English Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Monday, 10October, 2016

Pana Nyimbo Zinifanila Kuyimbiwa Pakupemphela Mulungu

"Koma tsono bwelani kwandili wakuliza mbila. Tsono mwachilo wambila adati achiliza, dzanja laMulungu lidabwela padzulu pake" (2 Ma zimambo 3:15).

Kupemphela Mfumu kudakosha. Kuniyita kuti dzvidabwiso dzvayitike patininga tili. Kuniyita kuti Mzimu waMulungu atsudzuke kuseyenza patininga tili. Tinikwanisa kuseyenzesa Fala laMulungu kupemphela tenepa. Tinikwanisambo kuseyenzesa nyimbo. Mphamvu zaMulungu zinibwelesa padzvinthu dzvako. Chadabwiso chinizayitika. Nichinango chikonzelo tichiyimbila Mfumu nyimbo.

Koma iwepo unifanila kuyimba nyimbo yabwino panthawe yokha yokha. Nyimbo imweyo unizayita kuti ukwanise kubva Mulungu. Ndidzvo dzvidamboyitika kuna Elisha. Elisha akhadabwelelewa namazimambo. Mazimambo yamweya yakhali matatu. Akhafuna nzelu. Koma Elisha akhalilini kukondwela naanango madzimambo yamweyo. Mambo waakhalilini kukondwela waIsrayeli. Adalewa kuna mambo umweyu naukhali. Dzvakutenepa dzvidayitika kuti Elisha asakwanise kulalikila namafauta. Tiniwelenga dzvakutenepa muna 2 Mazimambo 3:13. Mazimambo amwewa akhali kufuna kubva Fala laMulungu. Koma Elisha alibe kukwanisa kupolofita. Tsono, nichiyani chidazayitika? Adalewa achiti, "Ndibweleselekoni wakuyimba". Wakuyimba umweyu adaliza. Mzimu waMulungu udabwela pana Elisha. Elisha adayamba kupolofita. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 2 Mazimambo 3:15.

Iwepo unikwanisa kuwa wakhala Mukristu kwanthawe yakuwanda. Koma unikwanisa kuwa ukhanati wambobva Mfumu achilalewa nayiwe. Unikwanisa kuwa usili kuwapemphela. Ndidzvo dzvinikwanisa kuwa dzvili kuyita kuti uleke kubva Mfumu. Iwepo una basa lawunifanila kuyita. Unifanila kukhala pawunibva Mulungu. Unifanila kuwa udatsudzuka. Unifanilalini kuwa udamangikana. Unifanila lini kuwa udakhalipa. Unifanilalini kuwa ulibe kulungama. Apemphele. Apemphele dzvichichoka muzimu wako. Apemphele nanyimbo zabwino. Mzimu wako unizaphata Mulungu. Uniyamba wabva dzvaaninga ali kulalewa kwawuli. Mulungu nimunthu anilalewa dzvabwino. Iye anikwanisa kulalikila kwawuli. Anikwanisa kuyita dzvakutenepa pawuninga kumulalikila.

Nkhani niyakuyimba lini nyimbo yawunifuna. Unifanila kuyimba nyimbo yawunifanila panthwe imweyo. Ndidzvo dzviniyita kuti Mzimu waMulungu aseyenze. Pana nthawe zawunikwanisa kuyimba nyimbo zawunifanila. Koma pana nthawe yakuyimba nyimbo zinifuniwa. Ndidzvo dzvawunifanila kuyita pakupemphela Mulungu. Yimba nyimbo zinifuniwa panthawe imweyo. Mzimu wako unikwanisa kubva fala laMfumu. Unizalibva dzvakulimba. Leka kuyimba nyimbo zense zense.

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Nikondwela mamuli. Ndimwe mwekha Mulungu. Anango wense niwagunkha. Ndimwe mwenkha muna mphamvu pomwe namadalitso. Ndimwe munitonga dzvense. Ndimwe munilatiza chikondi. Nikutendani. Mudandikomela. Munilatiza nsisi zanu. Munilatiza chikondi. Muninilatiza dzvense dzvakutenepa lelo. Mandilatiza nthawe zense. Nikupembezani lelo. Nikupembezani nakusingamale. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Chronicles 16:8-12

Ephesians 5:18-20

Psalms 66:1-4

(You can also read this article at http://7.am )