Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 14 August, 2016

Anifuna Kuti Ukhale Uli Wanjili njili, Udalimba

M'bale wangu, nikhulupilila padzulu padzvinthu dzvense, kuti upfume, ukhale udalimba, ninga mzimu wako uchibudilila. 3 Johani 1:2

Pana njila zakuwanda zakuchengeteza nazo umoyo wako. Inango yavho nikupumuza nthupi lako lanyama. Kugona ndiko kunipumuza nthupi dzvakulimba. Munthu ana nthawe yaanifanila kugona pansiku yokha yokha. Koma kuna anango anilalewa achiti, "Zinango nthawe nigona nsiku lense. Koma zinango nthawe, nigona ndidapenya". Kulalama kwakutenepa nikwabwino lini. Kuninyanganiliwa lini pamunthu. Iwepo unikwanisa kuwa uli namakhalidwe yakutenepa. Unikwanisa kuwa usingagone. Unifanila kulonga nthawe yako dzvabwino. Unifanila kudzvipasa nthawe yakugona.

Kabanga iwepo ungafune kuyita nsiku zakuwanda ulibe kugona. Ungayite dzvakutenepa uchinyanganila kuwona nsiku zawunichoma udagona. Unifanilalini kuyita dzvinthu dzvakutenepa. Dzvinikunthandizalini. Unizamalizila wakuduwala. Umoyo wako unizakanganisika. Mulungu adalenga nsiku. Adalengambo usiku. Usiku unijejelela. Uli namdima. Dzvidayitiliwa kuti wanthu akwanise kugona. Ndidzvombo dzviniyita kuti nthupi lanu lifune kugona. Koma anango aninthamangisa tulo. Unifanilalini kulalama nanjila yakutenepa. Nidzvabwino lini muumoyo wako. Pomwe, maso yako yanikwanisa kumalizila yasingawone dzvabwino.

Bhaibheli lina mafala yalinitipasa. Tiniyawona muna Isaya 28:12. Anilewa kuti, "....pumuzani wakuneta; pamwepano ndipo panijejelela; koma adalamba kutetekela". Uniwonambo dzvili kulewedwa mundime imweyi? Mulungu anifuna kuti ukhale uli naumoyo wabwino. Anifuna kuti ukhale uli nandemelo. Anifuna kuti ukhale udalimba. Nakutenepo, ali kukuwuza kuti unifanila kukhala uchipumula. Pumula dzvabwino. Kupumula kumweku kunizasandula umoyo wako. Kuniyita kuti ulalame kwanthawe itali. Nthupi lako lanyama ninyumba. Ndiyo nyumba yawunikhala. Koma una basa lawuli kuchengeteza. Anango wanthu anilekelela basa limweli kuna Mulungu. Dzvakutenepadzvi nidzvabwino lini. Mulungu adatila nthupi limweli mumanja yako. Aninyanganila kuti uli chengete. Koma unifanila kuchengeteza nthupi lako.

Wanthu wakuwanda anichengeteza nthupi lawo. Alibe munkho nadzvinthu dzvinganthandize thupi lawo. Nakutenepo. Animalizila aduwala. Dzvininthandiza thupi lako ndidzvo dzvidayita ninga kupumula kwabwino, nakuyita mabasa yanilimbisa thupi. Bhaibheli linitiwuza nadzvamabasa yakulimbisa thupi. Liniyita mabasa yamweya yaninthandiza. Aninyangana kuyita ninga yalibe mukho. Yaninthandizalini pana dzvense. Koma yaninthandiza pana dzvinango. Koma unifanila kuchengeteza thupi lako. Ndalikhale lina umoyo wabwino. Ndalikhale lidalimba. Leka kuyita uyanga. Pomwe leka kumanikiza kuseyenzesa kana waneta. Chengeteza nthupi lako. Uniyita dzvimwedzvo nakukhala uchiseyenzesa fala laMulungu. Unidzviyitambo nakutetekela mitemo yakulimbisa thupi lako. Ita kuti thupi lako likhale lili nakukhalika kwabwino. Dzvinizayitika kuti ukwanise kuseyenzesa Mulungu dzvabwino!

CONFESSION

Ndinokutendai Ishe vandinoda. Makandipa zvipo. Zvipo izvi hazvigoni kutsanangurwa. Makandipa masimba. Masimba aya anoshanda mandiri. Makaisa nyasha dzenyu mumavoko angu. Ndinodzishandisa nomazvo. Nokudaro, ndinokwanisirwa mabasa ose akanaka. Ndinoita zvamunoda imi. Ndinoita zvinokufadzai. Muzita raJesu. Ameni. Nikutendani Mfumu wanifuna. Mudandipasa dzvipo. Dzvipo dzvimwedzvi dzvinikwanisikalini kutsananguliwa. Mudandipasa mphamvu. Mphamvu zimwezi ziniseyenza mandili. Mudatila nzisi zanu mumanja yangu. Mudzina laJesu. Haleluyah!

FURTHER STUDY:

1 Corinthians 6:19-20

Romans 12:1

(You can also read this article at http://7.am )