Chitoko English Manyika Nambya Ndau Shona 

Chenjelela Nkhumbukila Zako

"Adati komwe vali: Munineseka nanyi? Nthangwe lanyi muchimbachita nkhumbukila tenepa?" (Luka 24:38).

Vanthu azinji vaninyang'anisa lini nkhumbukila zawo nakuti vambakumbuka bzakuipa. Nzelu zamunthu ziniyenela kukonzeka. Zinikonzeka naFala laMulungu. Pakasaya tenepo zinikumbuka bzakuipa basi. Zinango nzelu zinindokhala zichikumbuka bzakuipa.

Pinango pangaikhiwe milawo yatsapano bzinchita kuti vanthu vakumbuke kuti milawoyi yaikhiliwa iwo. Vanikumbuka kuti milawoyi inkuvatazisa kuchita bzomwe vamfuna. Palibe munthu womwe vaniwona ninga wakukoma. Munthu wense anchita ninga anivazonda. Nibzo vankhala vachikumbuka kuti bzinkuchitika

Vanthu vatenepa vantowoneka mumpingo. Winango munthu anibva fala laMulungu nkutokumbuka kuti wakulalikila ankuleva iye. Bzatenepo antoleka kubwela kumpingo. Mazi winango akabva falali anti, "Anthumwe ndidabwela kumpingo nkuwona wakulalikila achileva fala linileva nabzaine. Mulalikili akhaleva bzomwe bzikhandibonelesa tsapano ndakumbuka kusandula nakukonzesa machililo yangu".

Aviliwa vaninga vabva fala libodzi. Winango ankumbuka bzakuchoka mumpingo mazi winango nkukumbuka kusanduka nakukonzesa machililo yache nakuti falali lamukondwelesa. Nchiyani chakusiyana paaviliva? Vadasiyana pankhumbukila zavo. Tsapano nkhumbukila zako zinkhoza kukuchita kuti uthukuke. Mazi pinango yankhoza kuchita kuti ubwelele kumambuyo. Ndipopa tinkhala tichikonzesa nzelu zathu kupitiliza nafala laMulungu. Tiniuziwa bzimwebzi kuna Aloma 12:2.

Tsapano uniyenela kusandula nkhumbukila zako. Ukaleka kutenepo umoyo bwako bunsanduka lini. Uniyenela kuchita nkhumbukila zabwino. Nzelu zako ziniyenela lini kukhala zichikumbuka bzakuyipa. Mulungu ana mphamvu zomwe adatipasa. Adatipasa mphamvu zakusankhula bzomwe bzimpita munzelu zathu. Tsapano tinkwanisa kutambila nkhumbukila zakuyipa kana tinkwanisa kuzigazila kuti zileke kupita mumsolo mwathu. Bzatenepo phunzila kuchita nkhumbukila zabwino. Leka kutavilila nzelu zakuipa kuti zipite mumsolo mwako. Tiniuziwa bzimwebzi muna Afilipi 4:8. Yomwe yinti, "Pakumalizila abale wangu, bzense bzachadidi, bzense bzakukuziwa kana kukoma kuponi nakuponi, chakupembezewa chiponi nachiponi kumbukani nabzabzene".

Lalikila Uchimbati

Nzelu zangu zinkumbuka bzabwino. Ndinkhala ndichibziwona ndichithukuka. Ndinibziwona ndichikhala ndichiposa. Ndintavila lini kuti nzelu zakuipa zikhale mumsolo mwangu. Ndinibziwona lini ninga munthu wakusaya kuthukuka. Mzimu waBwino niwomwe unindithandiza. Unindipasa nzelu zabwino. Unchita kuti ndilewe-lewe mafala yabwino. Unindithandiza kuti ndichite bzabwino. Akuziwe Mulungu!

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo:

Proverbs 23:7

Luke 6:45

Philippians 4:8 AMPC

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Friday, 8 November 2019)