Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona 

Gara Uchibudirira

Chitatu, 8 Kubvumbi 2020

"Nzira yawakarurama yakafanana nochiedza chamambakwedza, chinoramba chichiwedzera kubwinya kusvikira pachiedza chamasikati makuru" (Zvirewo 4 ndima 18).

Upenyu unofaniraba kushanduka shanduka. Unofaniraba kupota uchanaka, uchishata. Ini ndinogara ndichifambira mberi. Upenyu wangu unogara uchiwedzera kunaka kamu. Uku kunyepaba. Hakusi kungotauraba. Hazvisi zvinhu zvandiri kutsvakaba kuti zviitike. Aiwaba! Ndizvo zvinogara zvichindoitika kwandiri kamu. Zvinoitiwa nosimba reSoko raTenzi. Kuno ndinogara ndichindobudirira. Zvinhu zvangu zvo zvinogara zvichindofamba zvakanaka. Ndiwo upenyu watakapiwa naKristu kamu.

Izvi zvinogonawo kuitika kwauri iweiwe. Unogona kugara uchindobudirira kubasa kwakoyo. Unogona kugara uchindobudirira mukushumira kwakoko kamu. Unogona kugara uchindobudirira muzvinhu zvose zvoupenyu wako. Mukristu anofanira kugara achindobudirira. Panofaniraba kuwa nochinhu chinokanganisa kubudirira kwache. Wamwe wanobudirira chete kana zvinhu zvakanaka. Izvozvo zviribe kunaka.

Ongorora upenyu waAbrahama, Isaka, naJakobo. Wanhu awa waifamba naTenzi. Kuno wakandobudirira. Wakabudirira munguwa dzakanaka. Wakabudirira munguwa dzakawoma. Izvi ndizvo zvatinowona pana Isaka. Mvura yakanga isiri kunaya. Asi kuno iye akabudirira zvakadaro kamu. Nyika yose yakapedzisira yamugodokera. Tinowerenga nhoroondo yache muna Genesi 26 ndima 12 kusvika 14. Inoti, "Isaka akadyara zviyo munyika kuno mugore racho iroro akakohwa zvakapetiwa kazana, nokuti Jehovha akamuropafadza kamu. Murume uyu akawa mupfumi, kuno pfuma yache yakaramba ichiwanda kusvikira apfuma kwazvo. Akanga ana makwai mazhinji nomombe dzakawanditsa nawaranda wakawanditsa zvokuti waFiristia wakamuitira godo".

Isu tiri wana wedzinza raAbrahama. Kuno izvi ndizvo zvinofanira kuitikawo kwatiri tose. Tenzi hawashatiwiba nozvinhu. Zvinhu zvawo zvinopota zvichishataba, zvichinakaba. Kuno ramba zvinhu zvinopota zvichishata, zvichinaka. Taura uchiti, "Upenyu wangu unogara uchiwedzera kunaka". Mushure mazvo, mira noSoko raTenzi. Rishanditse pakurarama kwakoko. Ndiko kuti ugare uchindobudirira muupenyu.

Pfungwa dzedu dzinofanira kugara dziri paSoko raTenzi. Ndiko kuti tigare tichibudirira kamu. Izvi ndizvo zvatinotaridziwa muna 1 Timotio 4 ndima 15. Pauro ndiye akanyora ndima iyi. Akanga ari kunyora kuna Timotio. Akati, "Shingairira zvinhu izvi, uzviite nomoyo wose. Wanhu wose wanozoona kubudirira kwako" (GNB). Hareruya!

Namata Uchiti

Baba wandinoda. Ndinokutendai. Soko ronyu riri kushanda muupenyu wangu. Riri kuita kuti ndigare ndichibudirira. Upenyu wangu unogara uchiwedzera kunaka. Haukanganisiwi nozvinoitika panyika. Ndinogara ndichikunda. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

Joshua 1:8 AMPC

Genesi 26:12-14 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)