Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona JESU NDIWO WEGA WANOPONESA

Mugovera, 23 Chivabvu 2020

"Ruponeso haruwanikweba kuna ani zvache, nokuti kuribe rimwe zita pasi podenga rakapiwa kuwanhu ratingaponesiwa naro" (Mabasa 4 ndima 12).

Kune mhando nhatu dzozviwi. Chokutanga, chiwi chakabva kuna Adama. Bhaibheri rinotijekesera chiwi ichi. Tinowerenga masoko aro muna WaRoma 5 ndima 12. Inoti, "Naizvozvo, chiwi sozvachakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nochiwi, nonzira iyi rufu rwakauya kuwanhu wese, nokuti wese wakatadza kamu". Adama ndiye akapara chiwi ichi. Zvino, munhu wese ari mudzinza raAdama. Kuno chiwi ichi chakabata munhu wese. Izvi zvinofadzaba chose. Asi kuno ndizvo zvakatoitika.

Chiwi chchipiri ndochekuparihwa nowamwe. Tinochiona muna Joshua 7. Nhoroondo iyi inotaura nozve mumwe murume. Murume uyu ainzi Akani. Akani ane chiwi chaakapara. Chiwi ichi chakabva chabata wana wese waIsraeri kamu. Wakanga wakunda rumwe rudzi. Rudzi urwu rwakanga rune simba. Rwakanga ruri rwoJeriko. Asi kuno Tenzi waisada kuti watore zvinhu zvoJeriko. Wakanga watowaraira kudaro. Izvi ndizvo zvatinoona muna muna Joshua 7 ndima 11. Zvino, wakanga wari kuronga kunorwisa rumwe rudzi kamu. Rudzi urwu rwakanga ruribe simba. Kuno waitarisira kuruparadza.

Asi kuno Akani ane mbatya dzaakanga atora. Akadzitora muJeriko umu. Akabva adziwiga kamu. Izvi ndizvo zvatinoona muna Joshua 7 ndima 21. Izvi zvakaita kuti Israeri ikundwe muhondo yakatewera iyi. Munhu mumwe ndiye akanga atadza. Asi kuno akanga aparira nyika yose. Izvi ndizvo zvakaitikawo pakatadza Adama. Akatadza ega hache. Asi kuno akabva aparira nyika yese kamu. Izvi zvinofananawo nozvinoitika mudzinyika. Mukuru wonyika angaita chimwe chinhu. Chinhu ichi chinogona kunge chiribe kunaka. Kuno chinogona kupedzisira chapinza nyika yese mudambudziko.

Chiwi chochitatu ndochakuzviparira. Kuno paribe munhu angati aribe chiwi kamu. Anogona kunge uribe kuchipara iye. Asi kuno Adama akatomuparira. Kuno paribe asingafaniri kuponesiwa. Asi kuno tinotenda Tenzi. Munhu wose anogona kuponesiwa. Anoponesiwa muna Jesu Kristu. Kuponesiwa uku kunenge kuri kubvisiwa muzviwi kamu. Kunenge kuri kusungunuhwa kubva kumabasa ozviwi kamu. Kunenge kuri kusikiwa patsva kwomweya wache. Kunenge kuri kudzohwa kuna Tenzi. Jesu wega ndiwo wanogona kuponesa nonzira yakadai.

Ndosaka tichiparidza Vhangeri. Tinoda kuti wanhu wese wagamuchire Jesu Kristu. Tinoda kuti zviwi zvawo zvikanganwiwe. Tinoda kuti waitwe woropa raTenzi. Tinoda kuti waitiwe werudzi rwaTenzi. Hareruya!

Namata Uchiti

Ishe wandinoda. Ndinokutendai. Makaita kuti ndisangane noVhangeri. Vhangeri iri isimba. Ndiro simba ramunoshanditsa kuponesa wanhu. Ndiro ramunoshanditsa kuporesa wanhu. Ndiro ramunoshanditsa kusungunura wanhu. Ndinonyengeterera wasati watendeuka pasi rese. Uso awo ngaavhurike kamu. Ngawaone kuti wakatadza. Ngawauye kuna Kristu. Ngawagamuchire kanganwiro yozviwi izvi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

Mabasa 13 ndima 38 kusvika 39 ASV

VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)