Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Friday, 14 September 2018

LIMBA, ULIMBISE MTIMA

"Koma ulimbe nakulimbisa mtima chayidzvo, kuti uchenjele kuyita mtemo wense....."(Joshuwa 1:7).

Iwepo unikwanisa kuwa uli Mukristu. Unikwanisa kuwa uli kulalama muchikhulupililo. Koma dzvinthu dzvinikwanisa kumbawuma. Panthawe zakutenepo, dzvinikwanisa kuyita ninga Mulungu akutaya ndiwe wekha. Leka kukumbuka tenepo. Mulungu ali kulalewa nayiwe tsapano. Ali kuti, "Panthawe zakutenepo, ndininga ndili nayiwe. Nakutenepo nikhala mkati mako. Koma mphamvu. Limba mtima chayidzvo. "Dzvakutenepa dzvilewa kuti leka kuzungunisiwa.

Ita dzvidayita Abrahama. Mulungu akhali adapanganiza kumupasa mwana. Alibe kukoshiwa chipanganochi. Chikhulupililo chake chidakhala chidalimba. Adakhala achinyanganila mwana mweyo. Alibe kuzungunisiwa. Dzvakutenepa dzvidayita kuti mbili yaMulungu iwoneke. Ndidzvo dzvatipanganiziwa naBhaibheli. Tiniwelenga dzvakutenepa muna Aloma 4:20. Koma leka kulalewa uchimbati, "Ine ndichabvesesalini kuti dzvinthu dzvili kufamba nthani. Ndaneta nakushupikila". Nee! Kushupika kungabwele dzvakwene. Kubwela kuti kukhazike dzvinthu bwino. Kushupika kungabwelele wale ana mphamvu zakumilisana nawo. Koma unikwanisa kuwa uli kusangana nadzvinthu dzvitsvaga kukukanganisa. Dzvinthu dzvakutenepo dzvikwanisa lini kukugwesela pansi. Dzvilibe mphamvu zakukukulila. Palibe munthu anisangana nakushupika kunimukulila. Koma kushupika kulipo kutokulimbisa. Kwakhala kudy'a kwako. Koma leka kuwola mtima. Leka kumaliliwa namphamvu.

1 Johani 4:4 ilewa kuti iwepo ndiwe waMulungu. Dzvakutenepa dzvilewa kuti udapalibe naMulungu. Kristu umweyu anikhala mkati mako. Kristu umweyu ndiye mkulu. Anipita dzvinango dzvinthu dzvense. Koma ungasangane nakushupika. Ungasangane dzvako nadzvinthu dzvitsvaga kukukanganisa. Ungasangane dzvako nawanthu akugwesela pansi. Ungasangane dzvako nadzvinthu dzvikumenya. Udakulila dzvinthudzvo kale. Koma phatilila paFala laMulungu.

Aniyita dzvakulapa anikwanisa kuwa adakuwuza kuti chibeleko chako chichaseyenza lini. Anikwanisa kuwa adakuwuza kuti mapapu yako yachaseyenzalini dzvabwino. Anikwanisa kuwa adakuwuza kuti uchalibe nsiku zakuwanda zakulalama. Leka kushupika namafala yense yamweyo. Leka kuwola mtima. Leka kutambila kuti wanthaza! Mila pachikhulupililo. Mila naFala laMulungu. Dzvinikwanisa kuyita ninga dzvinthu dzvilibe kunyanganila kwabwino. Koma iwepo khala uchinyanganila kuti dzvichakoma. Khulupilila naFala laMulungu. Unizakulila dvinthu dzvense!

Likwanisa kuwa kuli kushupika mumbumba mako. Kabanga uli kushupika nakufuna kwawana wako. Kabanga uli kuwawidwa nathupi lako. M'bale wako anikwanisa kuwa ali kushupika chayidzvo. Ndakubwelesela nkhani yabwino. Dzvinthu dzvense dzvimala. Uchatowuza anango kunthandiziwa kwawudayitiwa mudzvinthu dzvakutenepa. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna 2 Akolinte 4:17. Panilewa kuti, ".......kushupika kun'ono kumweku kwatiniyita kusingakhale linina lini, kuniatibwelesela ndemelo inikhala lini nalini, ndemelo idakula chayidzvo kukunda nyatwa zimwezi".

Koma kulila dzvishupa. Mambuyo mwadzvene, uchakhala nandemelo. Pana dzvabwino dzvidakumilila patsogolo! Khulupilila naFala laMulungu. Fala limweli lina mphamvu. Mphamvu zimwezi zinikwanisa kukukundisa. Zinikwanisa kukukundisa padzvinthu dzvense. Dzvilibe basa kuti dzvinthudzvo dzvininga dzvidayipa dzvakutani.

Pupula Uchiti

Mulungu ndiye chiyedza change. Ndiye mpulumusi wangu. Ndiye mphamvu angu. Ndiye nthandio yaumoyo wangu! Koma nimila ndidalimba muchikhulupililo. Ndilibe chanigopa. Nilimbisiwa namphamvu zanu. Ndina chinthu chanidziwa. Iye wakuyamba chinthu chabwino mandili, achachimaliza nsiku yaJesu Kristu linati lafika. Fala laMulungu ndilo lanimila nalo. Koma mpepo yaumoyo ingakwanise lini kunditakula. Mulungu ngaapasiwe mbili yense!

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

2 Corinthians 4:8-9; Psalms 34:19-20; 1 Corinthians 16:13; Ephesians 6:10-11

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )