Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Chipuka Chitsva

Chishanu, 21 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Kuno kana munhu awa muna Muponesi. Yawa imwevo mhuka. Itsva. Zvaakanga ari kare zvichiripoba. Tarisa uone. Zvawapo zvese zvawa zvitsva" (2 Vakorinde 5 ndima 17).

Mundima iyi mune masoko anoti kwayi, "imwewo mhuka. Itsva". Mamwe maBhaibheri anoti kwayi, "chisikwa chitsva". Bhaibheri rataseenzesa iri ndiro rinonatsa kubudisa ndima iyi zvakanaka. Nokuti Mukristu haasiba munhu mutsva chete. Akatosiyana nowanhu wonyika ino. Anotowa chimwewo chipuka. Inotowa imwewo mhuka. Aribe nhoroondo yehupenyu hwekare.

Izvi zvakafanana nokunge waona mhuka. Mhuka iyi inenge iri yausati wakamboona. Wobva wataura uchiti kwauri, "Iyi imhuka rudziiko iyi?" Unenge uri kunatsaba kuona kuti imhoka hwayi. Pekare inenge yakasiyana nedzimwe mhuka dzawakamboona. Izvi ndizvo zvakaita munhu akazvahwa patsva. Rangarira masoko akambotauhwa naJesu. Tinoawerenga muna Johane 3 ndima 8. Wainge wari kutaura nezvekuzvahwa patsva. Vakati kwayi, "Mhepo inovhuvhuta. Inofamba nepainoda. Unongonzwa kutinhira kwayo. Asi unoziwaba kwainobva. unoziwaba kwainenge ichienda. Izvi ndizvo zvakaita wanhuwa. Wakazvahwa naMweya Izvi ndizvo zvawawawo iwe. Wawa imwewo mhuka."

Unogona kunge wakazvahwa patsva. Pane chakatoitika pawakazvahwa patsva kudai. Chinhu ichi chakaitika mumweya. Wakachinjiwa rudzi. Wakachinjiwa ropa. Ropa ramai wako nababa wako rakabvisiwa mauri. Ukapiwa ropa roWamwari. Izvi ndizvo zvatinoona muna 1 Johane 5 ndima 13. Inoti kwayi, "Ndakakunyorerai zvinhu izvi. Iyemi wakagamuchira zita roMwanakomana waMwari. Kuti muziwe kuti mawa nehupenyu husingaperi. Mawa weropa raMuponesi". Iri rinotowa idi. Iwe wakazvahwa patsva. Uku kwainge kuchitowa kuzvahwa kochipiri. Kuno mweya wako wakasikwa patsva.

Bhaibheri rinotaura muna Jemusi 1 ndima 18 richiti kwayi, "Ndwvo wakasarudza wega kuti zvara. Wachiseenzesa Soko rawo rechokwadi. Wachitsvaka kuti tiwe zvibereko zvawo. Zvekutanga. Zvawanokoshesa kudarika zvimwe zvisikwa zvawo zvese". Taitasi 3 ndima 5 inotiwo pekare, kwayi " Aiwaba nekuti mabasa edu akanga akarurama. Asi kuno dzaingowe tsitsi dzawo chete. Ndidzo dzakawatuma kuti zvara kochipiri. Tikabuda tasukiwa. Tagadzihwa patsva naMweya Mutsvene. Inowa ndiyo nzira yawakatiponesa nayo". Vakorose 3 ndima 10 kusvika 11 inotsanangurawo chipuka chitsva ichi. Kwayi chakawandudziwa mafungiro. Chafanana naMwari wakachisika.

Ndiwo maonehwe aunoitiwa naMwari. Ndiwo maonero aunofanirawo kuzviita iweiwe. Wasiyana nowanhu wonyika ino. Wawa weimba yaMambo. Wafanana naMwari. Mwari waribe mumwe akaita sewe. Waribe kumbowa nomumwe akaita sewe. Kuribe kuzomboita mumwe akaita sewe. Kuno itira Mwari madanha. Rarama hupenyu hwawakakurongera chaihwo.

Namata Uchiti Kwayi

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Makandiita pfuma yenyu. Ndiri pfuma yenyu yakasiyana nedzimwe pfuma dzese. Makaronga kuti ndiwe werudzi hwenyu. Ndinoseenzesa Soko renyuro pakurarama kwangu nyasi. Ndichararama hupenyu hwamakandirongera kamu. Kuno muchakudziwa saMwari. Uye zita renyu richarumbidziwa. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

1 Pita 2 ndima 9

Taitasi 2 ndima 13 kusvika 14

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)