English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Tuesday, 18 September 2018

KULALAMA MUDZINA LAJESU

"Dzvidabwiso idzvi dzvinizapasiwa kwa anyakukhulupilila. Anizachosa mzimu yakuyipa mudzina langu. Anizalewa-lewa namishowo yachisenzi......." (Mako 16:17-18).

Ife tikwanisa kuchisa mzimu wakuyipa. Ndicho chinthu chakuyamba chidayitiwa naJesu kuti tikwanisa kuyita. Dzvakutenepa dzvidabwisa. Dzvilatiza kuti Satani akuliliwa chayidzvo. Achalibe chaanikwanisa kutishupa nacho. Mukristu ana mphamvu zipita zaSatani. Akhala waludzi laMulungu. Akhala munthu wakulungama. Kulungama kwake ndiko kulungama kwaKristu. Koma Mukristu wense anikwanisa kuchosa mzimu yakuyipa. Pomwe akakhala achichiziwa. Haleluya!

Koma Mukristu anikwanisa kupemphela Satani kuyita dzvaanifuna kwaali. Nee kukhala namphamvu zakuwanda. Nee pamzimu. Koma kuseyenesa dzina laJesu kupela. Koma kuseyenzesa mphamvu zaMukristu. Alibe mtendelo wakuyita dzvaanifuna munyumba maKristu. Alibe mtendelo yakuyita dzvaanifua muumoyo waabale waakristu wapafupi. Mukristu anifanila kumunthamangisila kutali. Adapasiwa mphamvu naKristu. Anifanila kuseyenzesa mphamvu zimwezi. Koma iwepo unikwanisa kuchosa mzimu yakuyipa. Unikwanisa kuyichosa nthawe zense dzvayene. Unikwanisa kuyachosa pense pawuninga usingafune kuti akhale. Uniyachosa uchiseyenzesa dzina laJesu.

Lewa uchiseyenzesa dzina laJesu. Satani anizatetekela dzvawuninga walewa. Wakuphata wamdima anizabva dzvawunilalewa. Dzvinthu dzvimwedzvi dzvininga dzvakuyita ninga dzvili kulalewa naJesu pachake. Koma unifanilalini kuyita dzvakukumbila satani. Ndokumutamangisila kutali! Ndidzvo dzvatidapanganiziwa kuti tiyite. Jesu ndiye adatipanganiza. Kabanga ungabvunza uchiti, "Ine ndingayese dzvangu kunthamangisa Satani. Kana alamba, ningayite nthani?" Satani anikwanisa lini kulamba. Anilamba lini kana ukamila nanzayo zaJesu. Anilamba lini kana uli kuseyenzesa dzina laJesu.

Unifanila kulalama nadzina laJesu. Unifanila kuwamililila. Unifanila kubvesesa mphamvu zimwezi mudzina lake. Uninga uli kuseyenzesa mphamvu zake kuyita dzvinthu dzvake. Uninga uchiyita dzvinthu udamila nanzayo zake. Afilipi 2:9-11 inilewa nadzvadzina limweli. Panilewa kuti, "Nathangwe ladzvimwedzi Mulungu adamusumudzila padzulu-dzulu, ndikumupasa dzina liniposa madzina yense, dzvakuti dzvense dzvakudzulu dzvapansi pano.......".

Bvesesa dzvili kulewedwa nandime imweyi. Unizashupika lini kuti mzimu yakuyipa iyende kana ukayichosa. Mzimu imweyi inizayenda kupela. Fala laMulungu lilimbisa. Namzimu yakuyipa imweyi inizayenda. Ithawa. Iwepo unifanila kundoyichosela kuthali kupela!

Pupura Uchiti

Ine ndine munthu waludzi laMulungu. Dzvakutenepa dzvidabwisa chayidzvo. Ndine waludzi libodzi naKristu. Ndine wagazi lake. Mzimu wangu wakhala waludzi lake. Wakhalambo nakulungama. Koma ndine mkulu kumphamvu zense. Ndine mkulu wawakuphata wamdima wense wadiko lino. Ndina mphamvu. Mphamvu zimwezi zili muna Kristu. Niseyenzesa kutonga wakumphata wamdima wensewa. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo:

Luke 10:18-19; Acts 16:18 ; Matthew 10:8

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )