English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 11October, 2016

Dzvidayitiwa NaMulungu Dzvakugadzilisa Dzviniyitiwa NaWanthu.

"Pamwepo kabodzi - nakabodzi kudakhalapo pabodzi nawakutumiwa, wakuwanda wakhondo yakumwamba, achipembeza Mulungu, achiti: Mulungu ngaapembezewe kumwamba, kukhalika kuwe padziko, nantima udachena kuwanthu" (Luka 2:13-14).

Kuna wanthu achalibe mukho. Kuna wanthu achalibe kunyanganila. Kuna aniwawidwa. Kuna waumphawi. Kuna adatolelewa miyi. Kuna alibe munthu angawanthandize. Wanthu wakutenepa adawanda. Tiniwawona kwense kwatinikhala. Tsono, kuna aniwona dzvinthu dzvakutenepa, anibva abvunza achiti, "Ko, Mulungu kulibe? Ndawayanyi asili kuyita dzvilikufuniwa nawanthu wense amwewa?" Inde. Mulungu aliko. Koma adagadzilisa kushupika kwense kumweku.

Chakuyamba chaadayita, nikutipasa nzelu. Nzelu zimwezi zininthandiza kukumbuka nadzvawanthu wakutenepa. Zinitinthandiza kuwona kuumiliwa kwawo. Mulungu adazatipasa pomwe mphamvu zakukwanisa kunthandiza wanthu wakutenepa. Koma Mulungu ana dzvinango dzvaadazayita pomwe. Adatuma Jesu Kristu padziko. Imweyi ninthandizo idakula. Idakula kupita zinango nthandizo zense zaangatipase. Jesu nikukumbuka kwaMulungu. Ndiye kukumbuka kwawo kwakukonza dzvininga dzvichishupa wanthu. Ninzelu zilibe kushupika kwakunitaza kugadzilisa. Munthu ana dzvakuwanda dzvaanifanila kukhala nadzvo. Dzvakudya ndidzvolini dzvikha dzvaanifuna. Madzi, pakukhala, namankhwala, kana dinyelo, ndidzvolini dzvokha dzvaanifanila kukhala nadzvo. Munthu anifanilambo kukhala naumoyo waMulungu. Tsono, Jesu ndiye yekha anikwanisa kupeleka umoyo umwewu. Ndidzvo dzvaadatiwuza. Tiniwelenga muna Johani 10:10. Adalewa kuti, ".......Ine ndidabwela kuti wanthu akhale naumoyo. Nifuna kuti akhala nawo udakwana".

Munthu anikwanisa kuwa ali nadinyelo yakuwanda. Kabanga iwepo ungakumbuke kuti munthu umweyu aninga akhala dzvabwino. Chimwechi nigunkha. Munthu umweyu anikwanisa kuwa asili kukondwela. Anikwanisa kuwa adawola nthima. Anikwanisa kuwa achiwawidwa. Jesu ana dzvadatiwuza nadzvaumoyo, tiniwelenga mafala yamweya munna Luka 12:15. Adalewa kuti umoy wamunthu nipfuma lini yakuwanda. Dinyelo inikwanisa lini kupasa umoyo. Inikwanisa lini kupeleka kukondwela, kana kukhalika. Kristu ndiye anipasa dzvinthu dzvakutenepa. Nakutenepo, munthu wense anifanila kuwa ali naJesu. Jesu, ndiye nzelu zaMulungu. Ndilo nzelu zinimala kushupika kwawanthu. Tsono, Mulungu adatuma Jesu umweyu. Adatuma padziko. Adadziwa kuti kubwela kwake kukhali kuzamala kuwola nthima kwense. Kukhali kuzamala kusakondwela kwense. Kukhali kuzamala kusuluwala kwawanthu. Kukhali kuzamala dima. Kukhali kuzamala dzvinthu dzvense muwanthu aninga akhulupilila kuna Jesu.

Chimwechi ndicho chikonzelo tichilalikila Fala laMulungu. Ndicho chikonzelo tichifundisa wanthu Fala limweli. Tinililalikila pansi lense. Tininga tichipanganiza wanthu kuti Kristu ndiye anikwanisa kugadzilisa umoyo wawo. Aniwugadzilisa pomwe ukhala udayipa. Tinimuwuza kuti adatsudzuka muna Kristu. Adakunda muna Kristu. Andemelo. Ana umoyo isingamale. Umoyo wawanthu amwewa uunikwanisa kuwa ulibe kumila bwino. Dzvimwedzvo dzvilibe basa. Wanthu amwewa anikwanisa kutambila Kristu. Kristu umweyu anizapasa inango mbali yaumoyo. Imweyi nimbali yaumuyo unikulila dziko lino. Kana tili muna Kristu, tininyangana wanthu adakunda kale. Tiniwona wanthu alibe chinango chingawakulile.

Kristu ndiye anigadzilisa kushupika. Anigadzilisa dzvense. Ndizo nzelu zinitsvagiwa nawanthu. Unifanila kumudziwa. Unifanila kumutewela. Unifanila kutongewa naFala lake. Unifanila kuyita Fala limweli. Fala limweli linifanilambo kukutsogolela. Umoyo wako unizadzala nakukoma. Unizadzala nandemelo.

PemphelaUchiti

Apayi wanifuna. Nikondwela mamuli. Ndimwe mwekha Mulungu. Anango wense niwagunkha. Ndimwe mwenkha muna mphamvu pomwe namadalitso. Ndimwe munitonga dzvense. Ndimwe munilatiza chikondi. Nikutendani. Mudandikomela. Munilatiza nsisi zanu. Munilatiza chikondi. Muninilatiza dzvense dzvakutenepa lelo. Mandilatiza nthawe zense. Nikupembezani lelo. Nikupembezani nakusingamale. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo:

1 John 4:9

1 John 5:11-12

John 10:10

(You can also read this article at http://7.am )