Chikunda English Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

Pastor Chris Oyakhilome, DSc, D.D

Thursday, 27 September 2018

NIKUKONDWELA KUPELA

"Mphamvu zikulu zaMulungu zatipasa dzvinthu dzvense dzvatinifanila kuti tikhale naumoyo chayiwo wakupembedza Mulungu kuchokela mukudziwa kwanthu iye, uyo adatichemela kuti titambile chikamu chanthu chandemela naubwino wake"

(2 Petulo 1:3).

Mulungu anadzvaakhadakulongela. Akhafuna kuti ukhale waludzi libodzi naKristu. Dzvakutenepa dzvidazakhala netepo. Tinidzviwona muna 1 Akolinte 6:17. Panilewa kuti, "Koma iye umweyo anidzviphataniza naMfumu anikhala mubodzi naiye pamzimu". Koma iwepo udaphataniziwa naMfumu. Makhala waludzi libodzi. Kubaliwa panyowani kunilewa lini kuti wakhala wakupemphela. Nikuyitiwa munthu waludzi laKristu. Ndidzvo dzvilewa kukhala Mukristu. Uninga wakhala nagazi laJesu. Ndidzvo dzvatiniwona muna 1 Johani 4:17. Panilewa kuti, ".......pakuti umoyo wanthu mudziko lino udafanana nawaKristu".

Ndime imweyi inilewa chadidi? Inde. Inilewa chadidi. Mulungu ngaadalitsiwe. Koma dzvinilewa kuti dzvitenda dzvichakwanisa lini kukhala munthupi lako. Satani anifanilalini kukwanisa kukukanganisa muumoyo wako. Udakhala pabodzi naKristu. Mbuto yamudakhala ili kudzulu. Wanthu anikhala mumbuto imweyi adakula kupita wakuphata wense, wamphamvu, wakutonga, nawamadzina yense yaangapasiwe. Madzina yamweya niyadzvinthu dzvili mudziko lino. Yangakhale nadzvili mudziko ichazabwela.

Aefeso 1:3 inilewambo ichiti, "Ngapembezewe Mulungu naApayi Mfumu wanthu Jesu Kristu, adatidalitsa nakudalitsa kwense kwaMzimu, kudzulu kuna Kristu". Koma palibe chinthu chawulibe. Wapasiwa dzvinthu dzvense. Dzvinthu dzvimwedzvi dzvili muna Kristu. Ndidzvo dzvifuniwa kuti ubudilile pana dzvense dzvawuniyita. Ndidzvo dzvawufuna kuti ukunde muumoyo. Ndidzvo dzvawufuna kuti utonge dzvinthu dzvadziko lino. Ndidzvo dzvawunifuna kuti ulalame mundemelo. Ndiwe mwana wadzinza laAbrahama. Mulungu anifuna kuti ulalame umoyo wandemela. Anifuna kuti ulalame umoyo wabwino. Wakhala ludzi laMulungu. Ndiwe mwechilo wapfuma yaMulungu. Pfuma imweyi ili mudzina mako, naKristu muli pabodzi.

Koma leka kulalama ninga munthu wadziko lino. Kristu akhala mukati mako. Nayiwembo uli maali. Unifanila kukhala uchidziwa dzvakutenepa. Unizakhala namakumbukilo yatsapano. Unizakhala namawonelo yatsapano. Unizagutsikana nadzvawuli muumoyo. Unizadziwa kuti uchakhala uli wakulimba, wakupfuma, uchibudilila, nakukunda muumoyo!

Jesu adayikhiwa. Nayiwembo udayikhiwa pabodzi naye. Mulungu adazalamusa kuimfa. Nayiwembo udalamusiwa pabodzi naye. Tsapano, udakhala pabodzi naye. Mbuto yamudakhala ili kudzulu. Nakutenepo, dzvichakwanisa lini kuti ufe. Dzvichakwanisa lini kuti ukuliliwe. Dzvichakwanisa lini kuti uduwale. Nikundokondwela kupela! Haleluya!

Pupula Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Mudandisankhula. Mudandichosa mudziko lino. Mudanditila muumoyo wandemelo, kutonga, namphamvu. Ndakukhala muna Kristu. Koma nikulila dzvinthu dzvaumoyo. Nibudilila pana dzvense dzvaniyita. Ndine wakupfuma. Ndidadzala nansisi. Ndidawona dzvinthu dzvense ndichiseyenzesa chikhulupililo. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinistigila Mafundiso Yalelo

Romans 8:16-17; Romans 8:30; 2 Corinthians 3:18

Are you being blessed by the Rhapsody of Realities? You can become a partner, and help more people receive it daily, by sending money by EcoCash to: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash.

(You can get the full Rhapsody at: https://bit.ly/rhapsodylanguages )