Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Bzipitise Munjila yaMulungu

Thursday,, 5 August 2021

We want this message to reach *5 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Nabzinthu bzensenebzi bzatsapano. Bzidachoka kuna Mulungu.iye adaseenzesa Yeso Mupulumutsi kuitibwezela komwe ali. Adaitipasambo basa lakubwezela wanthu komwe ali" (2 Akolinte 5 ndime 18).

Kuna anango wanthu wanindonyang'ana bziniwakondwelesa basi see bzinifuniwa naMulungu. Kodi nichiyani chinifuniwa naMulungu? Mulungu anifuna kuti wanthu wadziwe chadidi. Nibzo tinilewenga kuna 1 Timoti 2 ndime 4. Uniyenelambo kukhala nachifundo chatenepa. Uniyenela kuifuna bzinifuniwambo naMulungu.

Uniyenela kukhala nachifundo chakubwelesa wanthu kuna Mulungu. Nicho chiyenela kukutuma kuchita bzinthu. Pinango niwe mutsogoleli wawanthu, muphunzisi mazi dziwa kuti niwe Mukristu. Chikristu nicho china virda kuzhula inango mabasa yako yense. Tsapano una basa lomwe udapasiwa lakufitsa chipulumutso kuna wanthu. Chita basali namutima wense. Chita kuti wanthu wazinji wapite muumambo bwaMulungu. Niko kuti ukondwe mumutima mwako. Niko kuti uganyalimbo madalitso yomwe unifuna.

Uniyenela kubwelesa wanthu kuna Mulungu. Nibasa lomwe uniyenela kuchilila. Nakuti ubale bwako naiye bulimbe. Niko kuti ubvesese Mulungu naubale bwanu bulimbe. Pana mafala yadalewedwa naMulungu. Tinibzilewenga kuna Mariko 16 ndime 15. Adati, "Ndokoni mumadziko yense. Mulalikile mumadziko yense chipulumutso kuwanthu wense". Tinilewenga inango mafala yache kuna Mateyo 24 ndime 14. Adati, "Falali lachipulumutso. Linilewa nabza umambo bwaMulungu. Linidzalalikiliwa mumadziko yense. Nipo panidzamala dziko lino".

Fala lachipulumutso liniyenela kufika kumadziko yense. Nibzo bzidalewedwa naYeso. Alibe kundobzilewa kuwakulalikila basi mazi kuMakristu yense. Tsapano iwe niwe mulalikili. Unifitsa Kutawililana kwaTsapano kuwanthu. Nibzo tinilewenga kuna 2 Akolinte 3 ndime 6. Niwe unidziwisa wanthu nabza chipulumutso. Kuna wanthu wali mumudima. Iwe udatumiwa kuwanthuwa kuti uwabwelesele chipulumutso nachayedza.

Dziko lino lina mudima mazi iwe una chayedza. Tsapano fala lachipulumutso liwoneke lichiwayima payiwe. Ulatize chayedza chafalali kuwanthu nakuchita kuti nawombo walifitse kuna anango. Mulungu anikukhulupila. Adaphatisa iwe fala lache lakuchiza wanthu. Linifungula maso yawanthu wadatayika. Liniwachosa mumudima nakuwapitisa muchayedza. Liniwachosa mumphamvu zasatani. Nakuwabwelesa kuna Mulungu.

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinifuna. Ndinikutendani nathangwe lansisi zanu zinichiza. Zinkuseenza tsapano nakuti chipulumutso chinkulalikiliwa pansi pense nawana wanu. Ndipopa wankuchosewa mumudima namumphamvu zasatani wachipitisiwa muchayedza. Wankubwelesewa kuna Mulungu. Bzinkuchitika pomwe wankutambila chipulumutso. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Acts 26:16-18

Habakkuk 2:14

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch