Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Ndife Lini Wanthu WaNyama

"Ndidakunembelani bzinthubzi kuti mudziwe kuti munaumoyo bwakusaya kumala, imwe momwe munikhulupilila kudzina lamwana wachilumbwana waMulungu" (1 Yohani 5 ndime 13).

Muapostora Yohani niye adanemba ndime yomwe tafungula nayo. Akhauza maKristu kuti, "Muna umoyo bwakusaya kumala. Ndibzo ndimfuna kuti mudziwe," Tsapano maKristu niwanthu lini wanyama. Pmwepo akhandolewa kuti wadasiyana nawanthu wadziko lino.

Iwepo niwe lini munthu wanyama. Wasiyana nawanthu wadziko lino niwe lini wamshoo wawo tsapano. Nicho chadidi tsapano uniyenela kubzitambila, kubzikhulupilila nakubzibvesesa. Ukaleka kutenepo unikhala uchibonelesewa nabzinthu bzadziko lino. Ife ndife wana wamshowo waMulungu nakuti tinkulevengewa pakati paabale wache. Tinkutongewa lini nabzinthu bzadziko lino tsapano. Nibzo tiniwuziwa naBhaibheri. Tinibzilewenga kuna 2 Petulo 1 ndime 4.

Pinango udabadwa pomwe, bzimwebzi bzinilewa kuti udabadwa kachiwili. Nikubadwa kwachadidi. 2 Akolinte 5 ndime 17 inti, "Peno munthu waphataniziwa naKristu, akhala munthu watsapano;bzakale bzazhula; bzatsapano bzabwela". Mafalaya njachadidi, ngabodza lini. Munthu akabadwa muna Kristu aninga anyikiwa muna Kristu. Tinilatiziwa bzimwebzi muna Agalatia 3 ndime 27. Nibzomwe udachitiwa iwepo bzakunyikiwa mwaiye. Wachitiwa wamshowo ubodzi naye.

Tsapano wachitiwa wagazi namshowo waMulungu. Wasiyana nawanthu wadziko lino. Nibzo bzinilewedwa naBhaibheri. Mshowo wakale wachosewa mwaiwe nkukhomelewa pamtanda pabodzi naKristu. Bzimwebzi tinibzilewenga kuna Aloma 6 ndime 6. Wachitiwa wagazi namshowo watsapano. Nimshowo wawanthu wale wadasaika nkudzalamuka.

Jakopo 1 ndime 18 yinti, "Nakufuna kwache iye adatipasa umoyo kuchokela mumafala yache yachadidi, kuti tikhale wakulemekezewa kuposa bzidalengewa bzake bzense". Mundimeyi muna mafala yakuti "kuti ife tikhale wakulengewa wache kuposa bzakulengewa bzake bzense". Tsapano tachitiwa mshowo winango wawanthu. Nibzomwe bzinilewedwa nandime imweyi. Wanthuwa mbamshowo waVenemulungu. Tilibe kundopunzisiwa bzaKristu basi mazi tachitiwambo wamshowo wache. Talinganiziwa naiye. Tachitiwa wamshowo waVenemulungu. Tidasanduliwa pomwe tidabadwa tsapano. Ndipopa Yeso adalewa kuti, "Kodi bzilibe kulewedwa mumulawo kuti; Ndidati; Ndimwe waMulungu?" tinilewenga mafalaya kuchokela kuna Yohani 10 ndime 34. Akuziwe Mulungu!

Lalikila Uchimbati

Mzimu wangu wabwino wachitiwa wamshowo waMulungu. Una gazi lakulingana namshowo waVenemulungu. Ndaleka kuchita ninga munthu wadziko lino. Ndilibe kundopunzisiwa nabzaKristu basi, mazi ndalinganiziwa nawo. Ndachitiwa wamshowo wavo. Tsapano ndinkulewengelewa kuchipani chaVenemulungu. Ndinibvesesa mshowo wangu ndipopa ndintonga padziko lino! Ndimposa bzinthu bzadziko lino. Ndinibziposa ndichiseenzesa mphamvu ZaMzimu waBwino. Ameni

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo

Mapisarema 82:5-6

Yohani 1:12-13 CEV

2 Petulo 1:4

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Rinonyorwa na:

Mubusa Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Chishanu, 6 Zvita 2019)