Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Peno Mulungu Anilewa Bzinichitika

Saturday,, 25 September 2021

We want this message to reach *5 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Pinango nyakuwona anilewa achiseenzesa dzina laMulungu. Mazi bzomwe walewa nikuleka kuchitika. Aninga alibe kutumiwa naMulungu kulewa mafalaya. Yaninga yandochoka mumusolo mwache. Tsapano mulekeni tenepo" (Dheuteronomi 18 ndime 22 MSG).

Mulungu akalewa bzinthu bzinitochitika basi. Bzilibe basa peno wabzitambila woo kuti ulibe. Nibzo tiniwona pana Simoni Petulo. Yeso adalewa-lewa naye kuna Mateyo 26 ndime 34. Adati, "Leka ndikuwuze chadidi. Unidzandigaza katatu mawulo yano. Chongwe akanati kulila". Petulo alibe kutambila mafalaya. Tinilewenga mafala yomw eadatawila kuna Mateyo 26 ndime 35. Adati, "Nee. Ndingafa bzangu namwe. Ndinikwanisa lini kukuthawani".

Kodi mafala yaYeso adadzachitika? Yinde! Petulo adadzalamba kuti anidziwa lini Yeso. Adadzafika pakutukwana womwe wakhamubvunza wache. Nikulumbila kuti animudziwa lini. Tinibziwona pomwe pankhani yaJudhasi. Yeso adalewa kwawakuphunzila wache kuti winango wawo wanidzamugulisa. Yeso akhalewa nabza Judhasi Isikarioti. Mazi Judhasi adabzigaza. Adatokalipila Yeso.

Bhaibheri linitiwuza kuti muzimu wakuyipa udapita mukati mwache. Tinibzilewenga kuna Luka 22 ndime 3. Judhasi adadzachoka pakhana Yeso. Nikuyenda kwaWenenyansembe akulu. Nikukalonga bzakugulisa Yeso. Mumanembo muna nkhani zatenepa. Mazimambo namadziko yanidziwisiwa nabzankhani zatenepa. Bzilibe kuyimila kuti wanthuwa wayambe wabzitambila.

Nibzabwino kutambila mafala yauzimu nakuti yanikudalitsa. Maka-maka peno mafalaya yanikuthandiza. Nibzo tiniwona pana Mariya. Adawuziwa nabzakubadwa kwaYeso. Mphendulo yache ili kuna Luka 1 ndime 38. Adati, "Ine ndine wakuseenzela Mambo. Bzomwe mwalewa bziniyenela kuchitika".

Mariya adatambila mafalaya. Bzikhadalewedwa nikuchitika. Adadzabala Mambo Yeso Kristu. Nibzo tiniwona kuna Luka 1 ndime 35 kufika 38. Luka 1 ndime 45 initi, "Udadalitsiwa iwe mukazi. Nakuti udatambila mafala yaMambo. Nakuti mafalaya yanidzachitika". Pinango Muzimu waBwino unidzalewa mafala yakukudalitsa. Uniyenela kuyatambila. Niko kuti yahitike muumoyo bwako. Bzilibe kulingana nakuti Mulungu anilewa bzinidzachitika kudziko lako woo munthawe yako. Woo bzomwe bzinidzachitika panthawe yako. Bzinthubzi bzinitichitika basi. Napo unibzitambila lini. Uniyenela kundophunza Fala laMulungu. Nikulibvesesa kuti unichitanyi muuzimu niko kuti upose.

Lalikila Uchimbati

Ndawa kudziwa mbuto yangu muna Kristu. Ndipopa ndinkutonga. Mulungiu ankuwoneka pomwe ndili. Ndinikhala ndichithimizila mphamvu. Muzimu waBwino unindinyamula. Ndiniposesew naFla laMulungu. Ndinkulalikila fala lachipulumutso ndipopa azinji wankupulumutsiwa. Wanipozewa, wanidalitsiwa nakuganyali mamini-mini. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinisekela Phunziso YaLelo

1 Timoti 1 ndime 18

2 Chronicles 20:20

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch