Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Sunday, 16 September 2018

NIMULUNGU WAKUMWAMBA ADADZALA NACHIKONDI

"Asingafune , adziwalini Mulungu, pakuti Mulungu nichikondi"(1 Johane 4:8).

Mundime imweyi muna mafala lakuti, "Mulungu nichikondi". Tifanila kulinyangana muumoyo waJesu. Tifanila kulinyangana pabasa laadayita ali padziko pano. Ndiye kuti tibvesesa mafala yamweya. Jesu akhali chikondi. Akhali chikondi chikhadachoka kumwamba. Paali ndipo pakhawoneka chikondi chaApayi. Paali ndipo pakhawoneka dzvidayita Mulungu.

Mtemo waMosesi ukhalatizalini Mulungu ninga nichikondi. Akhalatizalini ninga Apayi anachikondi. Koma Jesu adazabwela. Akhatola Mulungu ninga apayi wawo. Dzvimwedzvi dzvidabwisa wanthu. Alibe kuwa adadziwa Mulungu naapayi wawo. Akhali kudziwa ninga Mulungu wamphamvu zense. Alibe kukumbuka kuti munthu wanyama angafambizane naMulungu wakutenepa. Akhali Mulungu akhakhala mumbuto yakulungama. Mbuto imweyi ikhafikiwa lini nawanthu. Akhakhala ali pakati pamachelubhimu. Akhakhala adakukhutiziwa namwenje ikhagaka. Wanthu amwewa akhandoli kudziwa Mulungu ninga niwakutonga. Akhadziwalini kuti Mulungu anikwanisa kuwoneka . Akhadziwalini kuti Mulungu anikwanisa kuphatika. Jesu ndiye adazatipanganiza dzvakutenepadzvi.

Jesu akhali Mulungu. NiMulungu akhali kufamba munjila yapadziko lino. NiMulungu akhali kuwoneka muumoyo wawanthu. NiMulungu akhayendela wanthu wakupwetekeka. NiMulungu akayendela wale amaliliwa nakunyanganila. Koma wanthu akhabwela kuna Jesu. Akhabwela adawanda. Akhabwela naatenda wawo. Akhabwela nawakushupika. Jesu akhali kuchiza wanthu wensewa. Akhali kutilazita kuti Mulungu anifuna wanthu. Pana inango nthawe, Jesu akhali musinagogi. Akhali kufundisa. Munango mkazi nikupita. Akhadakombama msana. Koma asingakwanise kumila dzvabwino. Kushupika kumweku kukhali namakole khumi namasele.

Jesu adachemela mkazi umweyu. Adamuphata. Nikulewa kuti kwaali, "Amai imwe mwatsudzuliwa kumatenda yanu". Tiniwelenga mafala yamweya muna Luka 13:12. Chikondi ndicho chikhadabwelela munthuyu. Ndicho chikhadamuphata. Nakutenepo, nikuchila. Adachila pamwepo. Koma mkulu wamusinagogi alibe kukondwela nadzvo. Nsiku imweyi ikhali yaSabata. Alibe kuwona dzvili dzvabwino kuti Jesu achize munthu nsiku imweyi. Koma Jesu adamutayila. Tiniwelenga mafala yamweya muna Luka 13:15-16. Panilewa kuti, "..........Imwe akhupe! ..........Amaiwa, awo ali wadzinza laAbrahamu, akhadamangiwa nasatani kwadzvaka khumi namasele ko anifanila lini kutsudzuliwa pansiku yasabata?".

Mafala yamweya yanilatiza mtima waApayi. Apayi wakumwamba niwakutonga dzvawo. Koma anitonga nachikondi. Palibe chinthu chitazisa chikondi. Chikondi chilibe mtemo. Koma Mulungu anifunalini wanthu kupela. Iye akhala chikondi. Adadzala nansisi.

Pupula Uchiti

Apayi adadzala nachikondi. Apayi adadzala nansisi. Nikutendani. Mudathila chikondi chanu mumtima wangu. Mudatila naMzimu waMulungu. Ndakukwanisa kufuna wanthu ninga dzvamuchita imwe. Nilatiza chikondi chanu kudziko. Dziko limweli likuwawidwa chayidzvo. Ili kufa. Cikondi chanu chili mumtima mangu. Wakuwanda ali kunthandiziwa nachikondi chimwechi. Ali kuchosewa mudzvitenda. Ali kuchosewa mukusuwa. Ali kutsudzuliwa kuchokela kudzvinthu dzviniwawa. Ali kuchosewa muumphawi. Nikupasiwa umoyo watsapano. Wakhala muna Kristu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo:

Nahum 1:7; 2 Thessalonians 2:16-17; Jeremiah 31:3

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )