Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Rhapsody of Realities (Hwesa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Thursday, 14 July, 2016

Shingairira Jehovha

"Wentse wangu ndinada ndinawaranga nakunera; naizvozvo shingaira utendeuke" (Zvakazarurwa 3:19).

Kuna wenango waKristo wadazorora pamweya. Hawapitsi. Hawatonhori. Waribe zvapamweya zvawo wanaita. Waribe hanya nazvinhu zvaMweya. Wanafunga kuti ndizvo zvinafanirwa kunga zviri pamuKristu wentse. Wanatora wena Wakristo kunga wananyanya kuwa pamweya. Wanawatora kunga wanhu wanaita zvinhu wasingafungi.

Mambo hawafariri kuita kudadari. Tinaziona muna Zvakazarurwa 3:15-16. Wanati, "Ndinadziwa mabasa yako kuti hautonhori kana kupitsa. Deka uchitonhora kana kupitsa. Zvino zvako unandodziya uchireka kutonhora kana kupitsa, ndichakusvisvina mumuromo wangu". Tenzi ndiwo wadataura masoko aya. Nakudaro, anafanirwa kukoshesiwa.

Mukristu haafanirwi kuramba adapora kudari. Anadzaenda kugomba ramoto. Tinafanirwa kuyema naVhangeri. Chikristu chathu chinafanirwa kunga china mabasa anadzirikanwa. Izvi ndizvo zvinafanirwa kunga zviri mubodzi namubodzi wathu. Khara uchiferuka. Shingairira Ishe. Wakristu wadapora hawaoneki pawo wadayema. Wenango wanapusa kunga wari kunamata. Iwo wananga wadandokhara. Wananga wari kutoshupika wachiti, "Ko wanhu awa warikubzanyi kani?chanyanya kuwafadza chaicho chinyi?" mufundisi angarange masoko. Angaita zvinhu mukereke. Wakristo awa hawatsukunyuki. Wenango wentse wangaseka. Asi iwo hawaseki.

Mufundisi angarange achiti, "Ngat inamateni Mambo, tidayemesa miyoko yathu". Miyoko yawakristo awa haimuki. Waribe basa nakunamata Mwari. Izvi zvinakwanisa kunga ndizvo zvako uri. Mambo wanati, "shingaira utendeuke". Kushingaira zvinaranga kunga uina shungu. Zvinaranga kubaka kunga moto. Moto uyu unanga uribe chinapusa kuudzima. Izvi ndizvo zvidakurudzirwa naMambo Jeso. Tinazviwerenga muna Mateo 5:16. Ndima iyi inaranga ichiti, "Kungaizvozvo chiyedza chanu ngachibvenekere pamberi pawanhu kuti waone mabasa yanu adadeka, wakudze Bambo wanu wari kudzauru".

Zvinhu zvaMweya zvinafanirwa kukufadza. Zvinafanirwa kukudekedza. Fambirana naMweya. Dzirikanwa uri chiyedza chinabaka. Dzirikana uri chiyedza chinabveneka. Dzaziwa naMweya mutsvene. Izvi ndizvo zvathu tinakurudzirwa muna VaEfeso 5:18.

Namata Uchiti

Bambo wangu ndinada. Ndina shungu nazvinhu zvaMweya. Ndina shungu zakuti umambo hubate wanhu wadawanda. Shungu izi ndizo zadi kukwewa upenyu hwangu. Ndiri chiyedza chinabaka. Ndiri chiyedza chinabvenekera. Ndinapitsa pamweya. Ndinabatira Mambo. Ndidapfeka kurungama . Ndidapfeka pachifuwa changu. Ntsoka zangu zidapfeka Vhangeri rakukharika. Zidagadzirira kuendesa Vhangeri iri kwentse kwentse. Ndina shungu zakusvitsa Vhangeri kuwanhu. Mudzina raJeso. Ameni.

Zinango Ndima Zinatsigira Chidzidzo ChaNyamuntsi

1 VaKorinte 15:58

VaRoma 12:11

(You can also read this article at http://7.am )