English Manyika Ndau Shona 

Day 8

Rhapsody of Realities (Chikunda)

M' Busa Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 8 November, 2016

Ndiwe Wakukunda

"Mwana an'ono, imwepo ndimwe waMulungu, mudawakunda, nandawa yakuti umweyo ali mamalu ninkhulu kuna umweyo ali mudziko" (1 Johani 4:4).

Iwepo ndiwe wakukunda. Unikunda nandawa yakuti wakhala muna Kristu Jesu. Udabaliwa kachiwili. Pamwepa ndipo pawudabaliwa uli wakukunda. Dziko inikwanisa kuyita kutu uleke kudzviwona ninga wakukunda. Koma usayilekele achikumanikiza tenepa. Udabaliwa naMulungu. Nakutenepo, udakunda dziko. Udakunda umoyo wadziko lino. Ndidzvo dzvatiniwelenga muna 1 Johani 5:4. Inilewa kuti, "Nandawa yakuti chinthu chokha chokha, chinibelekewa naMulungu chinikunda dziko; kwakutenepaku ndiko kukunda dziko, ndiko kukhulupilila kwanthu". Iwepo udakunda dziko. Udayikunda uchiseyenzesa chikhulupililo chako.

Tsono, chikhulupililo nichiyani? Chikhulupililo nikudziwa kwadzvinthu dzvisingawoneke namaso. Wanthu anikwanisa kuwa asingawone kuti iwepo ndiwe wakukunda. Koma iwepo uninga uchidziwa kuti ndiwe wakukunda. Wakhala wakukunda nandawa yakuti udabaliwa naMulungu. Fala laMulungu ndilo linilatiza dzvakutenepa. Nidzvinthu dzvinilatiza unthu wauli nawo. Fala laMulungu limweli lilibe chinipagalisiwa. Mzimu waMulungu anikupupulilambo kuti ukhale wakukunda. Koma lalama uli nakudziwa kumweku. Chinthu chense chinobaliwa naMulungu chinikunda.

Fala laMulungu linibula pana Mulungu. Dzvinilewa kuti Fala laMulungu linikulila dzvinthu. Tsono, kabanga iwepo ungasangane nadzvinthu dzvinishupa umoyo. Kabanga ungaphatiwe nadzvinthu dzvakuwanda. Kabanga ungawoneke uli nakushupika, pomwe dzvitenda. Kabanga ungasangane naimfa. Kabanga ungalewedwe kuti unikwanisalini kuyita wana. Kabanga ungasaye basa lingakupase dinyelo. Nichiyani chawunifanila kuyita? Lewa Fala laMulungu. Fala limweli linikulila dzvinthu dzvakutenepa. Dzvinthu dzvakutenepa nidzvadziko lino. Fala laMulungu linifanila kuwa lili pamilomo yako. Ndiko kuti lichose dzvinishupa. Ndiko kuti lichose dzvitenda, ngomwa, naimfa. Fala limweli linizakulatiza basa. Linizagadzilisa dinyelo zako.

Lalama naFala laMulungu. Lileke likufambise umoyo wako. Tsogolelewa nalo. Fala laMulungu lilibe chinilimisa. jesu akhali Fala laMulungu. Tsono, adayikhiwa mumanda. Jesu adakhalamo kunsiku zitatu. Mambuyo makutenepo, adabula. Haleluya! Fala laMulungu lilibe chingalitazise kuyita dzvalinifuna. Liniwononga dzvense dzvingatsvage kulivhalila. Lilibe kwalisingakwanise kuyenda. Linikwanisa kupita mudziko lense. Linikwanisa kupita mumbuto zense. Linikwanisa kupita mudzvinthu dzvense.

Kabanga ndiwe chisikwa chatsapano. Ndiwelini munthu adafanana naanango wanthu wense. Udabaliwa naFala laMulungu. Dzvinilewa kuti ndiwe Fala laMulungu. Fala limweli ndilo lidayitiwa munthu wanyama. Nakutenepo, ndemelo zaMulungu zinifanila kukhala zichiwoneka pawuli. Kulungama kwake kunifanila kuwoneka pawuli. Ndakuwoneke kwense kwawungayende. Mulungu ndaadalitsiwe!

Pemphela Uchiti

Apayi wanifuna. Ine nilalama muFala lanu. Fala ndilo laniseyenzesa kuyitta dzvinthu. Ndilo linifambisa umoyo wangu. Fala limweli lidandinthandiza. Lidandinthandiza kuchokela pakukanganisika kwadziko lino. Lidandisimuza kuchoka pakutaza kwadziko lino. Nibudilila muumoyo kupela. Nikhala ndili nakukhalika kwabwino. Nipfuma. Nikulila dzvinthu dzvaumoyo uno. Nilalama mundemelo. Umoyo waKristu ndiwo uli mandili. Ndiwo uniyita kuti ndikhale wakukunda. Ndili kufambila patsogolo muumoyo. Umoyo wangu unikhala uchinthumizila ndemelo. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

1 Akolinte 15:57

2 Akolinte 2:14

Romans 8:35-36(You can also read this article at http://7.am )