Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona Fala laMulungu Linisandula Manyang'anilo Yomwe Umbachita Bzinthu

"Lekani kulinganiziwa nadziko lino; mazi musanduliwe nkhumbukila zanu zikome, kuchitila kuti mudzive kufuna kwaMulungu kwabwino, komwe kunikondwelesa" (Aloma 12:2).

Munthu ana nkhumbukila zomwe anazo. Pabodzipo ana manyang'anilo namabveseselo yomwe anchita bzinthu. Bzivilibzi nibzakusiyana. Manyang'aniloya niyomwe yanimupasa nkhumbukila zake. Nibzomwe bzinimupasa kuchita bzomwe anchitabzo.

Manyang'aniloya yanibwela lini yekha mazi yana bzinthu bzomwe bziniyachitisa tenepo. Bzinthubzi nibzomwe bzina virda ikulu. Fala laMulungu nilomwe liniyenela kukonza manyang'anilo yomwe unchita bzinthu. Ukasaya kuchita tenepo umoyo bwako bunikoma lini. Tsapano uniyenela kupunza fala laMulungu nakukhala uchilikumbuka. Likhalembo munzelu zako. Bzinidzachita kuti uone bzinthu nainango njila yatsapano. Manyang'anilo yamweya niyomwe yanchitiwa navanthu vabwino.

Manyang'anilo yatenepa nimphaso lini mazi unitolimbikila kuti bzichitike. Unindopemphela lini tenepa, "Ndintambila manyang'anilo yabwinoya". Nee. Nzelu zako ziniyenela kukhala zili paFala laMulungu. Falali liniyenela kukhala lidadzala munzelu zako. Nkhumbukila zako zinidzasanduka nakuti uniyamba kuwona bzinthu nainango njila yatsapano, yabwino. Pinango ukhambakhala uchibziwona ninga munthu wakusaya mphamvu. Uniyamba kuwona kuti niwe munthu wakuposa. Pinango ukhambabziwona ninga mumphavi. Uniyamba kubziwona ninga wakulemela. Pinango ukhambabziwona ninga mutenda. Uniyamba kubziona ninga una utano. Uniyamba kukumbuka ninga Mulungu. Tsapano uniyamba kuchita chifundo naanango nakubziwona kuti niwe munthu wakuposa. Uniyamba kukhala nakhulupilo nakubziwona ninga munthu wakutonga. Uniyamba kubziwona ninga munthu wautano pabodzi namphamvu. Haleluya!

Pemphela Uchimbati

Payi womwe ndimfuna. Ndinkutendani nakuti Fala lanu lidandipasa zinango nkhumbukila. Nkhumbukila zavanthu vakulungama. Yeluzo yangu inkuchokela muFala lanu tsapano. Nilomwe linindipunzisa bzinthu. Ndinkumbuka Falali bzinchita kuti nzelu zangu zisanduke. Zinkumbuka bzabwino. Zinkumbuka bzinthu bzapadecha. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo:

Ephesians 4:23-24

Luke 1:17 GNB

Philippians 4:8

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Saturday, 9 November 2019)