Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Venda Khulupila Fala LaMulungu. Chila Momwe Lili

Chitatu, 30 Chikumi 2021

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Muwe Fala laMulungu. Muleke kundoyimila kulibva basi. Nakuti mukatenepo muninga muchibzinyengeza. ... Mazi munthu ule aninyang'ana mumulawo. Uidakonzelewa wanthu wadamasuliwa. Nikuwuseenzesa pamachililo yache. See munthu anindobva nikuiyebwa. Mazi bzomwe wabva. Bzichidzawoneka pamabasa yache. Munthuyu aniidziadaqlitsiwa pabzense bzomwe anichita" (Jakopo 1 ndime 22 kufika 25).

Fala laMulungu linisanduka lini. Woo kutaza. Falali linichita bzomwe linilewa. Mufalali nimo muna bzinthu bzense. Pinango unifuna kuwona bzinidabwisa. Unibziwona muFala laMulungu. Pinango pana bzomwe unifuna kukonzesa. Bzinichitiwa naFala laMulungu. Uniseenzesa Falali kukuidalitsa. Liniyenela kukhala muuzimu bwako. Uniyenela kuliseenzesa pamachililo yako.

Pinango unifuna kuithandiziwa naMulungu. Anindokupasa Fala lache. Tinibziwona kuna Mapisarema 107 ndime 20. Ndimeyi ina wanthu wakhabonelesewa, wadawumidwa. Mazi ndimweyi initi, Mulungu "Adatuma fala lache nikuwapoza; adawathandiza kuchoka paimpha". Mulungu adambofuna kuthukula Abhurahama. Adandomuuza mafala basi. Tiniyalewenga kuna Genesi 17 ndime 5. Vakati, "Tsapano dzina lako linidzapita lini patsogolo nakuchemelewa Abhuramu. Mazi Abhurahamu. Nakuti ndidakuchita payi wamishowo mizinji".

Abhurahama akhalibe wana. Mazi Mulungu akhamuwona ninga payi wamishowo mizinji. Nibzo akhadamulongela. Mazi adandochita bzakumulongela namulomo basi.

Bzinilewa lini kuiti bzomwe aninga alewa bzinitochitika pamwepo. Nabzomwe uniyenela kuchiitambo. Uniyenela kuiyamba watambila mafala yaMulungu. Niko kuiti uganyali madalitso ache.

Iwe unikwaniisa kuseenzesa mphamvu zili muFala laMulungu. Uniyenela kuifa falali. Nikuliseenzesa pamachililo yako. Falali liniyenela kuwoneka pomwe uli. Niko kuiti likuthandize. Munthu aniyenela kuiwa Fala laMulungu. Niko kuiti aganyali madalitso ache. Falali liniyenela lini kumalila mumakutu basi. Nibzo tawona mundime yomwe tafungula nayo.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinifuna. Ndinikutendani. Ndinichila muFala lanu lininditsogolela. Linindipasa nzelu zakuchila nazo. Muzimu wabwino unindithandizambo nanjila imweyi. Ndipopa ndinichila umoyo bomwe muidandilongela. Ndinibala michelo yakulungama. Ndichichita kuiti mukuziwe ninga Mulungui. Muidzin laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Mabasa 10 ndime 33

Mapisarema 107 ndime 17 kufika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch