English Manyika Ndau Shona 

Day 27

Lewa-lewa Fala Lache. Leka Kulewa-lewa Bzankhumbukila Zako

"Nakuti ndilibe kugopa kukulalikilani bzense bzimfuniwa naMulungu. Nzidakuuzani bzifundo bzache bzense nabzomwe anilonga. Ndidakuuzani nkhumbukila zache zense" (Mabasa 20:27 AMPC).

Pana chinzano chomwe timpasiwa kuna 1 Samueri 8. Nichinzano chavana vaIsraeri vomwe vakhakumbila mambo kuna Samueri. Vakhafuna kuti valinganembo nainango madziko. Samueri akhali mupolofita mazi alibe kukondwa nabzo. Adauza Mulungu. Mulungu nkumutavila. Adati, "... Tetekela mafala yavo, uvakonzele mambo ...". Tinilevenga mafalaya kuna 1 Samueri 8 ndime 22.

Mupolofita Samueri alibe kukondwela kukumbilaku mazi adauza vana vaIsraeli bzense bzikhadalevedwa naMulungu. Mazi alibe kuleva bzomwe akhakumbuka. Mulungu adasankhula Saulo kuti achite mambo waIsraeli. Samueri akhadziva kuti Mulungu niye akhali mwene wankhaniyi. Ndipopa adachita bzomwe akhadatumiwa nkuikha Saulo. Tinibva mafalaya kuna 1 Samueri 10 ndime 1.

Wakutumiwa waKristu aniyenela kuteeza Fala laMulungu see kuchita bzankhumbukila zache. Aniyenela lini kuchita bzakumukondwelesa iye mazi Mulungu amupase fala lakulewa. Litambile nakuti niye mkulu, mwene wankhaniyi. Iwepo unkundotumiwa basi tsapano lewa unilewa bzomwe amfuna. Uniwuza vanthu bzidalongewa naMulungu nabzifundo bzache. Unileva lini bzako iwe kana bzawinango munthu.

Fala laMulungu nichadidi pomwe linikhala lichilewa chadidi nalini. Bzilibe ndava peno linpitilana lini nankhumbukila zako. Pinango Fala laMulungu linkulewa bzinthu bzomwe bzimpitilana lini namakhalilo yakwanu mazi iwe lewa bzimfunika naFalali. Ndife wanyakutumiwa naMulungu kulalikila fala lache see kulewa lathu.

1 Petulo 4 ndime 11 inti, "peno munthu ankulewa-lewa abzichite ninga munthu walulewa mafala kwawo yaMulungu. Peno munthu ankulalikila, abzichite namphamvu zomwe ampasiwa naMulungu kuchitila kuti Mulungu akhale achikuziwa kupitiliza naYeso Kristu. Akhale nakuwaima nalini. Ameni". Zelevela kukumbuka nakulewa-lewa Fala lache. Leka kulewa bzankhumbukila zako. Haleluya!

Lalikila Uchimbati

Fala laMulungu lili mumtima pabodzi namukamwa mangu. Ndinililewa nakulimba kupitiliza nathandizo yaMzimu waBwino. Ndinilewa-lewa nkhumbukila naulongwa bwaMulungu. Bzinikondwelesa Mulungu nibzomwe bzinchitika mukuchila kwangu. Bzibodzi-bodzibzo bzinchitika kuvanthu vomwe vanibva fala lomwe ndinilalikila. Bzinthubzi bzinchitiwa namphamvu zaFala laMulungu. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo:

Matthew 24:35

Isaiah 55:10-11

2 Timothy 3:16:17

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Wednesday, 27 November 2019)