Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 11 September 2018

LEKA KUSHUPANA NAMULUNGU

"Mafala yanu yakhali yadawuma kwandili, ndidzvo dzvilewa Mulungu. Nakutenepo, mulewa kuti: Tidalewanyi nadzvanu?" (Malaki 3:13 AMPC).

Fala laMulungu nichadidi. Ndilo lokha lawunifanila kutambila ninga chadidi. Ndilo lokha lawunifanila kulalama nalo. Palibe Fala laMulungu lawunifanila kuwona ninga lisili lachadidi. Leka kukumbuka kuti pana paliniphonya. Fala limweli likwuza dzvawuli. Likuwuza dzvawakhala nadzvo. Likuwuza dzvawaku kwanisa kuyita. Unifanila kudzvinthambila dzvinthu dzvakutenepo. Dzvitambile. Ulewembo ninga munthu anipitilana nadzvinthu dzvakutenepa. Tinikwanisa kunyanganila pana 1 Akolinte 3:21. Ndime imweyi inilewa nadzvako. Ilewa kuti, "..........dzvinthu dzvense nidzvako...".

Mulungu ndiye adalalewa mafala yamweya. Koma wakhala mtemo. Leka kutsvaga kuti upitilane nadzvawungawone muumoyo wako. Ndotambila. Ulalewe uchiti, "Dzvinthu dzvense nidzvangu pachadidi! Koma palibe chandingasaye muumoyo wangu". Fala laMulungu ndilo linifanila kukutsogolela mukukumbuka kwako. Lifanila kukunthandiza kudzviwona ninga munthu alibe chaanisaya. Lifanila kukunthandiza kudzvinyangana ninga munthu ana pfuma isingamale. Koma kuna Akristu anikwanisa kuwa ali kushupika muumoyo. Koma adzvinyangana ninga munthu anishupika. Nakutenepo, anilalewa dzvipesana naFala laMulungu. Unikwanisa dzvako kuwa ulibe mali. Koma dzvakutenepadzvi dzvilewalini kuti unikwangwaya. Pfuma yako yakhala muna Kristu Jesu. Koma imala lini. Ndidzvo dzvawunifanila kukhala uchidziwa dzvakutenepo.

Fala laBwino lina mphamvu. Koma lalewa kulalewa kwaMulungu. Ndiye kuti mphamvu zaFala laBwino likunthandize. Mulungu anilalewa Fala lake. Ndiko kulalewa kwake. Koma kuna anango Akristu anilalewa mafala yakuwuma kuna Mulungu. Anilalewa dzvichipesana naMulungu. Anishupana naMulungu. Ndidzvo dzvatiniwona mundime yatayamba nayo. Kabanga ungabve kuwawidwa munyama yako. Leka kulalewa uchiti uli kuduwala. Leka kulalewa uchiti ndiwe mutenda. Uninga wakutoshupana naMulungu. Uninga wakupesana naFala lake. Fala laMulungu lina dzvalinilewa nadzvawanthu adabaliwa pomwe. Lilewa kuti wanthu amwewa alalewa lini achimbati, "Ndili kuduwala". Wanthu amwewa adachiziwa kale. Dzvakutenepo, akhala waludzi lisingakwanise kuduwala. Akhala waludzi lawanthu anikhala ali wakulimba. Koma aduwala lini. Haleluya!

Tambila dzvilewa Fala laMulungu. Ndidzvo dzvawunifanilambo kulalewa. Fala laMulungu linikuwuza chinthu chawunacho. Leka kulewa ninga ulibe chinthu. Kabanga munango munthu angalalewe achimbati, "Ine ndidachiziwa dzvangu. Koma ndichili kuwawidwa". Mafala yakutenepa yabweza chitenda chile. Fala laMulungu lingakuwuze dzvawuli nadzvo. Tambila kuti wakhala nadzvinthu dzvakutenepa. Lewa ninga munthu anadzvo. Khala uchilalewa ninga munthu anadzvinthu. Ndiye kuti ubudilile muumoyo. Ndiye kuti upfume.

Pupula Uchiti

Apayi adadilitsiwa. Ndikondwel Fala lanu. Mtima wangu ukomedzewa nalo. Koma nikondwela. Ndidapasiwa pfuma. Pfuma imweyi imala lini. Ndakhala nakukwanisa kubudilila pana dzvense dzvaniyita. Ndakukhala ndili wakupfuma. Ndakhala munthu mkulu chayidzvo. Haleluya!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Thessalonians 2:13 CEV; Romans 8:17; Colossians 1:12; Ephesians 1:18

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )