Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Wednesday, 12October, 2016

Kuthila Nzelu Zako Padzvinthu Dzvawunipemphelela

"Nandawa yakuti kana ndichipemphela nachinango chisenzi, mzimu wangu unipemphela koma kukumbuka kwangu kunikhala kulibe dzvibeleko" (1 Akolinte 14:14).

Pana dzvinthu dzvinifuniwa kuti mapemphelo yaseyenze. Chinango chacho nikuyinkha nzelu padzvinthu dzvawuninga uli kupemphelela. Mbakakumbuka nadzvamunango munthu. Munthu umweyu aninga ali kupemphela. Aninga li kupemphelela wanthu ali muna inango dziko. Aninga ali kupemphelela kuti wanthu amwewa apulumusiwe. Aninga achipemphelela kulalikidwa kwaFala laMulungu. Aninga achifuna kuti kulalikidwa kwaFala kumweku kufikise kulungama kwaMulungu muguta, nakumiyi kwadziko limweli. Achipemphela tenepo, nzelu zake ziniyamba kukumbuka nadzva motikali zabwino. Ziniyamba kukumbuka padzulu panyumba. Ziniyamba kukumbuka nadzvashamwali yaali kunyanganila kusangana nayo. Mapemphelo yamunthu umweyu yanusenyenza lini dzvina mphamvu. Koma ndidzvo dzviniyitika kuwanthu wakuwanda.

Iwepo unifanila kuyikha nzelu zako padzvinthu dzvawuninga uli kupemphelela. Unifanila kuyikha mphamvu zako padzvinthu dzvakutenepa. Kuyita kwakutenepa kudakosha chayidzvo. Tsono, kupemphela uli muna Mzimu waMulungu kuninthandiza pachinthu chimwechi. Nzelu zako zininga zisili kuseyenza. Koma mzimu wako uninga uli kupemphela. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna 1 Akolinte 14:14. Nakutenepo, nidzvabwino kuti uleke Mzimu waMulungu achitonga nzelu zako. Apase nzelu zako. Tetekela kwaali pawuninga uli kupemphela. Dzvakutenepadzvi dzvinizayita kuti ufambizane nawo. Dzvinizayita kuti ubve dzvaaninga ali kulalewa. Dzvaaninga ali kufuna dzvinizalimba kwawuli. Nzelu zawo zinilimbisa. Nzelu zawo zinizakulimbisa. Unizabva paaninga ali kukugwina kuyita dzvinthu.

Pemphela uli muMzimu waMulungu. Unizafambizana nadzvinifundiwa naMulungu. Unizadziwa nthawe yaaninga achifuna kuyita dzvinthu. Koma nzelu zako zinifanila kukunthandiza kuyita dzvakutenepa. Zinifanila kunanga chinthu chibodzi pawuninga uli kupemphela nachinango chisenzi. Koma iwepo ungalewe kuti, "Nimbayesa kutila nzelu zangu pachinthu chibodzi kupela. Koma ninthaza. Zinilamba zichindokumbuka dzvakuwanda wanda pandininga ndili kupemphela". Nee. Unifanilalini kutenepo. Unifanila kuyikha nzelu zako padzvinthu dzvawuninga uli kupemphelela. Limweli lakhala basa lawunifanila kuyita. Dzvingayitike lini dzvokha. Nzelu zako nidzvombo. Ndiwe unizalongelewa dzvakuyita. Zijayize kufamba namapemphelo yako. Zinifanilalini kuchoka pakupemphela. Zikachoka, zibweze. Zinizamalizila zajaila kutewela mapemphelo yako.

Ndidzvo dzvawuniyita pawunipemphela..khala uchimphata nzelu zako. Zinifanila kuteyela kuniyenda Mzimu waMulungu. Dzviniyita kuti ukwanisa kutambila madalitso yaMzimu waMulungu.

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Kulewa nandimi kuna madalitso yakuwanda. Kunisandula umoyo wangu. Ndinitila nzelu zangu padzvinthu dzvaUmambo wanu. Nidzviyita pandinipemphela ndili muna Mzimu waMulungu. Nakutenepo, nifambizana nakufuna kwanu. Nifambizana nadzvamunifuna. Niyita dzvamudandilongela umoyo wangu. Nikubweleselani ndemelo mudzvinthu dzvense. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Akolinte 14:14-15

1 Akolinte 14:39

Judhasi 1:20

(You can also read this article at http://7.am )