Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Niye Tsamba Yako Yakupitisa

Sunday, 9 August 2020

"Muchitenda iwo Payi, wadachita kuti mukwanise kugawana nthaka yaakulungama muumambo bwachayedza" (Akolosi 1 ndime 12).

Pinango unkufuna kupita mukusenzeka mazi kunipitiwa namunthu ana tsamba basi. Pinango iwe ulibe tsamba mazi wafika pansuwo. Wanidzakubvumiza lini kupita mukati. Mazi peno una tsamba unindofika nikuwalatiza. Nawombo wanidzakubvumiza kuti upite.

Dzina laMulungu lidachita ninga tsamba imweyi. Nidzina likulu linichita kuti uganyali madalitso. Linichita kuti uganyali bzizinji bzinizhula bzomwe unikumbukila nabzomwe unifuna. Haleluya! Pana mafala yomwe yadalewedwa naYeso. Tiniyalewenga kuna Yohani 16 ndime 23. Adati, "Pansiku imweyo, munidzandibvunza lini pomwe chinthu. Ndinikuwuzani chadidi, Payi wangu anidzakupasani bzense bzomwe munikumbila mudzina langu".

Peno pana bzinthu bzomwe unifuna. Bzense bzili muna Kristu. Tsapano uniyenela lini kubzinyang'ana, ndobzitenga udayima mudzina laYeso. Tsapano khala uchilewa mafala uchimbati, "Ndine mwene waufulu bwaMulungu. Ufulubui buli mudzina langu naKristu. Ndina ufulu bomwe ndidapasiwa. Bzinthu bzense nibzangu, mudzina laYeso!" Niyo mafala yomwe uniyenela kukhala uchilewa. Bzilombo bzense bzinidzakunyang'ana. Athokozewe Mulungu!

Yeso ana bzinthu bzomwe adatichitila pomwe adafa, adayikhiwa nikulamuka. Azinji wanidziwa lini bzinthubzi. Bzatenepo wanichita bzakulila kuna Mulungu kuti wadalitsiwe., wachiziwe, kupozewa, kumasuliwa nabzinango bzizinji. Wanikumbuka kuti waniyenela kuchita bzakulila mazi nibzo lini. Mulungu anifuna lini bzimwebzo nakuti adatichitila kale. Adatuma Yeso nikukuchita munthu wamushowo waWenemulungu. Adachita kuti ukwanise kufika pana Mulungu Payi. Unifitsiwa naMuzimu waBwino mumadalitso yakudzulu. Adalitsiwe Mulungu!

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndinifuna, ndinikutendani. Dzina laYeso lina mphamvu zomwe ndiniseenzesa pakulungama kwangu. Tsapano ndinikhala ndichiwona bzabwino bzomwe bzinichokela kudzulu. Ndinikhala ndichiposa, kuganyali madalitso nakuchila mudzina laYeso. Bzatenepo ndina ufulu nakusudzuka kumweku nikwamwana wamulumbwana waMulungu. Haleluya!

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

Ephesians 3:12

Acts 13:38-39

1 Corinthians 3:21

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download it on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!)