Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa 

Day 23

Bzina Virda Kulonga Mabasa

"Tipunziseni kulevenga bwino nsiku zathu, kuchitila kuti tikhale tidachenjela" (Mapisarema 90:12).

Tiniyenela kulonga bwino mabasa yathu nakudziva kuti tiniyachita tani nakuti bzina virda ikulu. Tinibziuziwambo naBhaibheri kumabhuku yanti, Eksodo, Revhitiko, Numeri, naDeuteronomio. Mulungu anipatula nsiku mumabhuku yamweya kuchitila kulevenga nsiku. Mulungu akhambanemba pansi kuti chakuti chichiteni pansiku yakuti bzichipitilana nakuti nchiyani.

Bzimwebzi tinibziwona kuna Numeri 1 ndime 1. Mulungu adasankhula "nsiku yakuyamba yamwezi wachivili , mgore lachipili. Niyo nsiku yomwe adalonga kudzalewa-lewa navana vaIsraeli kuti wangachite tani pakufuna kuchoka muEgipita. Tsapano Mulungu akhandochita lini bzinthu, mazi akhatolonga nsiku yakubzichita. Nicho chikhalidwe chache. Tsapano Mosesi akhafuna kuti Mulungu amupunzise bzimwebzi ninga bzalevedwa mundime yomwe tafungula nayo. Adati, "... tipunziseni kulevenga nsiku zathu... ". Mazi kulevengaku nikwakufuna lini kuona uzinji bwansiku mazi bzomwe bzinkuchitiwa munsikuzo. Uninga uchitolonga bzakuchita munsiku zako. Unikwanisa kulonga uchiti, "nsiku yaChitatu chakumalizila mumwezi waJanuary, gore linibwela ndimfuna kudzachita chakuti nachakuti". Niko kulewenga nakulonga nsiku zako.

Mazi kuna vinango vanilongela lini nsiku zawo mazi kundoleka zichizhula. Pomwe zininga zamala vaniyamba kulila nakuti vadazisenzekesa nkusaya kuchita bzinthu bzavirda nawo. Ndakumbuka pemphelo yawinango wakulalikila yomwe adachita magore yamalaya. Akhati,"Mambo! Ndinkuchila kabodzi basi padziko lino tsapano lekani kunditavilila kuti ndisenzekese nthawe yimweyi. Ndithandizeni kuti ndiiseenzese kuchita basa lanu". Kupempela kwatenepa kunidabwisa kwene-kwene!

Nawembo uniyenela kudziva kuti unkudzachila kabodzi basi padziko lino. Unidzapasiwa lini inango nthawe yakuchila. Tsapano dziva kuti nthawe ina virda ikulu, leka kuisenzekesa. Chita bzinthu bzabwino bzakupemphela kana Bhaibheri linitiyuwuza kuti titenepo. Tinibziona kuna Aloma 8 ndime 6. Inti, "Nakuti nkhumbukila zathupi niimpfa; mazi nkhumbukila zamoya nibo umoyo bwamtendele".

Nsiku yekha-yekha iniyenela kuchosa bzinthu bzavirda. Iseenzese kulalikila ukulu bwaMulungu, kuthukula umoyo bwako, tsapano punzila fala laMulungu. Bzipase nthawe yakusenzeka naMzimu waBwino. Unidzakupunzisa bzomwe umfuna kuti uchite, kuti bzinchitiwa tani nansiku yakubzichita.

Pemphela Uchimbati

Mzimu waBwino una virda. Ndinkutendani. Munikhala momwe ndili pomwe ine ndidabziimisila kwaimwe tsapano nditsogoleleni. Mundipunzise nakundipasa shungu zakuchita bzinthu. Kuti ndichite bzabwino nsiku zense, ndilimbiseni. Ndinidzachila umoyo bomwe mudandilengela. Mudzina laYeso.

Zinango Ndime Zinsekela Punziso yaLelo:

Ephesians 5:15-16

Proverbs 21:5 MSG

Proverbs 16:3 NIV

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Saturday, 23 November 2019)