English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Hwesa)

Pastor Chris Oyakhilome, PhD

Sunday, 17 July, 2016

Kubudirira Kuribe Magumo

"Zvino Davidi mwana mupare waJese adabata waIsiraeri wentse paushe hwache...adadzafa aseya chaizvo, adi namakore mazinji, nampfuma, nakukudziwa; Soromoni mwanamupare wache adabata ushe pambuto yache" (1 Makoronike 29:26, 28)

Kuna wanhu wadambobudirira muupenyu. Zvunhu zvawo zvidanga vichifamba zvidadeka. Asi wadadzarasikirwa nampfuma yawo yentse. Mpfuma iyi iribe kuita zvakubiwa. Idandotanga kureka kuwakwanira. Dziko ridafambira mberi asi iwo wadasara mutsure. Mari yawo idatanga kureka kuwakwanira. Motokari zawo zidatanga kusakara. Upenyu hwawo hudatanga kuhwirira mutsure. Zvinhu zventse zvidabva zvatsanduka.

Ko, chinyi chinakwanisa kunga chidaitika. Wadangawachifunga kuti upenyu hwawo hucharamba hudadeka.Asi izvi ntsizvo rini zvidaitika. Zvinhu zvidatanga kuwanyangarira. Waribe kupusa kuzvibvisisa. Wena wawo wadatosvika pakufunga kuti ndizvo zvinaita upenyu. Wadapezisira wafunga kuti upenyu ndimhindu pindu. Asi izvi ntsizvo rini zvidaita upenyu.Jeso wadatiuza zvinafanira kuita upenyu. Tinazviwerenga muna Johane15:16. Wadati, " Ine ndidakusarurani imwe, ndikakuikhani kuti muende mubare zvibereko, uye kuti zvibereko zvanhu zvikhare". Ndima iyi inatsanangura kubudirira. Uku kubudirira kuribe mugumo. Penango iwe ungabudirira muupenyu. Kubudirira kwako hakufanirwi kunga kuri kwanguwa nyai.

Chimbofunga pamusoro paDavidi. Adafa adina makore yadawanda. Adararama upenyu hudarapha. Upenyu uhu hudamukhusa. Adanga adapfuma pakurarama kwacha kwentse. Adanga ana kudzo. Izvi ndizvo zvinarangwa naBhaibheri. Izvi ndizvo zvidaitikawo kuna Abrahama. Bhaibheri rinatiuzawo pamusoro pawenango wanhu. Rinati wanhu awa wadanga wadapfuma. Wadanga wana ntsimba zidawanda. Wakhatonga. Wadabudirira muzvinhu zvawo wadaita. Wadashumira Mwari mukurarama mumazuwa yawo wentse. Wadadekerwa naupenyu hwawo kusvika wafa.

Iwe unakwanis kuwa nazvinhu zvidawanda. Unakwanisa kuona zvinhu izvi zuwa rokha rokha. Izvi ndizvo zvako udarongerwa naMwari. Haikhona kurira mazuwa yako yakara. Haikhona kuita unango wawanhu wanaranga wachiti, "Ine ndidanga ndiri munhu adapfuma chaizvo. Asi zvinhu zvidadzandinyangarira". Khara uchifambirana nanguwa! Khara uri kumberi kwawanhu wanguwa yako. Izvi zvinzita kana uchiteeza mitemo yapamweya. Tinapiwa mitemo iyi muSoko raMwari. Zvino, penango iwe ungabudirira. Haufanirwi kutyira kurasikirwa nazvinhu zvako. Kupfuma kwako kunakhara nakusingaperi. Izvi ndizvo zvinarangwa naBhaibheri. Tinazviwerenga muna Zvirewo 4:18. Inati, " Asi gwara rawadarungama rinaita kunga chazera chamachibese, chinaramba chichiyingizira kun'aima kusvika masikati makuru". Aya ndiyo anafanirwa kunga ari mafungiro yako. Ndiko kunafanirwa kunga kuri kubvisisa kwakon unaita upenyu.

Pupura Uchiti

Jehovha Mwari ndiwo wanandipfumisa! Ndidadzika mizi mukurungama kwawo. Ndidasimiwa munyumba yaMwari. Nakudaro, ndidadzara nanyasha. Ndidadzara nakun'aima! Ndinakura kunga muti mukuru. Ndidaita kunga muti udasimiwa padhuze nachitubu chamadzi. Ndinakhara ndina mayasi. Nakudaro, ndinabara michero. Ndinaibara nanguwa yamichero. Ndinaibara nanguwa isiri yamichero. Mbiri ngaipiwe kuna Mwari!

Zinango Ndima Zinatsigira Chidzidzo ChaNyamuntsi

Genesi 24:1

2 Petro 1:10

Deuteronomio 8:18

(You can also read this article at http://7.am )