Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Phatilila KuFala LaMulungu

Tuesday, 30 June 2020

"Tsapano ife tinidziwa chayibzo kuti mafala yadalewedwa naapolofita niya chadidi. Tsono nichinthu chabwino kuti muyatetekele, pakuti yadakhala ninga kandiyelo yiniwunika mumudima, kufikila pakuchoka kwautonga nachayedza chanyamatsatse chichiwaima pamitima yanu" (2 Petulo 1 ndime 19).

Ife ndife wana waMulungu. Tinkunyang'ana lini kuposa bzinthu bzaumoyo buno. Napo tinikumana nabzomwe bzinitibonelesa, nzibzinthu lini bzatsapano. Tidatodziwisiwa kale naFala laMulungu kuti tidabziposa kale. Tsapano tiniseenza nabzomwe tidawuziwa bzimwebzi. Kubonela kukweku palibe bzomwe kunikwanisa kutichita.

Pinango unkukumana nabzinthu bzilibe kukukomela. Leka kuneseka. Seenzesa Fala laMulungu basi. Unidzakwanisa kulewa-lewa udalimba. Unidzalewa kuti, "Nee! Ndidatoposa kale bzinthu bzense". Tsapano uniyenela lini kudzidzimuka. Nathangwe lanyi? Nakuti udatowuziwa bzinidzachitika. Una fala lachipolofita. Tsapano leka kunyang'ana bzomwe unidzakumana nabzo. Ndonyang'ana paFala laMulungu nakuti nilo linilewa chadidi. Nilo uniyenela kukhulupila!

Pinango umfuna kukhala uchiposa bzinthu bzadziko lino, uchithimizila woo kuthukuka. Lewenga pomwe ndime yomwe tafungula nayo. Inikuwuza bzomwe uniyenela kuchita. Bzilibe ndawa kuti ndiwe yani. Pinango una bzomwe unkukumana nabzo. Bzinthubzi bzilibe nee navirda. Ndime imweyi inti, "Peno uli mumudima, nyang'ana paFala laMulungu. Falali nilo chayedza, nilo lini kuwunikila".

Pinango umoyo bwako buli mumudima, woo una bzinthu bzomwe unkukumana nabzo. Pinango nibzinthu bzakusaya kukukomela. Pinango bzinkupitilana lini naFala laMulungu. Pinango unkupemphela mazi palibe chinkusanduka. Mulungu anilewa kuti, "Nyang'ana paFala lachipolofita. Pinango falali linkuwunikila kutali. Mazi pita patsogolo nakulinyang'ana. Leka kulilekela. Phatilila pomwe lili. Dzuwa lichidzachoka. Nyelezi yamachibese ichimalizila kuwunikila mumtima mwako". Haleluya!

Limba kuphatilila paFala laMulungu. Unidzabva Mzimu waBwino uchilewa-lewa nawe. Aninga achiti, "Delekha bzako. Palibe ngozi inikugwela!" Haleluya! Pinango uli mumudima, mazi Fala laMulungu lininga lilimo. Kubonelaku kunimala. Leka kutawila kuposewa. Leka kudzidzimusiwa.

Lalikila Uchimbati

Ndina fala lachipolofiita lomwe ndinikhulupila. Nilo ndiniseenzesa kupolowa nakuposa bzinthu bzadziko lino. Bzinthu bzikafuna kundikakamiza, ndinidzidzimuka lini. Ndinidziwa kuti ndinibziposa tani. Ndinidziwa bzakuchita kuti ndikhale ndichikula nakuthukuka. Pinango pana bzinthu bzinindigwela. Ndinindoseenzesa Fala laMulungu basi. Nilo ndinikhulupila nilo linchita kuti ndipose. Haleluya!

Zinango Ndime Zinsekela Phunziso YaLelo:

Matthew 24:35

Isaiah 40:8

1 Peter 1:25

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!