Chikunda English Korekore Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 9October, 2016

Muna Kristu Ndimo Mwatiniwona Pfuma Yanthu

"Nandawa yakuti mhaka zense, zili kunthengo, nizangu, namombe pamapili yana dzvulu dzvapfemba" (Nyimbo 50:10).

Ntsumo 13:22 inilewa ichiti, ".......pfuma yawakutaza initichengetelewa wakulungama". Yamweya mafala yanikondwelesa chayidzvo. Koma iwepo ndiwe mwana waMulungu. Udapasiwa dzvinipita pfuma imweyi. Unifanilalini kulilila kupasiwa pfuma yawakutaza. Udakosha kupita dzvinthu dzvakutenepa. Unifanila kudziwa kuti ndiwe munthu adayita nthani. Ndiwe mwana wadzinza laAbrahama! Una pfuma imweyi ili muna Kristu. Inikwanisiwa lini kumaliziwa.

Ife tina basa latili kuyita. Basa limweli nilakufikisa Umambo waMulungu kuwanthu. Nibasa linifuna mphamvu zakuwanda. Wakutaza anikwanisalini kuliyita. Nakutenepo, dzvilibe kukoma kuti timilile pfuma yawo. Iwepo ndiwe mwechilo wapfuma yaMulungu. Mulungu umweyu ndiye Mutongi Mukulu. Unilalama namtemo waUmambo waMulungu umweyu. Nakutenepo, ulibe chawunisaya. Una dzvinthu dzvense.

Pana dzvawunifanila kubvesesa. Kuna madalitso yali muTestamende yaKale. Madalitso yamweya yanifananalini nayali muTestamende yaTsapano. Ife ndife waTestamende yaTsapano. Ndifelini waKale. Iwepo ndiwe mwana wadzinza laAbrahama. Pfuma yaKristu, ndiyo yakombo iwepo. Kristu ndiye mwechinthilo wadzvense. Ndiye mwechilo wadziko lino. Nayiwembo ndiwe mwechilo wadziko lonse. Nidzvo dzvatiniwona muna 1 Akolinte 3:21. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Nakutenepo ndakuleke kuwa namunthu anikhulupilila nawanthu. Nandawa yakuti dzvinthu dzvense nidzvanu".

Tsono, ungamilile kupasiwa pfuma yawakutaza ndawayanyi? Unifanilalini kuyita dzvakutenepa. Udakulula pfuma yawakutanza. Uniseyenza pabodzi naMulungu Apayi. Mulungu umweyu ndiye anitonga kumwamba nadziko. Ndiwe uniseyenza naye kudalitsa wanthu. Wanthu amwewa anisanganisila wakutaza. Mateyo 5:45 ina dzvayinilewa nadzvaMulungu. Inilewa ichiti, "Kuti mukhale wana alumbwana waApayi wanu ali kudzulu; nandawa yakuti anibulisila wakuyipa nawabwino nsiku yawo, namvula aniyinayisa kuna wakulungama nawakusalungama". Ife tidafanana naApayi wanthu wakudzulu. Ndife chidalitso chadziko lanthu. Tilibe chatinisaya. Pfuma yanthu ili muna Kristu. Pfuma imweyi idawanda. Idatikwanila.

Pemphela Uchiti

Mfumu wanifuna. Ndimwe M'busa wangu. Nakutenepo, ndilibe chanisaya! Ine ndine mwana wadzinza laAbrahama. Nakutenepo, ndina pfuma idawanda. Nipasiwa dzvinthu dzvinichoka mugwangwa laMulungu. Gwangwa limweli linimala lini. Nakutenepo, gwangwa langu lina pfuma isingakwanisike kutsanangulika.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

2 Corinthians 9:8

Psalm 23:1

2 Peter 1:3

(You can also read this article at http://7.am )