Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Rhapsody of Realities (Hwesa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Tuesday, 12 July, 2016

Paribe Ndaa Yakuwakumbira

"Saka ndinati kwanu muri; zvinhu zventse zventse zvanu munanyengeterera nakukumbira, tendani kuti mazvitambira, mudzawa nazvo" ( Marko 11:24)

Kuna Bhaibheri rinanyatsa kujekesa ndima yathu tajura nayo. Rinati, "Saka ndinati kwanu muri; Zvinhu zventse zventse zvanu muna shuwira, panu munanamata, tendani kuti mazvitambira, mudzawa nazvo"(KJV). Kazinji wanhu wanafunga kuti kunamata ndinjira yakukumbira Mwari zvinhu. Izvi ntsizvo rini. Kunamata sandi njira yakukumbira Mwari zvinhu. Ande, soko rakuti, "kunamata", rinapusa kuranga kukumbira. Asi izvi ntsizvo zvokha rini zvaro rinaranga. Rina zvina zvizinji zvaro rinaranga. Kunamata kudazika hakunanyi nakukumbira zvinhu.

Wadawanda hawadziwi kuti senyi tichifanirwa kunamata.nakudaro, wenango waKristo wanapusa kuwerenga ndima yathu tajura nayo yi. Wanabva watofunga zvakukumbira Mwari zvinhu. Asi magwaro anafanirwa kunyatsa kubvisisiwa. Jesu waribe kuti, "zvinhu zventse, zventse zvanu munakumbira panu munanamata...". Wadati, " Zvinhu zventse zventse zvanu munashuwira panu munanamata...". Waribe kuti unafanirwa kukumbira!

Nakudaro, unapusa kunga uri kunamata. Kunamata uku kunapusa kunga kusiri kwakukumbira chinhu. Kunapusa kunga kuri kwakurumbidza Mwari. Kunakwanisa kunga kuri kwakunamata Mwari. Asi ungawa una zvishuwo pantsiku iyi. Tenda kuti wapiwa zvako urikushuwira izvi. Izvi ndizvo zvirikurangwa nandima iyi. Paribe chikonzero chakukumbira Mwari! Mwari wanatodziwa zvako uri kushuwira. Wanadziwa zviri mumwoyo mako. Izvi ndizvo zvathu tinaona muna Mateo 6:8. Inati, "...nakuti Bambo wanu wanadziwa zvanu munagomba,musati makumbira kwawo wari". Iwe penango una nguwa zako unanamata. Asi inpusa kunga una zvinhu zvako unashuwira. Izi hazisi nguwa zakukumbira Mwari zvinhu izvi. Kunyangwe , zvidadaro, unakwanisa kutambira zvinhu zvacho. Unazvitambira uchinamata kudari.

Kunamata kuwadzana naMwari. Kurangirana naBambo. Kutandazana nawo. Iwo wanadziwa zvinanga zviri mumpfungwa zako. Nnakudaro, pako unatandazana nawo, ranga uchiti, "Ndinakutendani Mambo. Ndaona zvangu ndinashuwira"! ung areka kuranga zvishuwiro zvacho. Asi Bambo wako wanaona mwoyo wako. Nakudaro, wanadzakupa zvako unashuwira izvi.

Funda kunamata nanjira iyi. Penango wanga usiri kunamata nanjira iyi. Tanga kuzviita nyamuntsi. Tambira zvishuwo zvako. Zvutambire pako unanga uchitandazana naMwari. Unatandazana nawo uchiranga nazinango ndimi. Unatandazana nawo uchiwarumbidza. Unatandazana nawo uchiwanamata. Haudzafanirwi kuranga zvinhu zvako unashuwira izvi. Asi ranga kuti wazviona. Ranga kudari uchinyatsa kudziwa kuti zvinhu zvache mpsipi. Uyu unatori mutemo. Unaseenzesiwa muUmambo hwaMwari. Funda kuuseenzesa. Unaseenza. Unadzatoshamisika nakuseenza kwawo. Mwari ngawarumbidziwe!

Namata Uchiti

Bambo wanakosha. Bambo wadadzara narudo. Dzinz ranu rinashamisa pantsi rentse! Rudo rwanu runasvika kudzauru . Kutendeka kwanu kunakhara nakusingagumi. Ndimwe munapa wanhu wentse zvakudya. Munatora zvakudya izvi munyumba yanu. Munaita kuti wanhu wamwe murudzi rwanu. Rudzi urwu rudadzara zvinafadza. Ndinadekerwa nakutandazana naimwe. Ndinatambira zvishuwo zvamwoyo wangu zventse. Ndinazvitambira pangu ndinatandazana naimwe nyamuntsi. Mudzina raJeso. Ameni.

Zinango Ndima Zinatsigira Chidzidzo ChaNyamuntsi

VaRoma 8:27

Zvirewo 15:11 CEV

VaRoma 8:32

(You can also read this article at http://7.am )