Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona Lalikila Mulungu. Nibzo Uniyenela Kuchilila

Saturday, 1 August 2020

"Nakuti yani nayani anifuna kuchiza umoyo bwache, anidzatayikiliwa nabo; mazi anitayikiliwa naumoyo bwache nathangwe langu, anidzawuchiza" (Luka 9 ndime 24).

Winango mwamuna akhana mwana wache wamulumbwana womwe akhali Mukristu. Mwamunayu adadzawuza mwana wache kuti aleke kupita patsogolo nakuchita nabza Yeso. Mwanayu akhakhala achipemphela nakulalikila Manembo. Tsapano mwamuna umweyu akhagopela kuti mwana wache alimungozi pomwe anidzafa. Mazi mwanayu adamutawila. Adati, "Payi. Ndinkundochita bzomwe ndidawuziwa naYeso. Ndinkumulalikila nakumuchilila".

Mwamunayu alibe kukondwela mafala yomwe yadatawiliwa namwana wache nikukalipa. Adadzatawila mwana ule. Adati, "Unitochita bzako bzakuteeza Yeso? Nibzo bzidamuphesa akali mung'ono. Namagole makumi matatu namatatu basi?"

Kuna Akristu womwe wanikumbuka tenepa. Bzinilewa lini kuti wanifuna lini kuchila magole mazinji woo kuti abale wawo wafe. Nee. Nakuti Makristu yanidzakhala nalini. Mazi Makristu yamweya yaninga yachigopa kufa. Nibzo bziniwachitisa tenepo.

Munthu aniyenela lini kugopa kufa nakuti bzinidzamutazisa kuchita bzinthu muumoyo bwache. Bzinidzamutazisa kuchita bzinango bzinthu bzomwe adatumiwa naMulungu. Anidzamalizila achilewa inango mafala. Nibzinthu bzomwe anitaza kutambila. Aninga achinyang'ana kusaya kusayika. Mazi tina mafala yomwe talewenga mundime yomwe tafungula nayo. Aniti, "... yani nayani anifuna kuchiza umoyo bwache, anidzatayikiliwa nabo... ". Tsapano chilila Kristu, uniyenela lini kugopa. Uniyenela kulewa-lewa uchimbati, "Ine ndinisekela Yeso Kristu. Ndine waUmambo bwache. Ndipopa ndinidzalalikila Manembo. Pomwe bzinthu bzininga bzidakoma woo pomwe bzidawuma!"

Khala uchikumbuka inango mafala yomwe yadalewedwa naYeso. Tiniyalewenga kuna Luka 10 ndime 19. Initi, "Ndidakupasani mphamvu zakuponda nyoka nabzense bzakupweteka, napadzulu pamphamvu zense zawakukuzondani; palibe chinthu chinidzakupwetekani". Zino ninsiku zakumalizila. Pinango unkulalikila Manembo. Uniyenela lini kugopa nakuti Yeso niwe anikupolowela. Ana mafala yomwe ankulewa kwayiwe tsapano. Niyo mafala yomwe adambolewa kuna Paulo. Tiniyalewenga kuna Mabasa 18 ndime 10. Adati, "Ndinawe, palibe munthu anidzapolowa nawe achikuposa, nakuti ndina wanthu azinji muthawundi muno".

Lalikila Uchimbati

Ndina mbuto yomwe ndinkuchilila. Mumbutomu mulibe chinthu chomwe chinifa. Impfa inkwanisa lini kuseenza mumbuto imweyi. Ndidakhomelewa pamutanda pabodzi naKristu. Ndina moyo mazi ndidasanduka. Kristu niye ankukhala mwayine. Ndina umoyo bomwe ndinkuchila ndili muthupi lanyama. Ndiniwuchila nachikhulupilo chaMwana wamulumbwana waMulungu. Adandifuna, nikundifela. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso Yalelo

Collosians 3:23-24

1 Corinthians 15:58

Acts 20:24

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!)