Chigarwe Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Mufudzi Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Muvhuro, 26 Kurume 2018

Latiza Chikondi KuWanthu

"Koma Mulungu anilatiza chikondi chake kwatili pakuti Kristu adatifele, tichiti wakutaza" (Aloma 5:8).

Mfumu Jesu adambobwela padziko pano. Adabwela ali nafala lachikondi. Iwo adatifuna. Adalatiza njila yakufuna nayo anango. Kabanga iwepo ndiwe mwana waMulungu. Dzvakutenepa dzvinilewa kuti udabaliwa nachikondi. Ndidzvo dzvatinilatiziwa naBhaibheli. tinidzviwelenga muna 1 Johani 4:8. koma Ndiwe mwana wachikondi. Padzulu padzvene, ndiwe wakutumiwa kuna Kristu. Ndiwe unimililila Kristu padziko pano. Uli kuyendelela patsogolo nabasa lawo. Limweli nibasa lakulatiza wanthu chikondi. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 2 Akolinte 5:20. Koma una basa. Ndiwe unifanila kulatiza wanthu chikondi chaMulungu.

Aloma 5:5 inilewa kuti, "Kunyanganila kuninyazisa lini; pakuti chikondi chaMulungu chidatiliwa mumtima yanthu naMzimu waMulungu watidapasiwa". Mulungu adatila chikondi chake mumtima mako. Aninyanganila kuti ulatize kuwanthu. Anifuna kuti ufune wanthu. Ndidzvo dzvichayita kuti dziko iwone chikondi chaMulungu. Ndidzvo dzvichayita kuti uwone kukoma kwacha. Chikondi chimwechi chilibe chachingapimiwe nacho.

Lewa mafala yanilimbisa wanthu. Lewa mafala yanitokoza wanthu. Kuna wanthu anilalewa mafala yanipweteka anango. Wanthu amwewa anibvesesa lini chikondi chaKristu. Lewa dzvabwino nadzvaanango wanthu. Athokoze. Koma kabanga ungabvunze uchiti, "Ko, kana wanthu wacho asili wabwino?" Ndiwelini unifanila kuwatonga. Nibasa lini lako. Ita dzvidayitiwa naMfumu Jesu. Ana mafala yaadalewa kuna munango mkazi. Mkazi umweyu adaphatiwa achiyita mambala. Tiniwelenga mafala yamweya muna Johani 8:11. Anilewa kuti, "......Nenayinembo nikupasani lini milandu. Ndoko dzvako, leka kutaza pomwe".

Jesu adawuza mkazi umweyu. Akhali anamiziliwa. Nakutenepo, Jesu adafuna mkazi umweyu. Alibe kuyita mukho nadzvidzo dzvake. Ndidzvo dzvaadayitambo kwatili. Adatitsuka nagazi lake. Adachosa dzvidzo dzvense dzvanthu. Adatipasa kulungama kwake. Adayita dzvakutenepa kuti tikwanise kumulalamila.

Unisangana nawanthu nsiku zense. Latiza chikondi kuwanthu amwewa. Ita dzvinthu dzviniwalatiza kuti uniwafuna. Khala chidalitso kuwanthu. Funa wanthu. Leka kutsvaga kuti ayambe akufuna. Ndidzvo dzvidayitiwambo naKristu. Tinilatiziwa dzvakutenepa muna 1 Johani 3:16. Ndime imweyi inilewa kuti, "Ndidzvo dzvatidziwa nadzvo chikondi, kuti adatipasa umoyo wake; nayifembo tinifanila kupasa abale umoyo wanthu".

Pemphela Uchiti

Apayi anilemekezeka. Nikutendani. Nsisi zanu zidakula. Mudandipasa kulungama kwanu. Mudandifuna palibe mupagalo. Nayinembo ndidafanana nayimwe. Ndina nsisi. Ndina kudzvibweza. Nifuna wanthu. Ndina mukho nawanthu. Chikondi chanu nichiyedza. Chipenya pandili. Chibata wanthu ali pandili. Chiniwapasa kunyanganila. Chiniwapasa umoyo. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Johani 4:7-9

Aloma 13:8-10

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuwana Rhapsody rese pa: https://bit.ly/ rorshona )