Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Saturday, 13 August, 2016

Tutila Fala laMulungu Mukati Mako

Nandawa yakuti mudabelekewa panyowani, dzvisingachoke pambewu iniwola, koma pana isingawole, nafala laMulungu laumoyo linikhala nakusingamale. 1 Petulo 1:23

Iwepo udabelekewa naFala laMulungu. Tsono, munthu anifanila kulelewa nachidamubeleka. Anifanila kukhala nadzvakudya dzvake kuchokela kuchinthu chimwechi. Ndiko kulonga kwaMulungu. Ulibe kubelekewa nachinthu chinifa. Fala laMulungu linikhala nakusingamale. Ndichi chikonzelo palibe chingakukulile. Ndiwe mwana waFala laMulungu. Nakutenepo, palibe chinthu chinikwanisa kukugwesela pansi. Koma mzumu wako unifanila kukhala uchidya Fala laMulungu limweli.

Muna Akolose 3:16, Bhaibheli linilewa lichiti, "Fala laKristu ndalikhale mukati manu linthumizile; nakuchenjela kwense mufundisane, nakupanganizana nanyimbo, nanyimbo zamzimu, muyimbile Mulungu wantsisi muntima yanu". Unifanila kutambila Fala laMulungu. Fala limweli linifanila kupita mumzimu wako. Iwepo unizafanana naFala limweli. Linifanila kutonga umoyo wako. Ndidzvo dzvinizayita kuti ukhale namakumbukilo manyowani. Uninga wakhala nakukumbuka ninga munthu alibe chinimupandukila. Uninga wakhala nakukumbuka ninga munthu aniyamba dzvinthu dzvawumoyo. Kabanga ungasangane nadzvinthu dzvinitsvaga kukungananisa. Unizatendewukalini. Fala laMulungu lininga lili mawuli. Ndilo lininga lili kukulimbisa.

Panikwanisa kuwa pali nadzvili kuyitika pawuli. Dzvinthu dzvimwedzvi dzvinikwanisa kuwa dzvilibe kukukomela. Dzvimwedzvo dzvilibe basa. Leka kuvhunduka. Ali mukati mako ndiye mukulu. Adakula kupita wense ali mudziko. Aloma 8:28 inilewa ichiti, "Tinidziwa kuti dzvinthu dzvense dzviniphata pabodzi kuti dzviyitikile dzvabwino kuna amwewo anifuna Mulungu, amwewo adachemelewa ninga dzvaadafuna". Iwepo uniganila kudziwa chinthu chimwechi. Dzvinizakwanisalini kuti ukhale munthu alibe mphamvu. Dzvinikwanisikalini kuti ukundiwe muumoyo. Ko, ndiwe munthu anifuna Mfumu? Kana dzvili dzvachadidi, palibe chawunifanila kugopa. Dzvinthu dzvingayitike. Koma dzvense dzvinizakunthandiza muumoyo wako.

Muna Jakopo 1:2, Bhaibheli linilewa lichiti, "....... Dzvitoleni ninga kukondwela kwawakupusa muchigwela mukuyesewa kwakuwanda". Khala uchikondwela. Khala uchinyemwelela. Khala uchikondwela. Ndiwe wakukunda iwepo. Udakunda ukamala. Tutila Fala laMulungu mukati mako. Litetekele. Ita lakumwa. Litole lili lakuwanda. Unizakhala uchikunda nthawe zense. unizakhala uchisangana namadantha nthawe zense. Haleluya!

PRAYER

Apayi wanifuna. Nikutendani nakufuna kwaFala lanu. Fala limweli nilansisi. Ndilo lili kumanga umoyo wangu. Ndilo lili kundilimbisa mukulalama, kukunda, mundemelo, nakubudilila. Ndidamphananiziwa naFala limweli. Lili kulalewa mandili. Lili kukulila dzvitenda, imfa, kukundikana, nadzvinthu dzvense dzvilibe kukomela umoyo wangu. Fala limweli lili kundifambisa. Lili kuyita kuti ndiyite dzvinthu dzvinidabwisa dzvokha dzvokha. Mudzina laJesu. Ameni.

FURTHER STUDY:

Acts 20:32

2 Timothy 2:15

(You can also read this article at http://7.am )