English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Chikunda)

M'Busa Chris Oyakhilome, PhD

Friday, 21October, 2016

Pasa Ulemu Kuna Wanthu Anifanila Kupasiwa Ulemu

"Imwe mphele, tetekelani abeleki wanu muna Mfumu; nandawa yakuti ndidzvo dzvidalungama. Pasa ulemu kuna Apayi wako naAmai wako ndiwo ntemo wakuyamba una bhadhalo kuti uyitiliwe dzvabwino, ukhale nthawe zakuwanda padziko" (Aefeso 6:1-3).

Kulemekeza nikupasa ulemu munthu. Nikumupasa ulemu. Kusimukila. Ndime yatayamba nayo ina dzvayinitiwuza. Initiwuza dzvakutenepa kuwana. Iniwawuza kulemekeza abeleki wawo. Iwepo unifanila kulemekeza abeleki wako. Mulungu anizakupasa umoyo wakuwanda. Umoyo umwewu uninga udadzala nakukondwela. Dzvinilewa kuti Mulungu anizakuchengeta uli padziko pano. Anizakunthandiza kubudilila muumoyo. Umoyo wako unizadabwisa.

Kuna wanthu anisaya nchito. Wanthu amwewa anisayambo nzelu zakuyita dzvinthu dzvawo. Wanthu wakutenepa adawanda. Dzvinthu dzvawo dzvili kufamba lini bwino. Nandawa yakuti chinikwanisa kuwa chili chakusapasa ulemu abeleki wawo. Anikwanisa kuwa asili kulemekeza akulu wawo. Mulungu ndiye adawapasa ukulu.

Iwepo una chikwele ti. Una chikweleti kuabeleki wako. Una chikweleti kuwanthu adakubeleka. Unifanila kubhadhala chikweleti chimwechi. Unichibhadhala nakuwalemekeza. Unichibhadhala nakuwa chengeteza. Unichibhadhala nakuwapasa dzvipo. Ndidzvo dzvatinilatiwa muna 1 Timoti 5:4. Ndime imweyi tiniyipasiwa muna linango Bhaibheli laChizunga lichiti, "mukazi alibe mamuna anikwanisa kuwa ali nawana. Anikwanisambo kuwa ali nadzvizukulu, wana wawana wake. Wana amwewa ana nchito laanifanila kuyita. Anifanila kuchengeta abeleki wawo. Anifanila kiuchengeta ana mbuya, nana sekulu wawo. Wanthu amwewa ndiwo adawalela. Wana amwewa anifanila kubvesesa dzvakutenepa. Anifanilalini kukoshiwa kudzviyita. Ndidzvo dzvinikondwelewa naMulungu" (AMP).

Koma ndime imweyi ina dzvinango dzvayinitilatiza pomwe. Idzvi dzvinipata ife tili muTestamende yaTsapano. Mulungu alikundo lalewalini nadzvaabeleki wanthu wapanyama. Anilewambo pomwe wapamzimu. Iwepo una Apayi wapamzimu. Una amai wapamzimu. Wanthu amwewa ndiwo wale anikulela pachikhulupililo. Ndidzvo dzvatinilatiziwa naBhaibheli. Tinidzviwelenga muna 1 Akolinte 4:15. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Nandawa yakuti pomwe mukhali nawakufundisa wadzvulu dzvakhumi muna Kristu, mulibe apayi azinji; nandawa yakuti ine ndidakubelekelani Fala laBwino".

Kuna anango aniyamba dzvabwino muchechi. Koma wanthu amwewa anizamalizila apanduka. Aninga akubwela kuchechi paanifunila. Aninga ali kukuyipisa akulu wachechi. Aninga achilalewa dzvilibe nthandizo kuna akulu amwewa. Akulu wachechi niwanthu anifanila kulemelkezedwa. Koma wanthu wakutenepa aninga asili kulemekeza akulu amwewa. Kuna wanthu waudapasiwa naMulungu. Wanthu amwewa alipo kukutsogolela. Alipo kukutonga. Alipo kulonga mafambilo yaumoyo wako. Unifanila kulemekeza wanthu wakutenepa. Chimwechi nichinthu chidakosha chayidzvo. Chinifuniwa muUmambo waMulungu. Ndidzvo dzviniyita kuti ubudilile. Ndidzvo dzviniyita kuti dzvifambe bwino. Tinilatiziwa dzvakutenepa muna Ahebeli 13:17. Ndime imweyi inilewa ichiti, "Kumbukani atsogoleli wanu akhali kukulalikilani fala laMulungu; nyanganisisani kuguma kwakufamba kwawo, mutetekele kukhulupilila kwawo".

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Mudandipasa wanthu anilela pamzimu. Mudandipasa wanthu anitsogolela munjila yachadidi, nakulungama. Nikutendani. Mandifundisa kulemekeza, nakupasa ulemu wanthu amwewa. Matila madalitso muumoyo wangu. Nikutenendani. Umoyo wangu wakhala nakufambila patsogolo. Ndemelo yangu ininthumiziliwa. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Mako 12:14-17

1 Timoti 5:4;

1 Petulo 2:17

(You can also read this article at http://7.am )