English Manyika Ndau Shona 

Day 13

Rhapsody of Realities (Chikunda)

M' Busa Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 13 November, 2016

Fala laMulungu, Nayiwe

"Tsapano kuna Mulungu kulibe chinthu chininthazika" (Luka 1:37).

Fala laMulungu lidadzala lamphamvu. Mphamvu zimwezi ziniseyenza pachadidi. Zilipo kuti tiziseyenzese ife. Kabanga iwepo ungafune kuseyenzesa mphamvu zimwezi. Kabanga ungafune kusangana nazo. Kabanga ungafune kuti zikunthandize. Unifanila kufamba uli muFala laMulungu. Ndiko kuti ukwanise kuseyenzesa mphamvu zimwezi. Kuna anikumbuka kuti Mulungu ana kusankhula. Anikumbuka kuti anisankhula wakudalitsa, nawakusadalitsa. Anikumbuka kuti anisankhula wakuchiza, nawakusachiza. Anikumba kuti anisankhula wakupfumisa, pomwe nawakusapfumisa. Dzvakutenepadzvi ndidzvolini dzviniyita Mulungu.

Johani 3:16 inilewa ichiti, "Nandawa yakuti Mulungu adafuna dziko nakutenepo, kuti adapasa Mwana mulumbwana wake waadabeleka yekha, kuti yani nayani anikhululupilila maali, aleke kufa, koma akhale naumoyo usingamale". Mulungu anifuna munthu wense. Anifunambo wakuyipa. Wakuyipa amwewa anidziwa lini Mulungu. Koma Mulungu adatuma Jesu kuzatifela. Jesu adafela munthu wense. Nakutenepo, adabwelesa chipulumuso. Chipulumuso chimwechi chidapasiwa kumunthu wense. Munthu wense anikwanisa kunkhala nacho. Dzvinilewa kuti dziko lense lidapulumusiwa. Yamweya ndiyo yakhala manyanganilo yaMulungu. Iye adatila dzvense dzvinifunikana kuti wanthu apulumusiwe. Koma nimunthu wense lini ali kulalama muchipulumuso chimwechi.

Wakuwanda wawo anidziwalini kuti angakhale nachipulumuso chimwechi nthani. Anidziwalini kuti angachitole nthani. Kabanga ungafune kuti mphamvu zaMulungu ziseyenze muumoyo wako. Kabanga ungafune kuti Fala laMulungu liseyenze muumoy wako lelo. Nichiyani chawunifanila kuyita? Inde, Jesu adafa. Akalamuka kuwakufa. Niwaumoyo lelo. Koma dzvakutenepa dzvinilewanyi kwawuli? Ungasangane naye nthani? Kabanga ungafune kuti aseyenze mumbumba mako. Kabanga ungafune kuti akunthandize mudzvinthu dzvaumoyo wako. Nichiyani chawunifanila kuyita?

Dzvinishupalini. Lalama uli mufala laMulungu. Fala laMulungu linilamba lini. Tambala kuti dzvakutenepadzvi ndidzvo dzvalili. Khulupilila naFala limweli. Litambile lakutenepo. Unikwanisa kuwa uli kufunda Fala laMulungu. Unikwanisa kuuwa uli kulibva lichifundisiwa. Fala limweli linikwanisa kuwa lili kulalewa nadzvachisikwa chatsapano. Tola Fala limwelo. Litole ninga lili kulalewa nadzvako. Litole ninga likulalewa kwawuli. Mulungu ndiye aninga ali kulalewa. Aninga ali kulalewa kwawuli. Iye ana dzvinthu dzvaadakupasa. Tola dzvinthu dzvakutenepa. Tola Fala laMulungu. Liseyenzese pakulalama kwako. Lileke litsogolele umoyo wako. Ndidzvo dzvinifuniwa naMulungu kuti uliyite neFala lake.

Pemphela Uchiti

Apayi wakumwamba wanifuna. Nikutendani. Fala lanu linikhala muntima mangu. Linikhalamo lidawanda. Fala limweli lina mphamvu. Mphamvu zimwezi zinisandula umoyo wangu! Ntima wangu wavhulika. Nzelu zangu zavhulika. Zavhulika kuti zitambile Fala limweli. Nifala lamatuma kwandili. Nifala lina mphamvu, kukunda, nakukulila. Nikutendani kuti fala limweli linditile padzulu padzvinthu dzvense. Mudzina laJesu. Ameni.

Zinango Ndime Zinitsigila Mafundiso Yalelo

Mabasa 20:32

Akolose 3:16

(You can also read this article at http://7.am )