Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Adachosa Bzakuyipa Bzako Nikukulungamisa

Wednesday, 5 August 2020

"Mulungu adachita kuti wule womwe akhalibe chitazo, akhale chitazo nathangwe layife, kuchitila kuti mwaiye tikhale kulungama kwaMulungu" (2 Akolinte 5 ndime 21).

Kuna yanango Makristu yadachiziwa mazi yanikhala yachikumbuka kuti yadayamba yali yakutaza. Tsapano wana kawonedwe komwe wanako munthu wakubadwa pomwe. Wanikumbuka kuti akhana bzakuyipa, mazi nibzo lini. Niye lini wule akhali mubzitazo namumudima. Akhali mumudima niwinangombo munthu. Umweyo adatofa pabodzi naKristu.

Munthu wakale niye akhali wakutaza, adakhomelewa pabodzi naKristu. Tsapano pachalibe. Alipo ngwatsapano. Nimunthu wakulungama. Nibzo tinilewenga kuna Aloma 6 ndim 6. Initi, "Nakuti tinidziwa kuti munthu wathu wakale adakhomelewa pamutanda pabodzi naye kuti thupi labzitazo lisaye mphamvu, kuti tileke kuchitiwa akapolo wabzitazo". Pomwe Yeso adalamuka kwawakufa, nawembo udalamuka pabodzi naye. Mazi ukhadachitiwa munthu watsapano, wagazi libodzi naye. Wamushowo watsapano. Tsapano niwe lini wagazi lakale mazi latsapano. Wachitiwa munthu wakulungama. Athokozewe Mulungu!

Aloma 6 ndime 4 initi, "Tisapano tidayikhiwa pabodzi naye kupitiliza nakubabatisiwa muyimpfa kuchitila kuti ninga kulamusiwa kudachitiwa Kristu kuchokela kwawakufa nakuwayima kwaPayi, nafembo tichile umoyo bwatsapano.". Ndipopa Bhaibheri lichilewa kuti, "Mudafunika munthu watsapano, anithukuliwa pakudziwa kuiti alingane nawakumulenga". Tinilewenga mafalaya kuna Akolosi 3 ndime 10.

Iwe udabadwa kachiwili muna Kristu. Ndipo udabwela wachitiwa wawinango mushowo, walungamisiwa. Munthu wakale adachosewa. Padabwela munthu watsapano wakulungama. Nilo basa lidachitiwa naKristu lakuchosa bzomwe tikhanabzo nikutipasa bzawo. Tachitiwa wanthu watsapano. Wanthu wakulungama. Akuziwe Mulungu!

Lalikila Uchimbati

Ndidabadwa naMulungu, tsapano muzimu wangu wachitiwa wamushowo wache. Walungamisiwa kulingana nawaYeso. Ndachitiwa wamushowo waWenemulungu. Ndichalibe bzakale. Ndidaibadwa pomwe. Ndapasiwa gazi latsapano muna Kristu. Ndachitiwa kulungama kwaMulungu namushowo wache. Ndinkubvelana naWenemulungu. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Romans 8 :1-4

Romans 5:17

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!)