Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona 

Day 22Leka Kupasa Virda Ikulu Kumadzina YaMpingo

"Niye adachita anango apostola, anango apolofiita, anango anyakulalikila navinango kuchita alisi naapunzisi, kuti vakonzekele vanthu vaMulungu kuti valalikile kuchitila kuti thupi la Kristu limangiwe" (Aefeso 4:11-12).

Mulungu niye ampasa vanthu mbuto mumabasa yawo. Tinibziuziwa mundime yomwe tafungula. Munthu anibzipasa lini mbuto yomwe amfuna. Anibzibvunza lini kuti, "niumisili buponi bomwe ndinidziva?" nkutobzipasa mbuto. Nee. Nibzo lini bzomwe bzinchitiwa.

Ndina vanthu vomwe ndidakula nawo pomwe tikhalibe kudziwa bwino nabzakupemphela. Mazi vinango vache vakhakumbuka kuti nivene misili pakulalikila fala laMulungu nkubzipasa mbuto zapadzulu. Vinango vadabzichita apolofita, vinango apostola. Bzatenepo vinango vache vadatosiya chiKristu nakuti vankupemphela lini.

Vantuva vana bzinango bzinthu bzomwe vakhalibe kubvesesa bzakuti mbuto zautsogoleli zinindopasiwa lini. Zinibwela nakukula. Tinibziwona pana Paulo. Mulungu akhafuna kuti achite muapostola mazi alibe kuyambila pambutoyi. Tinibziwona kuna Mabasa 13 ndime 1. Ndimeyi inilewa-lewa nabza apolofita naapunzisi. Vanthuva vakhali pampingo waAntioko. Paulo akhalimbo winango wavanthuva pomwe dzina lache likhali Saulo. Alibe kulewedwa kuti nimu apostola napo akhadapasiwa basali.

Mulungu aninga akupasa basa, mazi uniyenela kuyamba wakula. Kukonzewa kuti uchite bwino. Tsapano delekha leka kuthamangila kufuna kukuziwa nakudziviwa. Leka kutamangila madzina. Pana inango mafala yomwe timpasiwa naBhaibheri yali kuna Aheebelu 5 ndime 4. Inti , "Palibe munthu anikwanisa kubzitengela basali lakukuziwa...". Tsapano leka kubzipasa dzina, mbuto nakukuziwa nakuti bzilibe basa. Ndochita basa lako udanyamala. Nibzabwino kuti dzina lako liwoneke mubasa lako. Vinango vadapasiwa madzinaya mazi valibe kuwoneka mubasa lawo. Bzimwebzo nibzakuyipa.

Uniyenela lini kundopasiwa dzina mazi lichoke mubasa lomwe unchita. Kukuziwa kunchokelambo pmwepo tsapano leka kupolowela dzina. Mulungu ampasa virda kumtima wako see dzina lomwe udapasiwa mumpingo. Dzinali linkuchita lini munthu mkulu. Vanthu vangakukuze mazi bzinkuchita lini munthu mukulu. Mtima pabodzi naunthu bwako nibzomwe bzinilatiza ukulu bwako. Ukulu bwako buli muubale bwako naMulungu.

Pemphela Uchimbati

Mambo womwe ndimfuna. Ndinkutendani nakuti munidzifuna. Ndimwe mudandipasa basa lakulalikila fala lanu. Ndinilichita bwino nachifundo chakuti vanthu vapulumuke. Ndina chifundo chakuti vanthu vadzive chadidi tsapano ndinitambila basa lakulalikila nakukondwa. Ndimfitsa chayedza chaafala lanu kuvanthu vali mumdima. Mudzina laYeso.

Zinango Ndimea Zinsekela Punziso YaLelo:

1 Peter 5:6

Matthew 20:26-28

Hebrews 5:4

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!


Friday, 22 November 2019)