambuyo madzvene, adafemela mzimu waumoyo mumphuno zamunthu waadawumba. Mulungu akhali kuyita mzimu wamunthu muchinthu chaakhada wumbacho. Chakuwumbiwacho chidayamba chakhala munthu wanyama. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna Kuyamba 2:7. Ndiye tsapano munthu adasiyana nadzvinango dzvilombo. Iwepo ndiwe wamzimu. Ndiwe lini nthupi lanyama. Dzvakudy'a dzvako niFala laMulungu. Ndilo linidy'ewa namzimu wanthu. Fala laMulungu ndilo lini limbisa mzimu wako. Ndilo lini kulimbisa iwepo. Ndiye tsapano Jesu adalalewa achiti, "......munthu angalalame lini namikate yokha, koma namafala yense yanilewedwa naMulungu". Tiniwelenga mafala yamweya muna Luka 4:4.

Iwepo udabaliwa naFala laMulungu. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 1 Petulo 1:23. Ndime imweyi inilewa kuti, "Imwepo mwabelekewa pomwe, nee na abeleki anifa, koma naMulungu uyo asingafe, kuchokela muMafala ya umoyo ayo yanikhala lini nalini". Koma Fala limweli ndilo linilalamisa. Ndilo umoyo wako. Chinthu chense chinilalamisiwa nachidachibala. Tsono, iwepo udabaliwa naFala laMulungu.

Kabanga ungafune kubudilila muumoyo. Ungafune kuti umoyo wako ukhale uchikwilila. Ungafune kuti ukhale uchifambila patsogolo. Unifanila kudzvipeleka kuFala laMulungu. Ndilo lawunifanila kulalama nalo. Ife tili muna Kristu. Takhala naumoyo watakhala nawo. Umoyo umwewu unandemela. Niwakukhala tichibudilila. Koma unilalamiwa muFala laMulungu. Tinilalama tichiseyenzesa Fala laMulungu.

Pemphela Uchiti

Apayi anilemekezeka. Nikutendani. Mudandipasa Fala lanu. Fala limweli nilaumoyo. Ndilo lanifuna. Nilikumbukisa Fala limweli lelo. Nilitetekela mumtima mangu. Nakutenepo, nilimbisiwa. Nikhala bwino. Umoyo wangu unitsukiwa. Mzimu wangu unichengetewa. Dzvakutenepa dzviniyita kuti ndikwanise kulalama umoyo wamudandilongela. Nilalama lelo. Nilalama nsiku zense. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Luke 4:4

1 Peter 2:2

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )