English Manyika Ndau Shona 

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 17 July, 2016

Kubudilila Kulibe Malile"Tsono Dhavhidhi mwana mulumbwana waJese adaphata aIsrayeli wense paumambo wake..... Adazafa achembela chayidzvo, akhali namakole yakuwanda, napfuma, nakukuziwa; Solomoni mwana mulumbwana wake adaphata umambo pambuto yake" (1 Makol onike 29:26, 28).Kuna wanthu adambobudilila muumoyo. Dzvinthu dzvawo dzvikhali kufamba dzvabwino. Koma adazatayikiliwa napfuma yawo yense. Pfuma imweyi ikhalibe kuyita dzvakubewa. Idangoyamba kusawakwanila. Dziko idafambila patsogolo. Koma iwo adasala mambuyo. Dinyelo yawo idayamba kusawakwanila. Dzvakufambisa dzvawo dzvidayamba kusakala. Umoyo wawo udayamba kubwelela mambuyo. Dzvinthu dzvense dzvidayamba kusanduka.

Ko, nichiyani chinikwanisa kuwa chichiyitika? Akhakumbuka kuti umoyo wawo uchalamba uli wabwino. Koma dzvakutenepadzvo dzvidayitika. Dzvinthu dzvidayamba kuwayipila. Alibe kukwanisa kudzvibvesesa. Anango wawo adafika pakukumbuka kuti ndidzvo dzviniyitika muumoyo. Adamalizila akhala kukumbuka kuti umoyo niwakupita pita. Koma dzvakutenepadzvi dzvidayita muumoyo. Jesu adatiwuza dzvinifanila kuyita muumoyo. Tinidzviwelenga muna Johani 15:6. Adalewa kuti, "Ine ndidakusankhulani imwe, ndikakuyikhani kuti muyende mubeleke dzvibeleko, pomwe kuti dzvibeleko dzvanu dzvikhale". Ndime imweyi initsanangula kubudilila. Kumweku kubudilila kulibe malile. Kabanga iwepo ungabudilile muumoyo. Kubudilila kwako kunifanilalini kuwa kwanthawe in'ono.Mbakakumbuka nadzva Dhavhidhi. Adafa ali namakole yakuwanda. Adalalama umoyo wakuwanda. Umoyo umwewu udamuyitila bwino. Akhali adapfuma pakulalama kwake kwense. Akhali naulemu. Ndidzvo dzvinilewedwa naBhaibheli. Ndidzvo dzvidayitikambo kuna Abrahama. Bhaibheli linitiwuzambo nadzvaanango wanthu. Linilewa wanthu amwewa akhali adapfuma. Akhali namphamvu zakuwanda. Akhali kutonga. Adabudilila mudzvinthu dzvaadayita. Adalalikila Mulungu mukulungama nsiku zawo zense. adakomedzedwa naumoyo wawo kufikila amwalila.

Iwepo unikwanisa kuwa nadzvinthu dzvakuwanda. Unikwanisa kuwa nadzvinthu dzvimwedzvi nsiku zokha zokha. Ndidzvo dzvawudalongelewa naMulungu. Leka kulilalila nsiku zako zakale. Leka kukhala munthu wawanthu anilalewa achiti, "Ine ndikhali nakupfuma chayidzvo. Koma dzvinthu dzvidazandiyipila". Khala uchifambizana nanthawe! Khala uli patsogolo kwawanthu wanthawe yako. Dzvakutenepadzvi dzviniyitika kana uchitewela mtemo yapamzimu. Tiniyipasiwa mitemo imweyi muFala laMulungu. Tsono, kabanga iwepo ungabudilile. Unifanilalini kugopa kutayikiliwa nadzvinthu dzvako. Kupfuma kwako kunikhala nakusingamale. Ndidzvo dzvinilewedwa naBhaibheli. Tinidzviwelenga muna Ntsumo 4:18. Inilewa ichiti, "Koma njila lawakulungama lidayita ninga chiyedza chamachibese, chinilamba chichinthumizila ndemelo kufikila masikati". Yamweya ndiwo yanifanila kuwa yali makumbukilo yako. Ndiko kunifanila kuwa kuli kubvesesa kwawuniyita muumoyo.

Pupula Uchiti

Mulungu ndiye anipfumisa! Ndidadzika mizi mukulungama kwake. Ndidadzvaliwa munyumba yaMulungu. Nakutenepo, ndidadzala nansisi. Ndidadzala nandemelo! Nikula ninga muti. Ndayita ninga muti udadzvaliwa munyansi mwamadzi. Nikhala ndili namasamba. Nakutenepo, nibeleka nanthawe dzvibeleko. Niyibeleka nanthawe yamichelo. Pomwe niyibeleka nanthawe isili yadzvibeleko. Mbili yense ngayipasiwe kuna Mulungu!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Kuyamba 24:1

2 Petulo 1:10

Dewutulonomiyo 8:18

(You can also read this article at http://7.am )