English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Wednesday, 10 August, 2016

Ndife Wana WaKuphatana

Imwe ndimwe wanaalumbwana waapolofita, nawamusangano, idayitiwa naMulungu naazitatengulu wanu, achiti kuna Abrahama: Maludzi yense yadziko yachadalitsiwa muwana wako. Mabasa 3:25

Bhaibheli linilewa nadzva Abrahama. Abrahama nimunthu anidzikanika. Munthu anilemekezedwa. Anidzikana nawanthu wakuwanda. Anipasiwa ulemu nawanthu wakale. Anilemekezewambo nawanthu watsapano. Abrahama umweyu adakosha mukulonga kwaMulungu. Koma, ndawayanyi adakosha? Adakosha nandawa yakuti Mulungu adayita chipangano naye. Abrahama akhali shwamwali waMulungu. Ushamwali wawo ukhali wakupikilana. Tsono, kuna Akristu anikumbuka kuti ana chipangano naMulungu. Chimwechi nichadidi lini. Iwepo ulibe chipangano naMulungu. Abrahama ndiye ana chipangano naMulungu. Ife tilibe chipangano chimwechi. Koma, ndife ana chiyani?

Ndife wava waludzi laAbrahama. Ndife wana waAbrahama. Dzvakutenepadzvi tinidzviwona muna Agalatiya 3:26-29. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Nandawa yakuti imwe mwense ndimwe wana waMulungu nakukgulupilila muna Kristu Jesu; nandawa yakuti wense pakati panu, adabhabhatiziwa muna Kristu, kudabvala Kristu. Kuchalibe muJudha kana muGiliki, kuchalibe adamangiwa kana adatsudzuliwa, kuchalibe munthu wachimuna kana munthu wachikazi; nandawa yakuti imwe mwense ndimwe anango muna Kristu Jesu. Tsono kana muna Akristu, ndimwe wana waAbrahama, wakudya nthaka ninga dzvamudawuziwa".

Ife ndife wana waAbrahama. Nakutenepo, tidabelekelewa nakufuna kwakuphatana kudakhalapo pakati paMulungu naAbrahama. Ndife wana wakuphatilana. Dzvakutenepadzvi dzvinidabwisa chayidzvo! Lekani ndilimbise. Kumbuka nadzvamunango mamuna namukazi, akakwatilana. Wanthu amwewa aninga ali nakuphatilana kwaaninga adayiya. Kuphatilana kumweku kuninga kuli pakati pawo ali awili. Tsono, wana wawo aninga ali mukuphatilana kumweku? Nee! Wanthu amwewa aninga ali wama wakuphatilana kumweku. Adabadwa nandawa yakuti awili amwewa adachita kuphatilana.

Wakuwanda anikumbuka kuti ife tili mukudyezana naMulungu. Kwakhala namabhuku yadanembewa kulapanula dzvakutenepadzvi. Koma dzvakutenepadzvi nichadidilini. Ife tililini mukudyezana naMulungu. Kumbuka kuti uli mukunyezana kumweku kuna kuyipa. Unimalizila wakhala nakupemphela uchiseyenzesa kudyezana kumweku. Uninga wawa kukumbila Mulungu dzvinthu dzvaadakupasa kale. Tsono, iwepo unizakwanisalini kukhala nadzvinthu. Koma anifanilalini kuwa ali kudzvikumbila. Adadzvipasiwa kale. Wanthu amwewa anifanila kudziwa kuti iwo mbaachiyani. Anifanila kudziwa kuti ali muna Kristu. Ife tinikhala wana wakudyezana lino!

PRAYER

Ine ndine mwana waAbralama. Nakutenepo, ndine mwechilo wapfuma yaAbrahama. Ndidzvo dzvilikulewedwa naMulungu! Abrahama akhali adafuma. Akhali nadzvifuwo. Akhali nadinyelo. Nayinembo nibudilila mudzvinthu dzvangu dzvense. Ndidapfuma mudzvinthu dzventse! Gwangwa langu lili kudzulu. Nakutenepo, ndina dzvinthu dzvense. Ndilibe chanisayan. Mulungu ndaapasiwe mbili yense!

FURTHER STUDY:

2 Peter 1:4

2 Peter 1:11

(You can also read this article at http://7.am )