Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho 

Khala Uchitenda Mulungu

"Muntu anipeleka nsembe yakutenda aninga achindipasa ulemo; Pomwe anikonzesa bwino njila yache tsapano ndinidzamulatiza kuchiza kwaMulungu" (Mapisarema 50 ndime 23).

Azinji wakabva nkhani yakutenda Mulungu wanikumbuka bzakupasa nsembe. Ininga ili nsembe yakutenda Mulungu. Nchinthu chabwino nakuti Mulungu aninyang'anila kuti timutende nansembe zathu mazi niko lini kwekha kutenda Mulungu. Tiniyenela kukhala tichimutenda.

Bakakumbukambo nabzaYeso kuti adambolalikilambo ali padziko lino. Pmwepo akhambapemphela achimbatenda Mulungu Payi. Pomwe adalamusa Lazaro womwe akhadamala nsiku zitatu wasaika watoikhiwa. Pmwepo Yeso alibe kulilila Mulungu mazi adamutenda. Mafalaya tiniyalewenga kuna Yohani 11 ndime 41. Adati, "... Payi ndinkutendani nakuti munindibva".

Yeso adambolalikila kugunyenye lawanthu womwe wakhadamulondola kudambo. Yesu akhafuna lini kuwasiya nanjala mazi pakhalibe chakudya. Pakhana pawu zishanu zikhana winango mulumbwana pabodzi nansomba ziwili. Mafalaya tiniyabva kuna Yohani.

Chakudyachi chikhakwana lini womwe wakhalipo nakuti wakhali azinji. Akazi nawana wakhalevengewa lini. Mazi Bhaibheri linti, "Yeso adatenga pawu nansomba nkutenda, adagawila wanthu womwe wakhadakhala pansi bzomwe wakhakhuta". Mafalaya tiniyalewenga kuchoka kuna Yohani 6 ndime 11. Chakudyachi chidakwana wanthu nakuti Yeso adayamba nakutenda Mulungu.

Udamalizila lini kutenda Mulungu nakuti wakuchitila bzomwe umfuna ulibe kumukumbila? Nibo upenyu bomwe uniyenela kuchila bwachiKristu. Zelevela kutenda Mulungu nakuti bzinthu bzense nibzako. Peno pana chinthu chomwe umfuna tenda Mulungu nakuti adatokupasa kale chinthucho.

Payi wankufuna nakukukukondwela. Palibe chomwe angakakamiziwe kukuchititla tsapano khala uchitenda Mulungu. Mutende nathangwe lamtima wache wabwino wakukufuna. Haleluya!

Pemphela Uchimbati

Payi wakudzulu womwe ndimfuna, ndinkutendani. Mudandipasa madalitso yomwe yali mdziko lamumoya kupitiliza naKristu Yeso. Dzikoli lili mudzulu. Ndina bzinthu bzense bzimfunika kukulalikillani. Ndinchila nakukondwa nsiku zense. Ndinkutendani. Mudaikha kuwaima kwanu mwaine tsapano upenyubu ngwabwino. Mudzina laYeso. Ameni.

Zinango Ndime Zinsekela Punziso YaLelo

Jeremia 30 ndima 19

VaFiripi 4 ndima 6 kusvika 7

Akolosi 2 ndima 6 kusvika 7

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chikunda)

Rinonyorwa na:

Mubusa Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei

Svondo, 15 Zvita 2019)