Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Kristu Niye Aniyenela Kukuthandiza Kubvesesa Bzinkuchitika Mdziko

"Muchenjele kuti muleke kuchitiwa ukapolo namunthu wanzelu achikuuzani kuti muchite bzakuyipa nakuteeza bzadziko lino nkusiya Kristu" (AKolose 2:8).

Munthu yekha-yekha ana manyang'anilo yomwe ambachita bzinthu. Bzibodzibzo, munthu yekha-yekha ana manyang'anilo yomwe ambachita dziko lino namabveseselo yomwe ambachita bzinthu bzinkuchitika mdziko lapansi.

Pana bzinthu bzizinji bzomwe bzimbatilatiza dziko tsapano uniyenela kubzichenjelela. Azinji vambawona dziko mumapepa yankhani nkuimilila kuti vauziwe naatenga nkhani. Vanibva mabodza see kunyang'ana peno bzilimo muBhaibheri. Bhaibheri linitipunzisa kuti tidziwe bzinkuchitika mdziko, bzinidzachitika mangwana nabzomwe tiniyenela kuchitambo ife.

Mdziko muna bzipani bzakusiyana-siyana bzamatongedwe yadziko. Bzipanibzi bzina nkhumbukila zabzene zomwe zimpitilana lini naFala laMulungu. Tsapano kuna inango maKristu yomwe yanitambila mafalaya. MuKristu anibvumiziwa kuchita chipani chache mazi aniyenela lini kundotavila bzense-bzense. Aniyenela kutambila mafala yaMzimu waBwino. Bhaibheri nililevambo nabzamatongedwe namalongedwe yamadziko mazi azinji vanibzidziwa lini. Vanikumbuka kuti palibe bzomwe linilewa mazi nibodza limwelo.

Mulungu adatipasa Fala lache lomwe linitilatiza nzelu zomwe tiniyenela kutenga. Nilomwe liniyenela kutitsogolela nakutithandiza kubvesesa bzinkuchitika mdziko. Liniyenela kutilatiza chadidi chabzinthu bzense.

Mulungu ana manyang'anilo yomwe ambabachita bzinthu tsapano iwepo uniyenela kubziteezambo. Fala lache nichayedza. Tiniyenela kuchila muchayedzamo kuchitila kuti tipose. Bzinthandizambo kuti tithukuke pabzomwe tinchita nkukhala tidakondwa. Tinidzachila tenepo mdziko lakuyipali. Bzamudzikomu bzinidzakwanisa lini kuti bwezela kumambuyo. Tininga tichichila tili padzulu pabzene. Haleluya!

Pemphela Uchimbati

Payi vomwe vanindifuna. Ndinkutendani nakuti munindithandiza kuti ndidzive bzinkhuchitika mdziko. Munindilatiza mafala yakuchila nayo. Fala lanu nichaedza, tsapano ndinchila momwe lili. Ndinibonelesewa lini nabzinthu bzadziko. Dziko lino ndakuyipa kwene-kwene mazi ndina utano bwa Mulungu. Ndidalemela pomwe ndiniposa pabzense bzomwe ndinikumana nabzo. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo:

Romans 1:21-22

Romans 16:17 AMPC

1 Corinthians 3:18-20 AMPC


(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Monday, 18 November 2019)