Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga 

Khala Udalungama

"Imwepo muniyenela kukwana pabzinthu bzense, ninga kukwana kudachita Payi wanu ali kudzulu" (Mateyo 5 ndime 48).

Kuna anango womwe alibe kupunzisiwa Fala laMulungu tsapano wanilibvesesa lini. Wamala magole mazinji wachitetekela punziso yakunama yomwe inchoka lini muFala laMulungu. Pinango pache falali linchita ninga lachadidi lidatengewa mumpingo. Tiniwuziwa bzimwebzi papunziso yakulungama. Winango Wambaleva kuti, "Palibe munthu anikwanisa kulewedwa kuti adalungama akali padziko lino, akanamoyo. Tsapano pinango pache ambataza nakuchita bzakuyipa". Mazi nibzo lini bzimbalewedwa naBhaibheri.

Wanthu azinji womwe wanileva tenepa ndiwo walibe kulungama tspano wankumbuka kuti munthu wense adatenepo. Wantawila lini kuti pana winango wanthu wadalungama nakuti wanidziva lini kuti kulungama nkutani. Uniyenela kupunza Bhaibheri. Palibe pomwe linilewa kuti munthu ankwanisa lini kulungama.

Pana mafala yomwe talewenga yali mundime yomwe tafungula nayo. Yanti, " Imwepo muniyenela kukwana pabzinthu bzense, ninga kukwana kudachita Payi wanu ali kudzulu". Mundimeyi muna fala lakuti "kukwana". Lintulikiliwa kuchokela kuChigiriki. Fala laChigiriki limweli ndakuti, "teleios". Linilewa kukula. Linilewa kukhala nabzense bzomwe bzimfunika. Tsapano Mulungu amfuna kuti mtima wako uchite ninga wache ninga bzinilewedwa nandimeyi. Unseenzesa Fala laMulungu kukonzesa mtima wacho kuti utenepa.

Tsapano uniyenela kukumbuka ninga Mulungu nakufuna wanthu ninga iye. Uniyenela kulekelela wanthu nakukhala namtima ninga waMulungu. Pmwepo uninga uchilingana nakulungama ninga Iye. Munthu anikwanisa kulungama ndipopa Mulungu adalewa kuti alungame. Chila umoyo bunikondwelesa kuchitila kuti ainangombo wanthu watenge mfanikiso kuchokela kwaiwe. Mzimu waBwino unkuthandiza kuti uchile umoyo ninga bumwebu. Mulungu adatilongela kuti tichile tichiwaima pabodzi nakuganyali mphamvu. Mafalaya tiniyauziwa naBhaibheri. Tinibzilewenga kuchokela kuna 2 Petulo 1 ndime 3. Tsapano Mulungu adakulongela kuti ukhale naumoyo bunikondwelesa mazi mphamvu zakuchila umoyo bwatenepa ziniyambila paiwe.

Tawila kuti unikwanisa kulungama nakuti wapita muna Kristu Yeso tsapano wakhala munthu wamshoo wakulungama. Yeso adakufela nakuti akhafuna kuti ukhale ulibe bzakuyipa. Akhafuna kuti Mulungu akutenge ninga munthu wakulungama. Mafalaya tiniyauziwa muBhaibheri. Bzili muna Akolosi 1 ndime 21 kufika 22. Yinti, "Kale imwe mukhali kutali naMulungu pomwe mudakhala adani wache nathangwe labzinthu bzamudachita nabzomwe mudakumbuka., mazi tsapano, Mulungu adakuchitani anansi wache kuchokela pathupi lamwana wache paadafa iye, pomwe adakuchitisani kuti mukhale wanthu wakuchena, mulibe mulandu nakusaya chakunamizilidwa pamaso pache".

Lalikila Uchimbati

Ndinanzelu zaKristu, tsapano ndidalungama ninga Mzimu waBwino. Niye adalonga kuti ndichile mukuwaima nakuchita bzinthu bzinikondwelesa! Napo ndili padziko lino ndidalingana naye pabzinthu bzense, tsapano ndine wakukwana. Ndilibe mulandu unikwanisa kulewedwa paine. Ndili muna Kristu tsapano ndina bzense bzomwe anabzo. Kukwana pabodzi nakuwaima kwache kuniwoneka. Tsapano aniyenela kuthokozewa. Dzina lache linikuziwa. Halaluya!

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo

2 Akolinte 13 ndima 11

1 Yohani 4 ndima 17

Mateyo 5 ndima 48 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Rinonyorwa na:

Mubusa Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chipiri, 3 Zvita 2019)