Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Wednesday, 12 September 2018

NDIWE MUNTHU ADAGADZILIWA DZVABWINO

"Pakuti ife ndife basa laMulungu, ndiye ifepo tili abodzi naKristu Jesu adatilenga kuti tiyite mabasa yabwino ayo yaadatikonzela kale kuti tiyite (VaEfeso 2:10).

Fala laMulungu lina dzvalinilewa nadzvako. Leka kutambila dzvisingapitilane nakulalewa kumweko. Unikwanisa kuwa uli kusaya mphamvu. Unikwanisa kuwa usili kudzi wakuti dzvinthu dzvili kufamba tani. Unikwanisa kuwa udasvipa ntima. Koma leka kukumbuka kuti dzvakutenepa ndidzvo dzvinifanila kuyita umoyo. Umoyo waChikristu ulibe kutenepo. Mbili yaMulungu inifanila kuwoneka muumoyo wako. Mulungu ndiye adakulenga. Ndiye adakukonza. Adakulenga dzvabwino. Udabaliwa naMulungu. Anifuna kuti mbili yake iwoneke pawuli. Anifuna kuti kukoma kwawo kuwoneke pawuli.

Welenga 1 Petulo 2:9. Uchemelele nakukondwela wawelenga. Ilewa kuti, "Koma imwepo ndimwe ludzi lidasankhulika, anyansembe waumambo, dzinza lakupatulika, wanthu waMulungu, adasankhuliwa kulalikila mabasa yamphamvu zaMulungu, uyo adakuchosani mumdima nakukuyikhani muchiyedza chake chinidabwisa". Fala laMulungu ndaliyitiwe. Koma kabanga ungawelenge ndime ninga imweyi. Uniyita ninga munthu abvesesa. Ili kulewa nadzvako. Koma ufanila kulalewa uchiti, "Ndidakoma kupita dzvisikwa dzvaMulungu dzvense. Pandili ndipo paniwoneka kudziwa kwawo kwense. Umoyo wangu udadzala ndemelo. Udadzala kukoma. Dziko ikhala nzelu zaMulungu muumoyo wangu".

Mulungu ndiye adakulenga. Akhafuna kuti mbili yake iwoneke pawuli. Akhafunalini kui ukhale waumphawi. Akhafuna lini kuti uduwale. Akhafuna lini kuti utaze. Ndiwe basa lamanja yawo. Udalengewa nakudziwa kwense. Koma dzvikwanisikalini kuti utaze. Dzvikwanisika lini kuti Mulungu agadzile chinthu chinthaza kuyita chinthu. Mulungu alibe munango munthu adayita ninga iwepo. Koma ulibe waunikwikwizana naye. Koma adatila dzvense dzvaakhali kufuna kuti dzvikhale mawuli. Palibe angakukulile pana dzvaadakulengela. Ndidzvo dzvatininyangana muBhaibheli. Tiniwelenga muna Jakopo 1:18. Ilewa kuti, "Nakufuna kwake adatibala nefala lachadidi, kuti ife tiyite ninga chibeleko chakuyamba chadzvisikwa chake".

Mulungu ana dzvisikwa dzvakuwanda. Iwepo ndiwe chisikwa chake chakuyamba. Ndiwe udakoma kupita dzvisikwa dzvense. Ulibe chawungapimiwe nacho. Ukulila dzvense. Palibe phili lawungataze kugwesela pansi. Ungasangane dzvako nakushupika. Koma palibe chinango chawo chawusingakwanise kuyita. Ndidzvo dzvidzikanika naMulungu. Anidziwa dzvakutenepa pakuti ndiye adakulenga. Adakulenga udakwana. Adakupasa umoyo wabwino. Satani angakushupe dzvake. Koma alibe dzvaanikwanisa kukukanganisa. Anikwanisalini kuti ukhale waumphawi. Mawuli mulibe chisili kuseyenza bwino.

Koma leka kutambila dzvinthu dzvisili dzvaMulungu. Udalengewa dzvakulimba. Mulungu ndaadalitsiwe!

Pupula Uchiti

Ine ndili muna Kristu Jesu. Ndine basa lamanja yaMulungu. Adandilenga kuti ndiyite basa labwino. Umoyo wangu udalongewa kale. Udalongelewa dzvinthu dzvabwino. Ndidalengewa panyowani. Ndidalengewa kachiwili. Ndipo pandidabwela muumoyo wakumwamba. Mfumu adandilenga ndidakwana. Adatila kudziwa kwawo kwense pandili. Palibe chisayika muumoyo wangu. Ndakhala wakukwana. Haleluya!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Ephesians 2:10 AMPC; Psalms 139:14 ; Colossians 2:9-10

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )