Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 18 October, 2016

Dzvijayize Kufuna Wanthu

"Chikondi chiniyitila wakwako chakuyipa; nakutenepo chikondi chinilimbisa ntemo" (Aloma 13:10).

Munthu wense anifanila kufuniwa. Dzvakutenepadzvi dzvinisanganisila wale anikumbuka kuti niwakuyipa wako. Muna Mateyo 5:44, Jesu adalewa achiti, "Koma ine nilewa kwamulu, funani wakuyipa wanu, dalitsani anikutukwanani. Itilani dzvabwino kuna wakuyipa. Pemphelelani anikuyitilani dzvakuyipa achikutambuzani". Pangakhale nawanthu anikutukwana. Wanthu amwewa ndiwolini wokha waunifanila kufuna. Unifanilambo kufuna wanthu wense. Afune nachikondi chaKristu. Chikondi chimwechi chinitsvagalini kuyamba chapagaliwa.

Wanthu wense adafanana. Wense anikwanisa kufuna anango. Wense anikwanisa kufuniwa. Anitsvaga kufuniwa. Koma niwense lini anifuna anango. Amwewo anifunalini kutambila kuti afuniwe. Chikondi nimphamvu. Ndizo mphamvu zikulu padziko pano. Palibe kukhalika kulibe chikondi. Palibe chitendelo chisingatambile chikondi. Chinipataniza maludzi yawanthu. Chinisanganisa waumphawi nawakupfuma.

Dzvijayize kufuna wanthu. Imweyi nikusankhula kwawuniyita wekha. Nikhusankhula kwaumoyo wako. Muna Johani 13:34, Jesu adalewa achiti, "Nikupasani ntemo watsapano, wakuti mufunane, ninga dzvandidakufunani imwepo, nayimwembo mufunane ninga kutenepo". Dzviwuze uchiti, "Ine ndichafuna wanthu wense. Palibe chichanditazisa kuwafuna. Ndichafuna nantima wense. Koma ndili kuzanyangana lini dzvaadandiyitila. Ndichawafuna nakutenepo".

Mulungu adatilatizambo chikondi chawo. Adatilatiza tichili wakutaza. Adatilatiza patikhali tisingakwanise kufuniwa. Ndidzvo dzvinilewedwa Bhaibheli. Tinidzviwelenga muna Aloma 5:8. Ndimwe imweyi inilewa ichiti, "Koma Mulungu anilatiza chikondi chake kwatili pakuti Kristu adatifela tichili wakutaza". Ife ndife wana waMulungu. Ndife wana anifuniwa naMulungu. Nakutenepo, tinifanila kufuna ninga dzviniyita Mulungu. Ndidzvo dzvatinilatiziwa muna Aefeso 5:1-2. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Nakutenepo khalani wakuteyela Mulungu ninga wana anifunikana; fambani muchikondi, Kristu ninga dzvaadakufunanimbo, adadzvipasa nakufuna kwanthu, kuti akhale chipo chachibayilo kuna Mulungu, dzviyite kununkhila kwabwino".

Tinifanila kufuna wanthu. Ndidzvo dzvinilewa kufamba naMulungu. 1 Johani 4:7-8 inilewa ichiti, "Adabele wangu, ngatifunane; nandawa yakuti chikondi chinichokela kuna Mulungu, munango namunango, anifuna, adabelekewa naMulungu, anidziwa Mulungu. Asingafune, anidziwa lini Mulungu, nandawa yakuti Mulungu nichikondi". Chikondi chinifanila kuwoneka muumoyo wako. Chinifanila kupenya muumoyo wako.

Pupula Uchiti

Ine ndili muna Kristu. Chikondi chaApayi chili muntima mangu. Chikondi chimwechi chini woneka muumoyo wangu. Ninthumizila kufuna wanthu lelo. Ninthumizila kufana wanthu wanisangananawo. Chikondi chaMulungu chili mandili. Chidadzala mandili. Nakutenepo, ntima wangu udatsiga. Ulime mulandu waungapasiwe patsogolo paMulungu. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Johani 13:35

1 Johani 4:7-8

1 Atesalonika 3:12-13

(You can also read this article at http://7.am )