Chikunda English Hwesa Manyika Ndau Ndebele Shona TSIKA DZAKRISTU

Chishanu, 29 Chivabvu 2020

"Musaenzanisiwa nonyika ino; asi kuno mushanduwe murangariro wenyu uchiwandudzwa, kuti muedze muziwe kuda kwaTenzi kwakanaka, kunofadza, kwakakwana" (WaRoma 12 ndima 2).

Isu tiri Wakristu. Tine tsika dzedu. Idzi itsika dzaKristu. Kune wakawanda wanouya kuchechi. Wanouya notsika dzawo. Wanenge wakatora tsika idzi munyika. Asi kuno ndidzo dzawanenge wachida kuti dziteerwe muchechi kamu. Izvozvo zviribe kunaka. Tsika dzaMweya Mutsvene ndidzo dzoga dzatinofanira kutewera. Tinodziwana muMagwaro. Izvi ndizvo zvatiri kutaridziwa mundima yatavhura nayo. Inoti tinofanira kuchinja. Kuno mafungiro eduya anofanira kuchinjiwa. Kurewa kuti tinofanira kudzidza tsika itsva. Soko raTenzi ndiro rinotidzidzisa tsika idzi.

Shanditsa Soko raTenzi. Rishanditse kusuka pfungwa dzako. Unozopedzisira wawa notsika itsva. Idzi dzinenge dziri tsika dzomuHumambo hwaTenzi. Imwe tsika yacho ndeyo kukudza wanhu wese. Ndeyo kuremekedza wanhu wese. Hatifaniriba kungoremekedza wanokudzikana chete. Tinofanira kukudza wanhu wese. Izvi ndizvo zvatinodzidzisiwa muna WaRoma 12 ndima 10. Inoti, "Iwai norudo rukuru mumwe kuno mumwe sowadikani. Mumwe nomumwe wenyu ngaakudze mumwe kupfuura kuzvikudza kwaanozviita iye kamu". Jesu wane imwe tsika yawanotidzidzisa pekare. Tinoiwerenga muna Mateo 5 ndima 44. Ndima iyi inoti, "Asi kuno ini ndinoti kwamuri: Idai wawengi wenyuwo kamu, munyengeterere wanokutambudzai". Idzi ndidzo tsika dzomuHumambo hwaTenzi. Dzakasiyana notsika dzonyika ino.

Mateo 5 ndima 42 inoti, "Anokumbira kwauri mupe, usafuratiraba anoda kukwereta kwauri". Rudo ruri mutsika yedu. Munhu anouya kwatiri. Anotsvaka kutikwereta chinhu. Tinomubatsira kamu. Tiribe watinowonera pasi. Tiribe watinotora soasina kukosha. Ndiwo mararamiro aiita Jesu. Zvino, Jesu awa ndiwo watinofanira kutewedzera. Kuno muna Kristu mune tsika yamo kamu. Zvidzidzise tsika iyi. Itsika yorudo. Itsika younyoro. Itsika yokuregerera. Itsika yokururama.

Namata Uchiti

Baba wanokosha. Ndinogamuchira Soko renyuro kamu. Ndinoribvumidza kushanda muhupenyu hwangu. Ndinobvuma kuti Mweya wonyuwo washande mandiri. Nokudaro, ndinodzidza hupenyu hwaKristu. Ndinozvirowedzera mutsika dzaKristu. Ndidzo dzandinoshanditsa pakurarama kwangu panyika. Nokudaro, ndinoda wanhu. Ndinoita zvinhu zvinofadza. Ndinogara ndichikunda. Ndinotonga zvinhu zvonyika ino. Ndine nyasha. Ndinodzidza Soko renyuri kamu. Kuno pfungwa dzangu dzinochinjaba. Dzinowandudziwa. Nokudaro, ndinorarama somunhu awa muna Kristu. Ndinofunga somunhu awa muna Kristu. Kururama kwenyu kunowonekwa pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNyasi

VaFiripi 2 ndima 5

2 Petro 1 ndima 5 kusvika 8

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chitoko)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch

Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadzei)