Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Friday, 14October, 2016

Mafala Ndiyo Yanibulisa Dzvense

"Nandawa yakuti mafala yako yachalungamisiwa, pomwe namafala yako yachatayiwa" (Mateyo 12:37).

Mafala nichipo. Chipo chidapasiwa kumunthu wanyama. Chipo chikulu. Chinipita dzvinango dzvipo dzvense. Chipo chimwechi chidayita kuti munthu akwanise kububilisa dzvaali. Anizadzvibulisa mumafala yaanilalewa. Chipo chidachoka kuna Mulungu. Iwepo una dzvinthu dzvili mukati mako. Una dzvinthu dzvili muntima mako. Mafala yawunilalewa ndiyo yanibulisa dzvinthu dzvakutenepa. Ndiyo yaniyita kuti wanthu awone dzvinthu. Mafala yamweya yadakosha. Ndiyo yanibulisa dzvense dzvili mawuli. Koma anango wanthu anibvesesa lini mafala. Chimwechi ndicho chikonzelo achilalewa umoyo ulibe basa. Anilalama umoyo umwewu ali padziko pano.

Mulungu ana dzvinthu dzvaadatipasa. Dzvinthu dzvimwedzvi dzvidawanda. Koma dzvense dzvinilamusiwa namafala. Mafala ndiyo yadayitambo kuti tipulumusiwe. Ndiyo yatidaseyenzesa kutambali chipulumuso. Ndiyo yatiniseyenzesa pomwe kuchengeteza chipulumuso chanthu. Unifa nakufuna kwadzvawuninga ulu kulalewa. Unilalama nakufuna kwadzvawuninga walalewa. Mafala ndiyo yanilonga umoyo wako. Ndiyo yanilonga kuduwala kwako. Ndiyo yanilonga utano wako wabwino. Ndiyo yanikuyita waumphawi. Ndiyo yanikuyita wakupfuma. Ndiyo yanikuyita kuti ukunde. Ndiyo yaniyita kuti ukuliliwe. Mulungu adakupasa kudziwa kwakukhalika. Adakupasa kudziwa kwakuseyenzesa mulomo wako. Uniseyenzesa mulomo umwewu kulonga mafambilo yaumoyo wako.

Ulibe kupasiwa mulomo kutii ukwanise kudya kupela. Ulibe kuwupasiwa kuti ukwanise kunwa. Ulibe kuwupasiwa kuti ukwanise kulalewa naanango wanthu. Udawupasiwa kuti ukwanise kulonga mafambilo yaumoyo wako. Unifanila kulonga umoyo wako munjila yawudalongelewa naMulungu. Funda kulalewa dzvabwino. Kulalewa dzvabwino nikulalewa Fala laMulungu. Fala laMulungu ndilo lokha launifanila kulalewa. Ndilo lawunifanila kulalewa nthawe zense. kulalewa dzvabwino kunilewambo kulemekeza mafala yako. Kunilewa kuyita dzvawuninga wapanganiziwa. Funda kuyita dzvawuninga wapanganiziwa. Mafala yako yanifanila kukwanisa kulemekezewa nawanthu. Yanifanila kukhala naulemu kwawuli.

Kuna wanthu asingakwanise kulemekeza mafala yawo. Mafala yamweya yalibe chayanilewa kwaali. Animbendolalewa. Anikumbukalini dzvaaninga achilalewa. Angapanganize kuyita chinango chinthu. Koma alibe muko nakuchiyita. Iwepo unifanilalini kukhala munthu wakutenepa. Lewa dzvawuninga uli kulalewa. Lemekeza dzvawunilalewa. Leka kulewa mafala yalibe basa. Leka kulewa mafala yalibe chabwino chayanibulisa. Mfumu Jesu adambotipanganiza nadzvamafala. Tiniwelenga dzvaadalewa muna Mateyo 12:36. Adalewa kuti, "Nilewa kuti kwamuli, fala lokha lokha lilibe mukho, lidalewedwa nawanthu, achadzvidayilila nadzvalene nsiku yakutongewa". Mulungu anikumbuka dzvense dzvaanilalewa. Anikumangilila namafala yamweyo. Leka kundolalewa dzvense dzvense. Ukhanati wakumbuka. Mafala yakutenepa yanibeleka dzvinthu. Dzvayanibeleka dzvakutenepadzvi dzvininga dzvilibe kukukomela.

Dziko iniwona Jesu pawuli. Inimuwona mudzvinthu dzvakuwanda. Chinango chadzvinthu dzvakutenepa niunthu wako. Tsono, mafala ndiyo yanibulisa unthu wamunthu. Nakutenepo, lalewa mafala yabwino. Lalewa mafala yana nsisi. Lalewa mafala yakutenepa nthawe zense. yalewe pense pawuninga uli. Mateyo 12:34 ina dzvayinilewa nadzvamafala.

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Nikutendani. Kulewa nandimi kuna madalitso yakuwanda. Kunisandula umoyo wangu. Ndinitila nzelu zangu padzvinthu dzvaUmambo wanu. Nidzviyita pandinipemphela ndili muna Mzimu waMulungu. Nakutenepo, nifambizana nakufuna kwanu. Nifambizana nadzvamunifuna. Niyita dzvamudandilongela umoyo wangu. Nikubweleselani ndemelo mudzvinthu dzvense. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo:

Mako 11:23

Jakopo 3:2-6

(You can also read this article at http://7.am )